InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > Jodendom - christendom: een wereld van verschil

Jodendom - christendom: een wereld van verschil

Jodendom - christendom: een wereld van verschil Veel christenen wijzen erop dat het Nieuwe Testament Joods is. Voor een gedeelte klopt dat; Jezus en zijn discipelen waren Joods en leefden gedeeltelijk de Tora na. Toch is de boodschap van Het Nieuwe Testament zelf NIET Joods. Die boodschap is een ratjetoe van Jodendom, Griekse filosofie en heidense godsdiensten. Omdat het beste te kunnen aantonen zullen we in dit artikel ingaan op de grote verschillen tussen tussen het Jodendom en het christendom.

Breuk tussen Jodendom en christendom begon bij Paulus

Aanvankelijk leefden de eerste Joodse aanhangers van Jezus nog wel de Tora na. Maar met Paulus, die de nieuwe godsdienst geschikt ging maken voor heidenen, veranderde er een heleboel en werd het verschil met het Jodendom onoverbrugbaar.

Ondanks pogingen van christelijke theologen om een verband te leggen tussen de Joodse Bijbel en het Nieuwe Testament, hebben Joodse Rabbijnen daar een geheel andere kijk op; zij zien geen enkel verband m.u.v. het feit dat de hoofdfiguren in de christelijke bijbel Joods waren (maar dat kan bijvoorbeeld ook van de communistische ideologie gezegd worden: Marx, Lenin en Trotski waren allen Joods – toch heeft het communisme niets te maken met het Jodendom). En dat is ook logisch omdat de Joden de plicht hebben de Tora na te leven en christenen niet. Er is dus sprake van een totaal andere manier van leven en denken. Vaak proberen christelijke theologen ook nog als argument naar voren te brengen dat het NT Joods is omdat het door Joden is geschreven net zoals de Tora. Maar dat laatste klopt niet want God de auteur is van de Tora. Mozes heeft opgeschreven wat God hem dicteerde. Er is dus geen enkele Joodse schrijver aan te pas gekomen zoals wel bij het NT het geval is. Ook om die reden zijn de Tora en het NT niet met elkaar te vergelijken.

Hieronder vindt u een lijst met de meest belangrijke verschillen.

Verschillen tussen Jodendom en christendom

JodendomChristendom
1. Joden geloven in de Eenheid van God. Deze eenheid staat buiten de Schepping en is dus met niets te vergelijken. Schepsels maken geen deel uit van deze Eenheid. De spirituele en fysieke werelden die God geschapen heeft bestaan niet in hun eigen werkelijkheid. Zij vormen een uitbreiding van goddelijke energie.1. Christenen geloven in de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Omdat de Heilige Geest en Jezus schepsels zijn van God staan deze dus NIET buiten de Schepping.
2. De Joodse masjiach heeft een gewone vader en is een persoon met goddelijke gave. De Masjiach is géén God c.q. zoon van God en kan dus ook niet aanbeden worden.2. De christelijke messias is volgens christenen een goddelijke persoon (zoon van God c.q God). Christenen hebben het Joodse concept van de Messias verkeerd geïnterpreteerd.
3. De Joodse masjiach zal meteen voor verlossing zorgen.3. De christelijke messias moet nog een keer terugkomen. Bij zijn eerste poging faalde hij jammerlijk.
4. Het Jodendom stelt dat de mens zuiver geboren wordt en slechts naar het kwade neigt. De vrije wil speelt een erg belangrijke rol.4. Het christendom gelooft in de erfzonde; de mens is tot het kwade gedoemd. Bij het christendom speelt vanwege de erfzonde de vrije wil een minder prominente rol.
5. Joden dienen Tora na te leven.5. Christenen hebben geen plicht de Tora na te leven. Zij denken dat Jezus de Tora heeft vervuld. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden.
6. Joden geloven dat Satan alleen in opdracht van God kan handelen; het is geen aparte macht.6. Christenen geloven in de duivel. Zij zien dit als een aparte macht die los van God staat en tegen God strijd.
7. God is geen mens. Doel van de leven is om de Schepping te vervolmaken, dat wil zeggen de wereld goddelijk te maken (de hemel op aarde brengen).7. God is tevens een mens (Jezus) - God is mens geworden.
8. God accepteert geen mensenoffer.8. God accepteert wel een mensenoffer (Jezus).
9. Israël is Knecht des Heren (Jesaja 53)9. Jezus is Knecht des Heren (foutieve interpretatie van Jesaja 53)
10. Joden vormen zowel een volk als een religie.10. Christenen vormen alleen een religie.
11. Joden hebben eigen land nodig om goddelijke taak te vervullen. 11. Christenen hebben geen eigen land om goddelijke taak te vervullen. Zoals eerder opgemerkt MOETEN niet-Joden de Noachidische geboden naleven om zo de wereld goddelijk te maken.
12. Joodse Bijbel behandelt geschiedenis Joodse volk en de relatie die Joden met God hebben12. Christelijke bijbel gaat over geschiedenis Jezus en om diens boodschap.
13. Alle rechtvaardige mensen hebben toegang tot Komende Wereld.13.Alleen mensen die in Jezus geloven kunnen gered worden.
14. Tora is de weg die leidt tot liefde.14. Jezus heeft de Tora vervangen door liefde
15. Bij Joden staat het dienen van God centraal. 15. Bij christenen staat het geloof in Jezus (als God/zoon van God) centraal.
16. Joden hebben de Schriftelijke en Mondelinge Tora en leven die na.16. Christenen kennen alleen de Schriftelijke Tora maar leven die niet na.
17. Verbond tussen God en Israël is eeuwig geldig.17. Christenen hebben een nieuw verbond gesloten. Voor een groot aantal christenen zijn er twee verbonden. Ook het 'oude' zou nog geldig zijn maar uiteindelijk verdwijnen (het voorwaardelijk verbond). Maar dat standpunt verschilt dus ook t.o.v. de Joden.
18. Alle Joden getuigen geweest van openbaring God bij Sinaï.18. Slechts één man (Jezus) die beweert namens God te spreken.
19. Jodendom is geen sprookje. God bestaat onafhankelijk.19. Christendom is een sprookje over Jezus om de Joodse Bijbel aantrekkelijk te maken voor gojiem. Jezus is geheel afhankelijk van God en 'bestaat' dus niet echt.
20. Joden zijn er niet op uit andere mensen te bekeren tot het Jodendom20. Christenen zijn uit op het winnen van zieltjes.
21. Toetreding tot het (orthodoxe) Jodendom is erg lastig en kost veel studiejaren. Het wordt door Rabbijnen ontmoedigd.21. Toetreding tot het christendom is zo gepiept. Het wordt juist aangemoedigd om toe te treden (zending).
22. Het Jodendom kent geen dogmatiek.22. Christendom kent nog wel dogma's.
23. Het Jodendom stelt dat de mens alleen rechtstreeks tot God kan bidden.23. Het christendom heeft een bemiddelaar (Jezus).
24. Een Jood is iemand die een Joodse moeder heeft of toegetreden is tot het Jodendom. Een Jood blijft zijn hele leven Joods ongeacht of hij/zij wel of niet God dient.24. Je bent alleen christen wanneer je Jezus dient.
25. Volgens het Jodendom is de mens partner van God in het Scheppingsproces. Doel is de Schepping te vervolmaken - de hemel op aarde brengen.25. Bij het christendom gaat het om de redding van de mens.
26. Het Jodendom interpreteert de Tora correct en begrijpt zo de boodschap van God om de wereld goddelijk te maken.26. Het christendom interpreteert de Tora verkeerd en begrijpt zo niet wat God van de mens verlangt.
27. Veel orthodoxe Joden ontkennen dat er sprake is van een Joods-christelijke traditie. Volgens het Jodendom zijn Joden de nakomelingen van Jakob en christenen de nakomelingen van Ezau (Edom - Romeinen). Israël (Jakob) wordt gezien als de spirituele wereld terwijl Edom de materiële wereld voorstelt. Er is een kosmische strijd gaande tussen deze twee naties en deze twee werelden. De Joodse diaspora wordt Galoet Edom genoemd.27. Veel christenen spreken over een Joods-christelijke traditie.
28. Huis van samenkomst is de synagoge.28. Gebedshuis is de kerk, kapel, kathedraal.
29. Religieuze leider is de rabbijn, opperrabbijn.29. Religieuze leider is dominee, priester, pastoor, bisschop, paus
30. Heilige dag is de Shabbat (zaterdag).30. Heilige dag is de zondag.
31. Jodendom wordt vooral in Israël, Europa en Noord Amerika gepraktiseerd. 31. Christendom komt vooral in Europa, Noord- en Zuid-Amerika voor. Het groeit momenteel ook snel in Afrika.
32. Er zijn ongeveer 14 miljoen Joden. 32. Er zijn ongeveer 2 miljard christenen.
33. Jodendom legt de nadruk op daden (via daden komt men tot geloof).33. Christendom legt de nadruk op geloof.
34. Religie van de wet en genade.34. Religie van de genade.
35. Zonde overwinnen door naleving van Gods wet.35. Zonde overwinnen via het geloof in Jezus.
36. Mens moet Gods handelen nabootsen. Menselijk handelen is van absoluut belang.36. Mens is te zondig om goede werken te verrichten.
37. Aardse recht niet beperkt vanwege de Tora37. Aardse recht is beperkt.
38. Joden hanteren Joodse kalender. 38. Christenen gebruiken de 'gewone' kalender.
39. Verbond van God met niet-Joden bestaat al sinds Noach (Noachidisch verbond).39. Verbond van God met niet-Joden bestaat pas sinds de komst van Jezus.
40. Koshere huishouding.40. Geen koshere huishouding.
41. Joden hebben plicht Tora intensief te bestuderen.41. Christenen lezen vooral de Bijbel (minder intensieve studie dan Joden)

Er zullen ongetwijfeld nog meer verschillen zijn. Die zullen we dan t.z.t. nog wel aanvullen. Belangrijk is in ieder geval te benadrukken dat er veel verschillen zijn. Degenen die beweren dat het NT desondanks Joodse theologie is kan dit alleen doen door weer een andere interpretatie te geven van de Joodse Bijbel. Dit houdt automatisch weer een verschil van mening in, dus helpt dit niet. Bovendien ontkennen ze daarmee het recht van de Joden op een eigen visie, althans als ze niet kunnen accepteren dat Joden niet in de boodschap van het NT willen geloven. Dat laatste heeft in de geschiedenis tot veel antisemitisme geleid.

Lees verder

© 2010 - 2016 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: Bidden tot Jezus is een zondeNoachieden: Bidden tot Jezus is een zondeJoden mogen van God niet in Jezus geloven c.q. Jezus aanbidden. Schepsels mogen nimmer aanbeden worden zo stelt de Tora.…
Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo PrijsBoekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die g…
Religieuze geschiedenis Joden 40: Van Paulus tot ConstantijnHet Jodendom heeft het christendom vanaf het begin af aan niet geaccepteerd. Het christendom wordt bestreden. Eén van de…
Joodse identiteit: Jood die in Jezus gelooft is een christenMessiaanse Joden en hun christelijke sympathisanten kunnen niet accepteren dat orthodoxe rabbijnen Joden die in Jezus ge…
Noachieden: de Joods-christelijke traditie bestaat nietDe laatste tijd, tijdens de discussie over de islam, komt veelvuldig de term 'Joods-christelijke traditie' naar voren. D…
Bronnen en referenties
  • Artikelen Etsel - zie links in het artikel

Reageer op het artikel "Jodendom - christendom: een wereld van verschil"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Dado, 15-10-2015 03:48 #39
Ik zat zo deze opsomming te lezen en was erg geschokt over de toon waarop deze punten tegen elkaar worden gezet.

Het mag duidelijk zijn dat wat hierboven wordt bestempeld als christelijke waarheden, totaal onjuist is.
Persoonlijk vind ik het een oneerlijke en gekleurde benadering t.o.v. christenen, waarvan ik denk vele zich totaal niet herkennen in hetgeen hierboven beschreven.
Tuurlijk is er een verschil dat hoor je mij niet zeggen maar dan is het wel zo eerlijk dat in beide gevallen het volledige verhaal moet worden verteld en jammer genoeg mis ik dit.
voorbeeld: punt 33. Jodendom legt de nadruk op daden (via daden komt men tot geloof). / Christendom legt de nadruk op geloof. ( vergeet dan niet toe te voegen dat het de overtuiging is dat door geloof daden komen) Sterker nog door de liefde en genade die ons gegeven is kunnen daden niet uitblijven.

zo zijn er meerdere punten waar ik echt wel wat heb aan te merken op de woorden of het gebrek aan woorden die zijn gekozen. Maar mocht je dat boeiend vinden kunnen we het daar altijd nog over hebben.

Maar terug naar mijn punt het gaat mij enorm om de toon waarop er geschreven is.
Woorden zoals sprookje gebruiken over iemands overtuiging is beledigend.
Best dat jij gelooft dat jij de juiste interpretatie hebt, maar waarom dan dat op deze manier kenbaar maken. Daar waren toch veel vriendelijkere mogelijkheden voor te bedenken om je standpunt duidelijk te maken.
Maar het valt mij op dat bij meerdere punten aan christelijke zijde jouw mening/oordeel/waardering wordt samengesmolten met een bewering, en als feit gepresenteerd. Waar de andere kant enkel feiten worden genoemd en geen mening in is verwerkt, anders dan het understatement die je geeft dat dat de absolute waarheid is.
In geen enkele vorm kan ik dit stuk dus waarderen als objectief stuk over de verschillen tussen joden en christenen.
Als het ook niet als objectief bedoeld was, wat was dan je doel?

Als je spreekt over een groep (gelovigen) maak dan ook zeer duidelijk in welke context je dit schrijft. Maar maak ook duidelijk of je wel of niet onderscheidt maakt tussen de redelijk fundamentele verschillen bij christenen(protestant/rooms katholiek/evangelisch/orthodox etc.). En vertel dan ook over wie je het wel hebt uiteraard.

Zeker omdat geloof altijd een gevoelig onderwerp, is het naar mijn mening erg belangrijk: voorzichtig en bedachtzaam om te gaan met de dingen die we zeggen over anderen. Ik denk dat je daardoor voor degene die wil horen een constructieve basis legt om het gesprek aan te gaan over de inhoud.
Ik denk dat er ook vele teksten in bijv spreuken, die ons aanmoedigen om te spreken vanuit bedachtzaamheid. Maar bovenal een vervelend woord over een ander kan je niet terugnemen, is het dan niet beter te zwijgen of te zeggen dat je het niet weet?
Bij deze, laten we proberen hier een dialoog te houden zonder elkaar/groepen te oordelen/veroordelen.
Wat is anders nog het nut van deze topic?

ik wil nog wel zeggen, ikzelf zou nooit jouw geloof een sprookje noemen, ik vraag wel om datzelfde respect. Reactie infoteur, 15-10-2015
Zoals u kunt zien staan in het artikel vele links. In deze links kunt u een nadere toelichting vinden. Het is dus allemaal wat genuanceerder dan u doet voorkomen.

Laten we verder eerlijk zijn. Christenen hebben Joden tweeduizend jaar lang veroordeeld en doen dat nog steeds. Zij zijn zelf de oorzaak van de verschillen die zijn ontstaan. Het christendom kwam immers voort uit het Jodendom maar is bewust een andere weg ingeslagen.

Wat betreft uw verwijt dat we opschreven dat christenen de nadruk leggen op geloof en niet op daden kunnen we melden dat christenen de Tora vervangen hebben door geloof in Jezus. Daden kunnen alleen maar via de Tora (voor Joden) of via de Noachidische geboden (voor niet-Joden) verricht worden. Het is totaal niet duidelijk op grond van welke voorschriften christenen daden verrichten. Alleen daden die door God zijn voorgeschreven zijn echte daden.

Een dialoog is altijd mogelijk. Zodra niet-Joden de Noachidische geboden naleven zal blijken dat er een vruchtbare dialoog tot stand zal komen tussen Joden en niet-Joden.

Mavado, 24-09-2015 21:42 #38
Reactie infoteur, 24-09-2015
Uit uw reactie merk ik op dat u de Joodse uitleg van de Bijbel niet accepteert. God heeft zich echter alleen aan het Joodse volk geopenbaard en niet aan niet-Joden. Natuurlijk weten de rabbijnen hoe de Tora uit te leggen. God kiest geen volk dat niet weet hoe de Tora na te leven. Helaas zijn christenen jaloers geworden op het Joodse volk en zijn ze gaan fantaseren dat zij nu uitverkoren zijn en weten hoe de Tora uit te leggen. Het ironische is dat christenen de Tora niet naleven en toch denken te weten hoe de Tora in elkaar steekt.

God heeft zich alleen aan het Joodse volk geopenbaard zegt U? Dat is niet juist, het was een gemengd volk wat met Israel uittrok uit Egypte en dat waren ook degene die naderhand de problemen veroorzaakten en zij waren er ook bij toen de Heere nederdaalde op de heilige berg en zich aldaar openbaarde. Abraham was geen jood, Terah zijn vader diende de afgoden en zij kwamen uit Ur der Chaldeen en Haran was daar geboren. Jozua 24 :2-3 Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de HEERE, de God Israels: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak. Maar Abram was uitverkoren en God openbaarde zich aan Abraham, de niet Jood. Wat schreef Mozes in Deuteronium 26:5 Dan zult gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, betuigen en zeggen: Mijn vader was een bedorven Syrier ( JPS – Aramean ) en hij toog af naar Egypte, en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. U wilt toch niet zeggen, dat zij Joden waren. – Joden waren alleen de twee stammen van Israel, Juda en Benjamin die terugkeerden om de tweede tempel te herbouwen voor de komst van de messias Yahshua. Reactie infoteur, 25-09-2015
Abraham was om twee redenen Joods:
-Abraham werd door God uitverkoren
-God sloot een verbond met Abraham

Abraham hield zich aan de Tora maar was daartoe niet verplicht. Hij was formeel een Noachied. Dus Abraham was niet Joods op de manier zoals we dat sinds de Sinaï kennen toen de verplichting ontstond. Het Joods volk bestaat pas sinds de Openbaring op de Sinaï. Dus alle aanwezigen bij de Openbaring op de Sinaï (zowel de nakomelingen van Abraham als Egyptenaren die waren meegereisd) werden toen pas Joods. Degenen die daar niet bij waren zijn niet-Joods. Niet-Joden kunnen wel tot het Jodendom toetreden. Pas dan zijn zij verplicht de Tora na te leven.

In de praktijk ziet u ook dat de nakomelingen van de niet-Joden die NIET aanwezig waren bij de Sinaï de Tora niet naleven simpelweg omdat het niet aan hen is geopenbaard.

Zie verder: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2013020/jewish/Was-Abraham-Jewish.htm

Mavado, 24-09-2015 21:00 #37
Reactie infoteur, 24-09-2015 u zegt :
Uw opmerking dat er twee machten zijn klopt van geen kant. Alleen God bestaat. Alles wat God geschapen heeft, inclusief Satan, bestaat niet (onafhankelijk van God). Satan kan alleen maar uitvoeren wat God hem opdraagt. Hij is de procureur van God.

Ziet u wel, dat u mijn stukje niet goed leest – want wat u schrijf, dat staat al in mijn reactie, beste gelovige Etsel

twee machten, die van God en satan en satan heeft alleen macht over datgene wat God hem toestaat
En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.
En nu ik toch bezig bent, doe ik de tekst uit Lukas 4:5-8 er ook maar bij, dat zal u wakker maken.

Luk 4:5-8 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.
mavado Reactie infoteur, 24-09-2015
Indien u beseft dat God de enige realiteit is die bestaat heeft u het Nieuwe Testament niet meer nodig. Alleen de Tora is Gods Woord. Joden die de Tora naleven (en niet-Joden de Noachidische geboden) zijn constant wakker omdat zij inzien dat er geen andere realiteit is dan God. De rest slaapt.

Mavado, 22-09-2015 14:05 #36
Reactie infoteur, 22-09-2015
Zec 4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Roeach Hakodesj - Hebreeuws: רוח הקודש, Heilige Geest
Hebreeuwse woord Ruach betekent adem

Daar ben ik van op de hoogte en de uitleg daarvan is niet juist - de rabbi''s zitten er al 2000 jaar naast met hun verkeerde uitleggingen over de Heilige Schrift, want zij kennen Hem niet. Zij hebben Hem gemist overeenkomstig de schriften.

Israels 1 ste wonderoorlog komt eraan en de gehele wereld zal dan weten dat dé God van Israel, de enige en ware God is en Hij is Geest, de Heilige Geest en uit Hem kwam voort de Logos, welke is het Woord.Na de eerste wonderoorlog zal de tempel herbouwd worden en even daarna start de 2 de wonderoorlog. De veiligste plaats voor de 12 stammen Israels is Israel. Zij worden alleen gezegend als ze in hun door God gegeven land zijn. Spoedig zal Gen 15:18 vervult worden : Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

Als ik weg bent genomen van deze aardbodem ( gelijk Henoch ) dan duurt het nog zeven jaar voordat de Messias komt.

Zec_4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, - - - - maar door - - - - "Mijn Geest" - - - - - zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Er zijn maar twee machten of geesten in deze wereld, Die van God en satan en satan heeft alleen macht over datgene wat God hem toestaat. God weet het einde van de beginne en wat uit Zijn Mond gaat zal niet ledig wederkeren. God is alomtegenwoordig, maar satan niet, hij heeft zijn demonen ( gevallen engelen)

Zie - Job 1:6-12 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. Reactie infoteur, 24-09-2015
Uit uw reactie merk ik op dat u de Joodse uitleg van de Bijbel niet accepteert. God heeft zich echter alleen aan het Joodse volk geopenbaard en niet aan niet-Joden. Natuurlijk weten de rabbijnen hoe de Tora uit te leggen. God kiest geen volk dat niet weet hoe de Tora na te leven. Helaas zijn christenen jaloers geworden op het Joodse volk en zijn ze gaan fantaseren dat zij nu uitverkoren zijn en weten hoe de Tora uit te leggen. Het ironische is dat christenen de Tora niet naleven en toch denken te weten hoe de Tora in elkaar steekt.

Uw opmerking dat er twee machten zijn klopt van geen kant. Alleen God bestaat. Alles wat God geschapen heeft, inclusief Satan, bestaat niet (onafhankelijk van God). Satan kan alleen maar uitvoeren wat God hem opdraagt. Hij is de procureur van God.

Mavado, 21-09-2015 20:01 #35
Reactie infoteur, 21-09-2015
Waarschijnlijk heeft u mijn reactie niet goed gelezen - Het oude - testament staat er vol mee, dat God Geest is en Hij is Alomtegenwoordig en Zijn tegenwoordigheid is nu bij mij, Hij onderwijst en leert mij aangaande ZIjn wegen Jesaja 54:13.
En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Jeremia 31:34. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.
Job_33:4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.
Numeri 27:16 Dat de HEERE, de God der geesten - - - -- van alle vlees,
Heb_1:7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Laat ONS mensen maken naar ons beeld - Dat Ons is God en Zijn engelen en niet de vader en de zoon. Man en vrouw schiep Hij ze. Ten eerste in geestvorm, daarna Gen 2:7 in een natuurlijk vleselijk lichaam. De onzin legende van Ben Sira over Lilith kan de vuilnisbak in, de waarheid is bekend en wij hebben geen uitleggingen meer nodig van Hillel, Rambam of wie dan ook. God zelf leert zijn kinderen door Zijn Heilige Geest. Dat zijn meer dan twee getuigen uit de schrift en ik zeg U, dat is Zo spreekt de Heere.God is Geest.

Zolang u de missing link oftewel niet weet wie de vader van Kain is, blijft het boek der boeken voor u gesloten.
lees eens in Webster wat het woord Superfecundatie betekent, want dat gebeurde er in het Hof van Eden.
wat staat in onderstaande link gebeurde ook met Eva, ze werd verleid tot overspel ( haar man was Adam ) door dat rechtopgaande wezen, welke na zijn daad op zijn buik moest gaan en een slang werd. Dat rechtopgaande wezen was haast gelijk aan de mens en satan de gevallen cherub - zie ezechiel 28 en Jesaja 14 - wist dat het bloed van de slang zich kon mengen met dat van de mens en het ook deed. Dat is de vader van Kain, zoals u duidelijk kunt lezen in. Genesis 6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Gen 6:2 Dat Gods zonen ( afstammelingen Adam + Eva ) de dochteren der mensen ( afstammelingen Kain + Eva ) aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Niet iedereen zijn afstammelingen of kinderen van Adam. Abel, Seth waren zijn zonen en zo door tot het zaad van Abraham. Deut 32:8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. Kain was geen zoon van Adam. Hij was verwekt door de slang, toen die nog rechtopgaand was, later zei God, op uw buik zult gij gaan en toen werd hij een reptiel. Genesis 3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. God gaat niet zeggen op uw buik zult gij gaan, als hij al op zijn buik ging als reptiel. Eva had geen gemeenschap met een slang, dat is onzin. Ze had gemeenschap met dat toen nog sprekende rechtopgaand wezen.,Dat is de missing link. De Darwin leer kan de vulnisbak in en zeker als men dit even lees. God schiep en formeerde de dieren des velds en bracht ze tot Adam, hoe hij ze noemen zou. Gen 2:19,20 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. En na de dieren bouwde Hij de alreeds in geestvorm geschapen Eva uit Adam. Gen 2:23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Uiteraard was ook het bloed van Adam in dat lichaam van Eva. Handelingen 17:26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Twee zaden in Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. De vijandschap tussen het zaad van de slang (rechtopgaand voor zijn daad) en het zaad van de vrouw is tot op deze dag duidelijk openbaar. Dit zegt Genesis 4:1,2 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. Uit één beschreven gemeenschap werden twee kinderen geboren - Kain de zoon van dat rechtopgaand wezen en Abel, de zoon van Adam en Eva.
Psalm 9:17 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Van Adams kinderen zal er niet één verloren gaan. Het was geen appeltje of abrikoos wat Eva en Adam aten, het was seks.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/dna-test-wijst-uit-tweeling-heeft-twee-verschillende-vaders

Een onverwachte wending in een rechtszaak over alimentatie voor een tweeling in het Amerikaanse New Jersey: uit een vaderschapstest blijkt dat de twee meisjes twee verschillende vaders hebben. De moeder van de tweeling had een zaak aangespannen tegen de man van wie ze dacht dat hij de vader van haar twee dochters was. Ze eiste alimentatie, maar een DNA-test wees uit dat hij slechts de vader van één van de meisjes was. De andere helft van de tweeling bleek een andere vader te hebben. Het is vrij zeldzaam, maar een zwangerschap van een tweeling van twee vaders is wel mogelijk. Het kan gebeuren als een vrouw in dezelfde menstruatiecyclus seks heeft gehad met twee mannen én beide keren een eitje werd bevrucht. De rechter zei dat er in Amerika twee keer eerder een rechtszaak heeft gespeeld waarin een tweeling van twee vaders bleek te zijn. De moeder gaf toe dat ze inderdaad vlak na elkaar met meer dan één partner geslachtsgemeenschap had gehad. Het oordeel van de rechter was dan ook simpel: de man moet de helft van de alimentatie betalen.
mavado Reactie infoteur, 22-09-2015
Gods geest betekent geest van God. Dus de geest is van God afkomstig. De geest is niet gelijk aan God. Ga voor een mondelinge uitleg van Roeach Hakodesh (Goddelijke inspiratie) naar: http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/140375/jewish/Prophecy-and-Ruach-HaKodesh.htm (audio)

Mavado, 21-09-2015 13:08 #34
Beste Estel - u schrijft het volgende
Punt 1 - Joden geloven in de Eenheid van God.
Punt 1. Christenen geloven in de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest).
Alle denominatie kerken ( naam - christenen ) geloven dat, maar de échte Christen niet. De gehele wereld is verleid en misleid geworden door hun theologen met die valse leer, wat begon met de moeder der hoeren, de Rooms Katholieke kerk en later is die valse leer door de protestanten doorgevoerd. Het Nieuwe en Oude Testament leert dat er maar één God is, die Geest is. De Eeuwige Geest wel te verstaan. Psalm 33:6,9 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. God is een voorwerp van aanbidding en voor God, God was, was Hij bekent als de Eeuwigen Geest. Vóór Hij de mens schiep, schiep Hij eerst de aartsengelen/ engelen, serafs en churubim, die naderhand de weg van de boom des levens moest bewaken. God is een Heilig God, welke Geest is, de Heilige Geest. Job 26:13 Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd. Onzichtbaar, Eeuwig, Alwetend. Alomtegenwoordig en Almachtig. Psalm 94:9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? Jer 23:23.24 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jesaja 45:5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Dat is niet de afgod a… - maar YHWH. Exo_23:13 In alles, wat Ik tot ulieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn; en den naam van andere goden zult gij niet gedenken; uit uw mond zal hij niet gehoord worden! El - Elohim is de Enige en Ware God en de rest zijn afgoden. Yahshua zei in Joh 4:24 God is (een) Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. De theologen en die liegen nog steeds, leren dat het woord "ONS" dat de vader en de zoon zou zijn. Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. God schiep de mens eerst naar Zijn beeld, in Geestvorm, man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Dat ONS waren dus de engelen waar de Eeuwigen Geest over sprak, welke zijn gedienstige geesten. Psalm 103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords. Numeri 27:16 De HEERE, de God der geesten van alle vlees. Pas in Genesis 2:7 formeerde Hij Adam uit het stof der aarde en later bouwde Hij zijn Manninne / Eva En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. Gen 2:22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. De drie woorden schiep - formeerde en bouwde leren ons dat God geen persoon is maar Geest en één GOD is. De Israelier Paulus uit de stam van Benjamin leerde dat ook in Romeinen 3:29,30 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is. Ook Jacobus 2:19 schreef dat: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. De valse leer van de drieeenheid en kinderbesprenkeling komt door Athanasius in de discussie met Arius, die er ook niets van begreep. De tekst uit 1Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. is een toevoeging door de drieeenheid vertalers van de King James Bible. Die hele tekst komt niet voor in de originele vertaling. Reactie infoteur, 21-09-2015
Als de echte christen in de Eenheid van God gelooft en niet in de drie-eenheid dan is het een Noachied die de Noachidische geboden naleeft.

U verwijst naar Johannes 4:24 waarin zou staan dat God een Geest is. Dat is God niet. God is geen schepsel. God is voor de mens ondefinieerbaar.

Ronny Ratinckx, 17-07-2015 04:52 #33
Shalom,

Voorop wil ik de schrijver van dit en enkele andere uiteenzettingen rond " Jodendom - christendom: een wereld van verschil" bedanken dat ik prachtige zaken heb mogen bijleren. Toch vind ik het jammer dat er in dit artikel - vooral onder " verschillen tussen Jodendom en christendom " - op geen enkele wijze het toch wel enorm groot verschil tussen Het christendom en De Rooms Katholieke godsdienst, wordt gemaakt. Zonder op eender welk vlak ook maar één iemand te willen discrimineren, ga ik er vanuit dat blijkbaar christenen gelijkgesteld worden met katholieken. Nochtans is het een feit dat er bij deze twee, minder gelijkenissen dan overeenkomsten aanwezig zijn. Het interpreteren/praktiseren zijn zo verschillend, dat je er niet naast kan kijken. Jammer dat ik daar in dit mooi artikel niets van kan terugvinden. Onze God van Abraham, Isaac en Jacob ( Israël ) zegene u en uw medemensen, Ronny R. Antwerpen, België Reactie infoteur, 17-07-2015
Shalom,

Het is een globaal artikel over Jodendom en christendom. Binnen beide godsdiensten zijn natuurlijk verschillende stromingen. Zo verschillen liberaal, conservatief en orthodox Jodendom ook weer van elkaar.

Het staat u vrij de verschillen te melden tussen het christendom en het RK. Deze zullen dan onder aan het artikel worden geplaatst en zo mogelijk ook nog in het artikel verwerkt worden.

Groet,

Etsel

Ano, 07-04-2015 10:47 #32
Wat zijn de overeenkomsten tussen het jodendom en christendom? Reactie infoteur, 07-04-2015
Overeenkomsten tussen Joden en christenen zijn niet zo belangrijk. Joden en niet-Joden hebben ieder hun eigen taak. Voor Joden betekent dit de naleving van de Tora en voor niet-Joden de naleving van de Noachidische geboden. Niet-Joden die de zeven Noachidische geboden naleven staan het dichtst bij de Joden. De Noachidische geboden hebben overeenkomsten met de Joodse Tien Geboden.

Ga voor meer informatie naar: http://etsel.infoteur.nl/specials/jodennoachieden.html

Anoniem, 04-10-2014 19:44 #31
Interessant artikel over de verschillen tussen het Jodendom en het Christendom. Wat me wel opvalt - na het lezen van dit artikel maar ook het artikel 'Jodendom - islam: een wereld van verschil' - is dat veel van de punten over het Jodendom in dit artikel overeenkomen met de Islam. Natuurlijk niet allemaal, maar ik herken absoluut punten die ook binnen de Islam net zo belangrijk zijn als in het Jodendom.
In zijn algemeenheid heb ik het voornamelijk over de punten 1, 2, 4, 6, 7 (God is geen mens), 8, 15, 19, 23, 33 (maar ook intentie?) en 35.

Vrede. Reactie infoteur, 07-10-2014
Het christendom en de islam komen voort uit het Jodendom die hun oudere broer is. Om die reden zijn er dus ook veel overeenkomsten.

Groet,

Etsel

Ruben, 10-04-2014 13:14 #30
Ik heb de wijsheid niet in pacht noch ken ik de Bijbel in zijn geheel, De Tenach (Torah) is toch niet anders dan het Oude Testament alleen kent het een andere volgorde? Alle mensen, dus Jood en niet-Jood, zijn kinderen van God. Immers de wereld en de mens is Zijn schepping? Voor Christenen geldt het Oude en Nieuwe Testament als de Bijbel. Vanwege het Nieuwe Testament en het geloof in Jezus benadert (intepreteert) een Christen het Oude Testament anders dan een Jood de Tenach, lees Oude Testament. Gelden de wetten in het Oude Testament niet voor Christenen? Heeft Jezus deze wetten vervangen? Zoals in de reacties terug te lezen is, ontkrachtigt Jezus de wetten niet. Wel spreekt Jezus over liefde wanneer Hij het over de wetten heeft. Maar zoals de Tien Geboden genoemd in het Oude Testament gelden ook voor Christenen.
Om de gehele Bijbel in de juiste context te plaatsen is het noodzakelijk om een bijbelstudie te volgen. Dan nog is de Bijbel te complex om volledig te begrijpen. Reactie infoteur, 10-04-2014
Nergens staat in de Tora dat de wetten die de Joden hebben ontvangen op de berg Sinaï voor niet-Joden bestemd zijn.

In de Mondelinge Tora staat dat de Noachidische geboden voor niet-Joden gelden.

Groet,

Etsel

Deedee, 29-12-2013 22:18 #29
Ik ben eigenlijk ook wel eens benieuwd naar de overeenkomsten! :) Persoonlijk zie ik het jodendom meer iets dat je bent/of juist niet bent (net als dat je bijv als nederlander geboren wordt of niet) en het christendom meer als echt een religie, iets waarvoor je vrijwillig kunt kiezen. Ik vraag me af of je dit wel op deze manier zo naast elkaar kunt zetten… Reactie infoteur, 30-12-2013
Shalom,

Er zijn niet veel overeenkomsten omdat het christendom de Tenach anders is gaan interpreteren. Zo kan je zeggen dat beide religies de Tenach lezen. Maar ze doen dit allebei op een andere manier. Ook het geloof in God is anders. Christenen geloven in de drie-eenheid, terwijl Joden in de absolute eenheid geloven.

Groet,

Etsel

Kevin, 03-11-2013 13:00 #28
Wat ik mij nu afvraag, waarom zou je als Christen in Jezus geloven als er bij regel 19 staat dat Christenen, Jezus zien als een sprookje? Lijkt me nogal tegenstrijdig. Ik ben Christelijk en lees momenteel het nieuwe testament, maar zover ik nu lees als Christelijk standpunt lijkt me het gewoon als de waarheid te staan. Het boek is gebaseerd op God's ideeën, en geschreven door mensen (meestal priesters, monniken, etc. correct me if i'm wrong). Waarom zou God dan een sprookje maken over z'n eigen zoon en er dan vervolgens 2 miljard mensen in laten geloven?

En zeg a.u.b niet dat ik het verkeerd lees o.i.d, want ik lees het van een Christelijk standpunt, en dat is voor mij de waarheid, net zoals dat bij hoogstwaarschijnlijk 2 miljard andere mensen ook zo zal zijn.

Het lijkt gewoon nu veels te veel alsof Joden volmaakt en perfect zijn, in tegenstelling tot Christelijken. Maar volgens mij is een van de belangrijkste regels in deze wereld: Iedereen hoort elkaar te respecteren, lief te hebben.

Voor de rest is het wel gewoon een prima artikel hoor :). Reactie infoteur, 03-11-2013
Shalom,

Alleen God bestaat onafhankelijk. Al het geschapene is van Hem afhankelijk. Zonder God bestaat de Schepping dus niet. Het is dus onmogelijk om tot Jezus (een schepsel) te bidden. Jezus is geheel afhankelijk van God. Je kan alleen tot iets (God) bidden dat werkelijk bestaat. God is geen sprookje omdat Hij werkelijk bestaat.

Dat er 2 miljard mensen zijn die in Jezus geloven is hun eigen keuze. God laat de mens hier vrij in (de vrije wil). Je kan kiezen voor God of tegen God.

Groet,

Etsel

Kitty, 06-05-2013 21:38 #27
Waar blijven de argumenten, alleen maar vragen? Gelieve niets te ontwijken.

1. Joden hebben de verkeerde weg genomen omdat heel de religie verkeerd geïnterpreteerd is. Het waren de Joden die Jezus op het kruis gehangen hebben, en dan maar zeggen dat ze de uitverkoren volk zijn die ooh zo goed handelt. Oh nog een bewijs van het superieuriteit!
2. Jezus was een Jood, maar doordat hij zag dat Joden verkeerd bezig waren en dankzij God is gelukkig het christendom ontstaan.
3. Zowel de tora als de bijbel verwijzen naar elkaar, wat normaal is omdat ze ongeveer vanuit dezelfde plaats en periode ontstaan zijn. En Jezus verwijst verre van constant naar de tora?
4. Joden zijn juist diegene die aanvallen, ze proberen de Palestijnen weg te jagen, omdat ze denken dat het hun 'territorium' is.

Nu de grote vraag: waarom leeft meerendeels van de Joodse samenleving gescheiden van de maatschappij? Reactie infoteur, 07-05-2013
Shalom,

1. Het Joodse volk is uitverkoren om over de eenheid van God te getuigen, niet om over de drie-eenheid van het christendom te getuigen.
2. God werkt via het hele Joodse volk, niet via één persoon (Jezus).
3. Wanneer Jezus niet de Tora naleefde kon hij de Joden ook niet op hun fouten wijzen.
4. De Palestijnen hebben nog nooit een eigen land gehad. Velen van hen komen uit Syrië en Egypte. Waarom mogen zij wel in Palestina wonen en Joden niet? Mogen Joden dan ook niet in New York wonen?

Grote vraag - Joden leven niet gescheiden van de maatschappij. Het zijn geen monniken of nonnen die zich afzonderen.

Groet,

Etsel

Kitty, 05-05-2013 19:59 #26
Laten we de woorden nou niet weer omdraaien. Ik begon over het christendom, dat het geen sprookje is, zoals u dat verkeerd interpreteert, en u begint over het jodendom (moet het altijd persee over het jodendom gaan => superieuriteitsgevoel)? Waarheid heeft er niets maar dan ook niets mee te maken, ik zou dus maar een ander argument zoeken.

Vele geloven in een andere god(en), maar iedereen gelooft ook dat zijn god(en) de waarheid is. U gelooft dat uw god de waarheid is en ik geloof dat mijn god de enige echte waarheid is. Dat betekent dus niet dat andere goden de waarheden zijn! Weer een nutteloos argument.

Het Christendom is de Tora zeker niet anders gaan interpreteren, wij zijn een ander religie met een eigen doel, eigen keuzes en eigen weg. Niet een religie die geïnterpreteerd is vanuit de tora. Jezus werd gestuurd op aarde door God om te tonen hoe het moet. Spijtig genoeg hebben de Joden dus de verkeerde weg genomen.

Wat doet u nu dan de hele tijd? Je gelijk proberen krijgen, wat dus totaal niets met een zending te maken heeft. Gelieve betere argumenten hier te gebruiken. Zie maar Palestina, wat die mensen daar allemaal meemaken omdat Joden hun gelijk willen krijgen.

Nu laat u me echt lachen! Bijna de hele Joodse samenleving leeft gescheiden van de maatschappij en u beweert dat de Jodenvervolgingen een bewijs is dat andere godsdiensten zich superieur voelen? Niet elke persoon of gelovige is verantwoordelijk voor de daden wat Joden vroeger hebben meegemaakt. Kunnen jullie het verleden echt niet loslaten? Reactie infoteur, 06-05-2013
Shalom Kitty,

Waarom hebben Joden de verkeerde weg genomen?
Was Jezus geen Jood die de Tora naleefde?
Waarom verwijst Jezus in het NT constant naar de Tora?
Mogen Joden in Israël zichzelf niet verdedigen tegen de Palestijnen die hen weg willen hebben?

Groet,

Etsel

Kitty, 04-05-2013 13:49 #25
Onwaarheden verkopen bewijst al veel dat u over het Christendom weinig van af weet. De vraag omdraaien heeft hier dus weinig nut.

Ten eerste heb ik niet gezegd dat het Jodendom geen sprookje is, maar wat mij en vele anderen stoort is dat u het Christendom als een sprookje formuleert. U gelooft er in dat de tora de enige waarheid is, maar dat betekend niet het waar is. Dit gelooft u omdat u zo bent opgevoed, niet omdat het werkelijk de waarheid is. En begin nu a.u.b. geen verzen of bewijzen te zoeken dat dit wel zo is.

God is inderdaad de waarheid en iedereen gelooft in een god. Het belachelijke is dat Joodse gelovigen steeds vechten om hun gelijk te krijgen dat hun god de enige echte god is. Er zijn zoveel andere belangrijkere dingen in het leven, zoals de oorlog in Palestina misschien?

Ten tweede staat er de tora inderdaad niet dat Joden t.o.v. niet-joden zich superieur moeten gedragen, maar spijtig genoeg doen jullie dit wel! Wat al aantoont dat jullie de tora niet eens opvolgen. Staat er ergens in de tora dat u zich moet bezighouden met andere godsdiensten zwart te maken? Dacht het niet. Reactie infoteur, 05-05-2013
Shalom Kitty,

U spreekt uzelf tegen. Eerst meldt u dat u niet gezegd hebt dat het Jodendom geen sprookje en vervolgens zegt u dat God de waarheid is. Wat is het nou: wel of niet waar?

Nog een tegenstrijdigheid: u meldt dat God de waarheid is. Vervolgens meldt u dat iedereen in een god gelooft. Is God nu de waarheid of zijn die andere goden waarheid?

Het christendom is een sprookje omdat het de Tora anders is gaan interpreteren dan zoals daarvoor het geval was. Zo wordt de Messias opeens gezien als God c.q. Zoon van God, terwijl dat nergens in de Tora te vinden is. Christenen hebben dus het concept van de Messias gewijzigd. En zo hebben ze nog veel meer dingen gewijzigd. Om die reden is het op een sprookje gaan lijken en heeft het niets meer te maken met wat in de Tora staat.

Joden vechten niet om hun gelijk want er wordt verder geen zending bedreven zoals bij het christendom en de islam het geval is.

Tot slot blijkt uit de Jodenvervolgingen dat juist andere godsdiensten zich superieur wanen en niet de Joden.

MVG,

Etsel

Kitty, 02-05-2013 21:10 #24
Uit dit artikel kan ik besluiten dat u nog veel over het christendom moet leren. Vooral punt 19 is op zijn minst belachelijk. Het zou belachelijk zijn moest u ontkennen dat u het christendom in het verkeerde licht brengt. Dit is het perspectief vanuit de Joodse religie!

Wat nog het grappige van alles is dat een Joods iedereen eerlijk moet behandelen,
ook 'niet-Joden' dus. Dit doen ze verre van door zich o.a. superieur te gedragen tegen over 'niet-Joden'. Vele Joden vervullen dus niet eens wat er van hen gevraagd wordt.Tussen het Jodendom en het Christendom is er inderdaad een wereld van verschil en maar goed ook! Reactie infoteur, 03-05-2013
Shalom,

Het kan ook zijn dat u nog veel over het Jodendom moet leren.

Het Jodendom is geen sprookje omdat het conform de Tora is. De Tora waarin God zichzelf heeft geopenbaard is de enige waarheid die bestaat.

God is de waarheid. Het is aan u de keuze of u die waarheid wilt volgen als niet-Jood door de Noachidische geboden na te leven. Nergens staat in de Tora dat God bepaald heeft dat Joden superieur zijn t.o.v. niet-Joden.

Groet,

Etsel

Jozua, 25-01-2013 13:05 #23
Best een interessant artikel. Maar veel argumenten vanuit het Christendom zijn totaal uit context en misplaatst. Een aantal kloppen daarentegen wel.

Maar het voornaamste antisemitisme vanuit het Christendom komt vooral door de vervangingstheologie. De Rooms Katholieke, Grieks-orthodoxe Kerk, de Armeens-apostolische Kerk, Koptisch-orthodoxe Kerk in Egypte etc. geloven hierin!

Terwijl de protestantse christenen, zoals ik (hervormd), juist heel veel bidden voor Israel en de Joden!
Waarschijnlijk ben jij Joods? Maar ik zou dus niet alle schapen over één kam scheren en de christenen juist omarmen ipv van hen van je af te duwen en negatief te benaderen. Ik zou me meer zorgen maken over de Islam die de Joden (Israel) alles boven alles wilt vernietigen. Maak met de Islam maar eens zo'n statistische vergelijking.

ps. Waarom denk je dat de Joden anno nu 2013 druk bezig zijn met het voorbereiden (en keihard bidden voor) van de bouw (herbouw) van de Derde Heilige Tempel in Jeruzalem?
Ook als Christen bid ik voor een spoedig komst van deze Tempel. I always got Israel's back no matter what! Gods eye apple. Reactie infoteur, 03-02-2013
Shalom,

Een vergelijking met de islam zal t.z.t. ook komen.

Overigens zal naleving van de Noachidische geboden door niet-Joden ertoe leiden dat er geen verschil meer zal zijn met het Jodendom, behalve dat de Joden meerdere wetten (de Tora) dienen na te leven. Het enige wezenlijk verschil in dat geval is dus dat de taak voor Joden zwaarder is dan voor niet-Joden.

Groet,

Etsel

Rachel, 21-01-2013 03:23 #22
Wat een vreemd artikel, erg vijandig tegenover het christendom, waarom?

Welke religie ik aanhang doet er niet even toe, maar als ik soms aangesproken word op straat o.i.d. door bijvoorbeeld evangelische mensen, wordt mijn religie de grond ingestampt, terwijl ik met respect tegenover hun geloof sta.

Ik snap het niet goed, natuurlijk ben je ervan overtuigt dat wat jij gelooft het ware geloof is, maar is het niet vreemd om dan direct onrespectvol met andere geloven om te gaan? Reactie infoteur, 03-02-2013
Shalom Rachel,

In welk opzicht is het artikel vijandig? Met het aangeven van verschillen is toch niets mis? Staat er ergens dat christenen tot het Jodendom over moeten gaan? Alleen God is de absolute waarheid.

De reden voor het aangeven van de verschillen is omdat veel christenen ten onrechte menen dat beide godsdiensten aan elkaar gelijk zijn, alleen dat Joden (nog) niet in Jezus geloven. Maar dat is dus een groot misverstand. Er zijn veel andere verschillen op te noemen.

Groet,

Etsel

Konrad Groen, 31-10-2012 01:47 #21
Jaren geleden kocht ik het boekje "Het eerste boek" van Alex van Heusden en Huub Oosterhuis. Onlangs heb ik het weer eens herlezen en stuitte op het volgende citaat uit de inleiding: "Het christendom heeft [… ] in de eerste eeuwen van haar bestaan 'een tactiek van verdunning' toegepast, bedoeld om God verdraagbaar te maken. Het hoge ideaal dat ieder mens verantwoordelijk is voor een bewoonbare aarde, werd door het christendom verruild voor de idee van het persoonlijk zieleheil."
Dit vormt m.i. een verband met uw artikel "Jodendom leidt tot spirituele volwassenheid."

Wellicht is dit interessant om uw lijst met verschillen aan te vullen. Reactie infoteur, 31-10-2012
Shalom,

Dank voor uw reactie. We hebben het in iets andere bewoordingen vermeld bij punt 25.

Groet,

Etsel

Christian Levi Zoutendijk, 05-07-2011 22:22 #20
Er is nog een andere weg. Ik geloof wel in Jeshua als Messias, maar belijdt hem niet als God en ik houd de Torah. Paulus leerde dat men enkele Torahgeboden moest volgen en de rest wekelijks op sabbat kreeg bijgeleerd in Handelingen 15. Veel verkeerd vertaald. Lees ook: ' Stellen wij dan door het geloof de Torah buiten werking? Volstrekt niet (God forbid). Veeleer bevestigen wij de Torah (Rom. 3:31).
Deze zgn. Messiaanse gemeenten komen wat meer op, al blijven de meeste bij een 3-1heid. Ik heb Joodse voorouders en voel me Joods.
Ik noem het Messiasbelijdend Jodendom
In de eindtijd zullen vlg. Zacharia 8 veel mensen de tsiettsiet van een Joodse man grijpen.
Nu vermeerdert de kennis al. Reactie infoteur, 06-07-2011
Als u in Jezus gelooft bent u een christen. Zie het artikel:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/73501-joodse-identiteit-jood-die-in-jezus-gelooft-is-een-christen.html

MVG,

Etsel

Servatius (infoteur), 13-08-2010 20:08 #19
Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst." (vgl. Jes 9,5)
Er wordt dus ooit een kind geboren en wel een zoon, die 'Sterke God' genoemd zal worden.

Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt ge klein onder Juda?s geslachten. Toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot die tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft.?
Uit Betlehem zal dus ooit iemand voortkomen die over Israël zal heersen, en die in lang vervlogen dagen zijn oorsprong heeft.

?Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden Hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken; hij werd gestraft; ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op Hem heeft Jahwe de schuld laten neerkomen van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land der levenden weggerukt, geslagen om de weerspannigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners, en bij de rijken een laatste rustplaats, hoewel hij geen onrecht heeft gedaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heet Jahwe behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk als een zoenoffer gaf hij leven.? (Jes. 53,3-10)
Jesaja spreek over iemand die "waarlijk als een zoenoffer" zijn leven geeft. Iemand die veel lijdt en als iemand die ter slachting werd geleid en zich niet verzet. Iemand die geminacht wordt en gemeden. Zijn striemen brengen ons genezing (dus hij wordt gegeseld). Het is iemand op wie God de schuld van allen legt.Al deze citaten gaan dus over één of meerdere personen. Deze persoon of persoon is in het OT niet opgedoken, want daar is geen vervulling van deze teksten te vinden.
Er zal ook iemand komen die veel zal lijden, die genezing brengt en op wie God de schuld van allen heeft gelegd. Iemand geeft zijn leven als zoenoffer.
Er zal een mens zijn die: "Sterke God" genoemd zal worden.
Iemands wiens verleden in lang vervlogen dagen ligt, zal over Israël heersen.

en zo staat de Heel OT vol.

De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten: Psalm 110
Twee Heren, een aan de rechterhand. De vijanden worden uiteindelijk als een voetbank neergelegd voor de voeten van de ander. Reactie infoteur, 15-08-2010
Wat wilt u nu eigenlijk bereiken? U stelt Jezus gelijk aan God. De Joden geloven in God omdat er verder niets anders bestaat en stellen deze dus logischerwijs niet gelijk aan Jezus. Wat wilt u dan nog meer? Wat is de meerwaarde om in Jezus te geloven als deze volgens u toch al gelijk is aan God? U voegt dan toch verder niets aan de oneindige God toe? Het enige wat u doet is God definiëren in de persoon Jezus. Inhoudelijk verandert dit niets aan God. God blijft onveranderlijk. Het heeft dan verder geen zin voor Joden om in Jezus te geloven. Ze geloven al in God. U wint er dus verder niets bij om Joden te overtuigen in iets waarin ze al geloven. Het enige verschil is dat u God definieert met de persoon Jezus, en de Joden definiëren God niet omdat dit onmogelijk is. U kunt natuurlijk niet van de Joden eisen iets te definiëren wat niet te definiëren valt. Iets (God) wat oneindig is kan niet gedefinieerd worden met een eindig persoon (Jezus). Oneindig + eindig = oneindig. God (oneindig) + Schepping (eindig) = God. Dus eindig 'doet niet mee.' God is het enige wat bestaat. Dat is de Joodse visie.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 13-08-2010 13:14 #18
Ik kan vele profetieën aanwijzen die vervuld zijn door Jezus. Het hele OT staat er vol van.
"Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt ge klein onder Juda's geslachten, toch zal er, zeg Ik iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden (? verwijzing naar zijn godheid?) ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft." (Micha, 5,2)
Jezus komt uit Betlehem
Hij heerst over Israël en wordt de Koning van de joden genoemd. Hij is herder, koning en profeet.
Hij stamt uit lang vervlogen dagen.

"Zie de maagd zal ontvangen, en een Zoon baren; men zal Hem Immanuël noemen." (Jes. 7,14)
Dit is gebeurd en Jezus wordt Immanuël: God met ons genoemd.

"Het volk dat rondwaalt in de duisternis ziet dan een helder licht, ove hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend ligt op." ( Jes. 9,1) Dit licht is over ons opgegaan. Zoals de apsotel Johannes zegt: Het licht schijnt in de duisternis. Jezus zegt dan ook: "Ik ben het licht der wereld." (Joh 8,12)

"Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God (is hij dan toch God), Vader voor eeuwig?, Vredevorst." (vgl. Jes 9,5) (Deze zoon die ons werd gegeven is een mens, Jezus. Hij wordt inderdaad sterke God, Vredevorst genoemd.
"Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk: hij zal het stichten en stutten door recht en gerechtigheid van nu af n voor altijd." Het koninkrijk is het rijks gods. Dit rijk neem je niet waar met je lichamelijke ogen, maar door de ogen van de geest. Het rijk is midden onder ons.

"Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortel. De Geest van Jahwe rust op hem." (Jes.11,1) (Bij het doopsel van Jezus zie men de Geest in een gedaante van een duif op hem neerdalen).

"En gij zult vol vreugde water puten uit de bronnen der redding." Dit water is niet gewoon aards water. Jezus zegt: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij: wie in mij gelooft, hij drinke! Zoals de schrift zegt: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Joh, 7,38) "Hiermee doelde Hij op de Geest." (Joh. 7,39a)

"Zie, mijn knecht zal slagen. Hij zal oprijzenen hoog, zeer hoog verheven zijn (kruisiging, maar ook verheven in de hemel). Er was een tijd dat velen ontzet over u stonden -zijn verschijning was onmenselijk geschonden (door de martelingen) en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind (gaat dus om een mens), maar eens zal hij vele volkeren doen opschr Reactie infoteur, 13-08-2010
Ja, als je redeneert vanuit het NT dan zal je vast wel iets vinden.

Zoals eerder gemeld redeneren Joden vanuit de Tora en komen dus tot andere conclusies. De Tora is de richtsnoer van waaruit Joden moeten leven. Het NT is voor de Joden niet belangrijk en zelfs schadelijk omdat je dan tot verkeerde conclusies komt.

Groet,

Etsel

P.S. Zondag zal ik pas weer opnieuw reageren mocht je met een nieuwe reactie komen.

Servatius (infoteur), 12-08-2010 21:37 #17
P.S. Het nieuwe verbond van het NT waar u naar verwijst heeft verder niets met dat van Jeremia te maken. Was dat wel zo dan zou er dus vrede zijn geweest en geloofde iedereen in God.

Het is inderdaad zo dat op het einde Gods goedheid zal zegevieren over het kwaad. Daarmee is Hij al begonnen door de messias te zenden. "één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen." (Rom. 5,18) De messias Jezus is gekomen om de fout van Adam te herstellen. Door Adam is de dood in de wereld gekomen, maar Jezus heeft de dood verslagen door te verrijzen. Dankzij deze verrijzenis, kunnen wij straks ook verrijzen. Waar Adam ongehoorzaam was, heeft Jezus gehoorzaamd. Zo wordt Jezus ook wel de nieuwe Adam genoemd.

Inderdaad lees je in OT vaker teksten over vrede, geluk etc… wanneer de messias komt: kind speelt bij hol van de adder en steekt er zelfs zijn handje in en dergelijke teksten. Jullie zien daar komst van de messias in, wij zijn wederkomst. Ik las in een artikel dat je al geloofde dat zijn komst nabij was en wij christenen geloven dat zijn wederkomst nabij is. De tekenen zijn er en dat gaf jezelf ook al aan. We wachten dus beide op de messias. Beiden geloven dat zijn (weder)komst nabij is. Reactie infoteur, 13-08-2010
Nee, Joden verwachten niet Jezus. Jezus voldoet niet aan de eisen van de messias. En een messias zal zeker geen twee pogingen nodig hebben. Dus er is geen sprake van een wederkomst. Joden verwachten dus iemand anders dan de christenen.

Ook het verhaal van Adam en de zonde zien Joden anders. Joden geloven niet in de erfzonde. Joden geloven ook niet in een geestelijke dood die door de messias overwonnen moet worden. De ziel blijft immers eeuwig leven.

Voor verdere uitleg over de Joodse visie op de messias zie mijn special: http://etsel.infoteur.nl/specials/masjiach-messias.html

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 12-08-2010 17:11 #16
God had al een verbond gesloten met de niet-Joden: de Noachidische geboden (na de Zondvloed).
--> Jeremia is al heel lang na de zondvloed
De Joden hebben het er anders ook niet zo goed van afgebracht in de geschiedenis. Ook zij hebben onschuldigen gedood. Is dat een bewijs dat de Joden niet uitverkoren zijn? Terwijl er toch staat: Gij zult niet doden.

Ik geef eerlijk toe, dat er in de Kerk vele zondaars ziten en daar ben ik er één van. Is dat niet mooi, dat God juist de zondaars heeft uitgekozen, en toch houdt God nog steeds van mij en heeft Hij ook mij geroepen.

De katholieke Kerk heeft zeker meer dan 700.000 Joden gered uit de handen der nazi's. Maar daar hoor ik u niet over spreken. Over het zwijgen van de paus, lees mijn artikel: Pius XII en de Jodenvervolging. Bij ieder protest wat de Kerk gaf, werden de nazi's nog brutaler. Een voorbeeld hiervan is de brief van de Nederlands bisschoppen. Toen die in alle kerken van Nederland werd voorgelezen, lieten de nazi's nu ook alle katholiek geworden Joden oppakken. Zo is bijvoorbeeld Edith Stein terechtgekomen in Auschwitz. Daarom heeft de paus gezwegen, maar hij er wel voor gezorgd dat vele Joden gered zijn geworden. Alleen al in het Vaticaan zaten al vele Joden verborgen. In 1942 al heeft een hele delegatie Joden de paus bedankt voor zijn inzet en dat deden ze niet zomaar.

Voor en in de oorlog heeft de paus duidelijk het nazisme en de Jodenvervolging afgewezen. Dus zijn zwijgen was zeker niet totaal.

Hitler had een eigen Godsdienst ontwikkeld en was van plan de katholieke Kerk te vernietigen. De Kerk was voor hem een doorn in het oog. Je kunt hem dus niet katholiek noemen.

Ook al zijn de wetten in het hart gegrifd, dan kan men toch nog ongehoozaam zijn.
Ten tweede dient men ook naar zijn hart te leren luisteren door o.a. het gebed, en wie doet dat nog. Die wet komt door Geest van God. Het is door het doopsel dat wij die wet in ons ontvangen hebben. Zo zijn de Joden die de wet van Mozes hebben toch ook niet allemaal gehoorzaam.

De eerste messiaanse Joden legden aan de christenheidenen uit, dat zij als takken nu zijn geënt op de edele olijf. Deze olijf is het Volk van God. Zo is het Nieuwe Verbond nu ook voor de heidenen bestemd, voor hen die zich hebben laten enten op de edele olijf. Reactie infoteur, 12-08-2010
U begrijpt niet goed naar waar de profeet Jeremia verwees. Hij verwijst naar de eindtijd waarin de Messias komt. Dan zal er vrede zijn en zijn de wetten in de geest geprent en in de harten gegrift. Die tijd heeft nog niet plaatsgevonden anders hadden we nu wel in vrede geleefd en geloofde iedereen in God.

De voorbeelden die ik aangehaald heb van de RK-kerk zijn om aan te geven dat wat Jeremia voorspeld heeft nog niet heeft plaatsgehad. Dus er is nog geen sprake van een nieuw verbond.

Als u de Tora leest dan weet u dat God weet dat de Joden zich niet altijd aan de wet zullen houden. Maar dat is geen reden voor God om geen verbond te sluiten. Net zo min als God een verbond met de niet-Joden sloot na de Zondvloed. Pas met de komst van de Messias zal het nieuwe verbond er komen en dan wordt er niet meer gezondigd. Maar zover is het nog niet.

Groet,

Etsel

P.S. Het nieuwe verbond van het NT waar u naar verwijst heeft verder niets met dat van Jeremia te maken. Was dat wel zo dan zou er dus vrede zijn geweest en geloofde iedereen in God.

Servatius (infoteur), 11-08-2010 18:31 #15
God heeft zich ook geopenbaard aan de heidenen. Daarmee is Hij de Goede Herder voor zowel de Jood als de heiden.
Zoals Jesaja het heeft voorspeld: "Ik laat Mij zoeken door hen die niet naar Mij vragen, Ik laat Mij vinden door hen die Mij niet zoeken. 'Hier ben Ik, hier ben Ik', zo zeg Ik tot een volk dat mijn naam niet aanroept." (Jes. 65,1)

Dat er een nieuw Verbond (Testament) zou komen is al voorspeld door de profeet Jeremia: "Er komen dagen, zegt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot, toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden, want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zó zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Mijn wetten prent Ik in hun geest en ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn… Allen zullen ze Mij kennen… " (Jer31,31-34)
In dit verbond heeft God ook de heidenen opgenomen. De wet is gegrift in ons binnenste. Reactie infoteur, 12-08-2010
God had al een verbond gesloten met de niet-Joden: de Noachidische geboden (na de Zondvloed).

In de citaten die u aanhaalt gaat het uitdrukkelijk alleen om het Joodse volk. En die tijd komt als de echte Masjiach komt.

Meent u toch dat de citaten ook betrekking hebben op de heidenen dan is wel gebleken dat Jezus niet de echte messias is want zijn komst heeft er niet toe geleid dat de wetten in het hart gegrift staan. Kijk bijvoorbeeld naar het vele geweld dat de Katholieken (de Kerk) 2000 jaar tegen Joden uitvoerden met als dieptepunt de Holocaust (Hitler was katholiek, Paus zweeg over de Holocaust, etc.)

Als wetten in het hart gegrift staan betekent dit dat er totale vrede is op aarde. Dat is nog steeds niet het geval. Tevens betekent het dat ieder mens kennis heeft van God. Zoals u weet geloven nog steeds veel mensen niet in God. Dus op die tijd moeten we nog wachten.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 11-08-2010 14:11 #14
Inderdaad is Jezus niet in de tora te vinden, althans voor de Joden.
Christenen zien wel heel veel verwijzingen.
Dat verschil is onoplosbaar.
ik lees net: 'Nu gaan wij de mens maken als beeld van Ons, op Ons gelijkend" (Gen.1,26): Ons? Christenen lezen hierin de Drieëenheid. Joden lezen onder Ons weer iets heel anders. Hetzelde met psalm 110.
De christenen vinden aanduidingen in de H. Schrift en ook in de eerste vijf boeken. Joden vinden die weer niet.


Inderdaad is God de enige 'die Is'.
Hij is één, ongemengd en onverdeeld.
Hij is de eerste oozaak, die zelf niet is veroorzaakt.
Alles bestaat in Hem en niets is buiten Hem.
Zou God ophouden het zijn te schenken (ophouden de schepping te denken), zou alles in het niet terugvallen.
De dingen bestaan, door participatie aan God. Iets is goed, inzoverre het participeert aan Gods goedheid.
God is volmaakt en onveranderlijk.
Hij is het hoogste zijnde.
Alles wat we over Hem zeggen, schiet oneindig veel tekort.
--> Dat alles wordt niet uitgesloten door het Christlijke Godsbeeld. Reactie infoteur, 11-08-2010
Feit blijft dat de Tora aan het Joodse volk is geschonken door God (voor de niet-Joden gelden de Noachidische geboden). Voor alleen de Joden geldt dus het verbond. Het gaat om de relatie tussen de Joden en God. Hoe christenen verder de Tora interpreteren is voor het Joodse volk (en God) niet van belang anders had God zich wel tevens geopenbaard aan de niet-Joden.

Overigens wil dit niet zeggen dat Joden belangrijker zijn dan niet-Joden. De Joden hebben alleen meer verplichtingen.

Ter verduidelijking het volgend voorbeeld. De theorie van Einstein is in de eerste plaats bedoeld voor natuurkundigen. Een econoom kan de theorie interessant vinden maar kan het verder niet echt gebruiken voor zijn vakgebied economie.

Voor een christen kan de Tora interessant zijn en een bepaalde betekenis hebben, maar heeft weinig waarde in die zin dat de Tora niet hoeft te worden nageleefd. Joden moeten de Tora wel naleven en het is dus zaak dat zij de Tora goed interpreteren. Als Joden dit op de christelijke manier zouden doen dan zouden ze de Tora niet meer kunnen naleven (net zomin dus als de christenen zelf).

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 11-08-2010 10:39 #13
Als u al toegeeft dat er in de Tora niet over Jezus wordt gesproken, dan heeft het geen enkele zin om voorbeelden uit andere delen van de Joodse Bijbel en het NT aan te halen als bewijs.
Dat heb ik juist niet toegegeven, zoals onderstaande citaten wilde zeggen. Het Woord noemen wij christenen de Zoon Gods. (Jezus) De Geest van God, noemen wij de Heilige Geest. Over beiden wordt in OT veel gesproken.

De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten: Psalm 110. Er zijn dus blijkbaar twee Heren. En eentje zit aan de rechterhand. De één noemen wij de Vader en de ander de Zoon (Jezus). Toch zijn de Vader en de Zoon één, zodat we niet kunnen spreken van twee goden.

In tegenstelling tot de Joodse visie staat het hele OT vol met verwijzingen naar Jezus en de H. Geest.

Als Jezus schepsel is, is het Woord Gods ook een schepsel. Het woord is niet geschapen.
Als de Heilige Geest een Schepsel is, dan is geest Gods ook een schepsel. En de geest Gods is ook niet geschapen.

Maar wij blijven steeds om dezelfde discussie hen draaien. Het is wel interessant. Mijn doel was aan te geven dat je niet zonder meer kunt zeggen dat Jezus en de heilige Geest schepselen zijn. Als je als Jood zegt, dat Jezus en de Geest schepselen zijn, zegt die eigenlijk ook dat Gods atrributen en zijn Woord schepsel zijn. En dan kan ik als christen denken, dat Joden denken dat hun God een schepsel is. Reactie infoteur, 11-08-2010
Onder de Tora versta ik de eerste vijf boeken van Mozes en de Mondelinge Tora. Daarin komt een verwijzing naar Jezus niet voor.

Het enige wat bestaat is God. Verder bestaat er niets. Dus in feite is God alles vanuit Gods perspectief bezien (ook u en ik zijn onderdeel van God). Vanuit het perspectief van de mens handelen we echter onafhankelijk en mogen we de Schepping verder niet gelijk stellen aan God.

Beter kan ik het niet uitleggen aan u omdat u constant met uw gedachte bij Jezus en de Heilige Geest bent. Daar legt u steeds een link mee. Pas als u die gedachte los laat kunt u het beter begrijpen.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 10-08-2010 23:32 #12
De menswording was pas na de profetie: Ik geef toe dat dit geen sterk argument is.

Ps. 33.,6: Door zijn Woord zijn de hemelen gemaakt, … Dit woord, wat steeds weer in het OT terugkomt, noemen wij Christenen Het Woord Gods, oftewel de Zoon Gods. Dit Woord heeft het vlees aangenomen.

Dit Woord heeft het vlees aangenomen. Je vraagt Of dat ergens in het OT staat. Ps. 107,20: Heeft zijn woord gezonden, genas hen. Hij deed hen de groeve ontgaan.
Wijsh. 18,14-16: Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht was voortgeijld tot de helft van zijn baan, sprong uw alvermogend woord van uw koningstroon in de hemel als een gimmig krijgsman midden in het land van verderf." Het Woord springt van de koningstroon. Het Woord wordt hier trouwens voorgesteld als een persoon.
Je kunt deze teksten opvatten als profetieën of als toespelingen op de komst van de Mensenzoon. Althans, zo kunnen christenen het lezen.
Ik denk wel dat jullie het zo nooit zullen lezen. Er is inderdaad een hele andere vorm van interpreteren.

Jesaja 43, 11: "Ik, ik alleen ben Jahwe, en een redder buiten mij is er niet." Dus God alleen is redder, kan dan iemand buiten Hem messias zijn? Terwijl de messias toch ook een nakomeling van David is.


In Genesis lezen we dat de Geest Gods over de watere zweefde. We komen deze Geest op heel veel plaatsen tegen. Maar nergens staat uitgelegd wie de Geest is, of dat opgevat moet worden als een eigenschap of attribuut van God of als de Heilige Geest. Kortom, je kunt vanuit de Schrift niet zeggen wie of wat die Geest Gods is.

"Daar nu de farizeeën toch bij elkaar waren, vroeg Jezus hun: "Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is Hij? Ze zeiden: Van David. Hij zeide hun: Hoe noemt David in den Geest Hem dan Heer, wanneer hij zegt: "De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten. (ps. 110)" Als David Hem Heer noemt, hoe is Hij dan zijn zoon? (Mt. 22,42-44)

Het commentaar wat ik in mijn Bijbel erbij lees: Hier verkondigt Christus dus duidelijk zijn godheid. Volgens de menselijke natuur is Hij de zoon van David, volgens zijn goddelijke natuur de Heer van David, zetelend aan Godsrechterhand. Reactie infoteur, 11-08-2010
Als u al toegeeft dat er in de Tora niet over Jezus wordt gesproken, dan heeft het geen enkele zin om voorbeelden uit andere delen van de Joodse Bijbel en het NT aan te halen als bewijs.

Een profeet is een individu die een bericht van God doorspeelt aan de mensen. Het doel van zo'n bericht is niet om aan te geven wat de zin van het bestaan is of wat de levenswetten zijn. Dat staat in de Tora. Die heeft God geschonken om te bestuderen. Doel van profetie is om correcties aan te brengen binnen de Joodse maatschappij of de wereld. Soms wordt de toekomst voorspelt, soms betreft het een waarschuwing. Soms gaat het tegen de Tora in, maar het bevat nooit een mitswa (plicht).
Dat laatste is belangrijk om te realiseren, want dat betekent dat er nimmer nieuwe wetten door een profeet kunnen worden opgelegd. Het is dus niet mogelijk voor een profeet te zeggen dat er vanaf nu tot een bemiddelaar (Jezus) gebeden moet worden (alleen via Jezus kan men tot de Vader komen).

Verder is het belangrijk te realiseren dat de verhouding God-Israël metaforisch wordt gezien als de verhouding Vader-zoon. Wij allen zijn kinderen van God metaforisch gezien. Jezus kan dus alleen metaforisch als zoon van God beschouwd worden. Maar datzelfde geldt voor David, Abraham, Jacob, etc.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 10-08-2010 15:35 #11
"Staat er niet in uw wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden. (Ps. 82,6)
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd, goden genoemd, en de Schrift heeft bindende kracht. Maar Waarom dan beschuldigt gij Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd van Godslastering." (Joh. 10,34) = Antwoord van Jezus, toen sommigen hem van godslastering hadden beschuldigd.

We moeten de lezingen lezen in hun context. Je kunt niet zomaar schrifteksten uitnemen en zomaar interpreteren.
In Hosea spreekt God en zegt: "Ik ben geen mens." Hij wil hiermee aanduiden dat Hij niet is zoals de mens, maar dat Hij zijn volk als God zijnde niet kan prijsgeven. Hij ontkent hier niet dat het Woord ooit zal mensworden. (de menswording was pas na de profetie).

Trouwens we moeten de menswording niet zo verstaan dat de Drieëenheid is Mensgeworden, maar alleen de Zoon.

Ezechiël (28,1-10) richt zich tot de hoogmoedige vorst van Tyrus en niet tot Jezus. Het is een woord voor de hoogmoedigen die denken dat ze ik weet niet wie zijn. Reactie infoteur, 10-08-2010
Het is jammer dat u geen Hebreeuwse tekst bij de Psalmen gebruikt. Er staat geen 'goden' maar 'engelen' (Psalm 82:6).

Ik lees de teksten in de context van de Tora zoals God dit verplicht heeft. U leest de teksten in de context het NT. Logisch dat u dan tot andere conclusies komt die niet overeenkomen met de Joodse zienswijze.

Het is natuurlijk uitermate vreemd dat u als christen, die verder geen verbond met God sloot op de berg Sinaï, aan Joden gaat uitleggen hoe ze de Tora moeten naleven en hoe deze te interpreteren. Dat is even vreemd als een Rabbijn aan u gaat uitleggen hoe u als christen moet leven.

Als God bedoelde dat hij later mens wordt dan had dit in de Tora moeten staan. Het is daar niet terug te vinden, dus daarmee houdt het hele verhaal op.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 09-08-2010 23:16 #10
Toen Jezus stierf, stierf jezus als mens, zijn godheid kan immers niet sterven. Hij sterft als mensgewordn persoon en niet als God. God bestond al voor de menswording, waarom zou Hij dan ophouden met bestaan, toen Jezus werd gekruisigd? God kan niet sterven en een mens wel. God kan niet zonder Heilige Geest en ook niet zonder Zoon, want dat is God. God kan toch niet zonder zichzelf? God kan ook niet bestaan zonder zijn atributen, want dat zou inhouden dat God veranderlijk zou zijn.

De Drieëenheid gaat niet in tegen het OT, want dan zou geen enkele Jood ooit christen zijn geworden. Wel is het ook zo dat de Drieëenheid van God eigenlijk nog erg verborgen is in het OT, maar er zijn kleine aanwijzingen te vinden.

Wat ik heb geprobeerd te zeggen is het volgende: Als de Geest een schepsel is, is Shechina ook een schepel en dus geen attribuut van God (want wij passen dezelfde Bijbelteksten op hen toe). De eenvoudige redenaties zoals 'Er is maar één God, dus Jezus en de H. Geest zijn schepsel' zijn veel te eenvoudig. Als je de onderstaande commentaren leest, zie je dat je met dergelijke eenvoudige redeneringen niet ver komt.
Ik heb dat alles voldoende laten zien. Het ligt allemaal veel gecompliceerder dan uit dergelijke eenvoudige gevolgtrekkingen blijkt. En daarmee heb ik mijn doel bereikt.
De rest laat ik aan jou. Het was een boeiend en leerzaanm gesprek. Véél dank. Reactie infoteur, 10-08-2010
In Ezechiël 28:2 wordt een reprimande gegeven tegen mensen die beweren God of Goddelijk te zijn: "Mensenkind, zegt tot den vorst van Tyrus: zo zegt de Here Heer: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning, bewoon ik midden in zee, -terwijl gij een mens zijt en geen god- en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god."

In Hosea 11:9 vertelt God dat hij geen mens is: "Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed."

Voor meer informatie over het feit dat God geen mens is, zie:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/20745-joodse-visie-god-is-geen-mens-en-de-mens-is-geen-god.html

en

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/25900-god-wat-is-god-god-is-onpeilbaar-joodse-visie.html

N.B. Uw opmerking dat er Joden zijn die de Drie-eenheid accepteren omdat dit niet tegen de Joods Bijbel ingaat klopt niet. Deze Joden redeneren vanuit het NT en niet vanuit de Tora. Overigens zijn er ook christenen die juist het christendom de rug hebben toegekeerd en Joods zijn geworden omdat ze hebben ingezien dat het NT een fabeltje is.

Groet,

Etsel

P.S. U heeft alles behalve uw doel bereikt. U definieert God steeds weer anders, terwijl Hij ondefinieerbaar is. Wanneer ik stel dat Jezus is gedood, merkt u op dat God dan geen God meer is maar mens. Daarmee geeft u God plotseling wel een definitie. U draait steeds om de hete brei heen. U probeert God steeds zo te definiëren zoals het u het beste uitkomt en u hanteert daarbij niet meer de Tora.

De Joodse visie blijft altijd duidelijk en is eenduidig: God is onveranderlijk en wordt niet door materie, tijd of ruimte beïnvloed. Zo staat het in de Tora. Nergens in de Tora (vijf boeken van Mozes) staat dat God op een later tijdstip (in het jaar 0) mens wordt.

Servatius (infoteur), 09-08-2010 17:11 #9
Er staat daar toch ook niets over Shechina? Dat wil toch niet zeggen dat dit atribuut niet aan God eigen is?
"Want evenals de Drieëenheid slechts één en dezelfde natuur heeft, zo heeft Zij ook slechts één en hetzelfde handelen. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn niet drie beginselen van de schepping, maar één 'beginsel."

"Één God en Vader, uit wie alles is, en één Heer Jezus Christus door wie alles is, en één heilige Geest in wie alles is."
--> Alles is uit God, alles is door God en alles is in God.

(citaten zijn genomen uit: Katechismus van de Katholieke Kerk, Utrecht 1995, blz. 68) Reactie infoteur, 09-08-2010
De Shechina rustte in de Tabernakel en later de Heilige Tempel. De Shechina wordt wel genoemd in de Joodse Bijbel. Alleen niet in de definitie 'Ik ben die Ik ben'.

Verder blijft volgens het Jodendom God ondefinieerbaar. Dus om God gelijk te stellen aan een persoon is niet mogelijk evenmin is het mogelijk God aan de Heilige Geest gelijk te stellen.

Als Jezus sterft dan zou dat immers betekenen dat God sterft volgens jouw definitie (Joden werden ook door christenen vervolgd omdat ze de god van de christenen zouden hebben vermoord!). Volgens die redenatie houdt de Schepping op te bestaan. Maar toen Jezus stierf bleef de Schepping gewoon intact. Kennelijk is het dus niet mogelijk om God te doden. Omgekeerd is het ook zo dat God zonder de Schepping kan. Zonder Schepping blijft God bestaan. Dus God bestaat ook zonder Jezus en de Heilige Geest.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 08-08-2010 13:30 #8
God schept door het Woord en dit Woord noemen wij christenen de Zoon van God.
De Geest bij de schepping, daar hebben we het al over gehad: geeft bijvoorbeeld het leven. Reactie infoteur, 08-08-2010
Dus de Heilige Geest en Jezus zijn verder niet betrokken bij de schepping van dieren, planten, niet organische natuur, het heelal, planeten, sterren, etc.

In de Joodse Bijbel definieert God zich als 'Ik ben die Ik ben.' (ik lees daar verder geen Heilige Geest of Jezus in)

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 06-08-2010 21:14 #7
Het gaat bij de Shechina en de H. Geest blijkbaar om hetzelfde. Het is nu ook zo, dat wij bepaalde dingen van deze Geest van God verschillend zien en interpreteren. Gij ziet het als een atribuut van God, maar wij christenen zien het als een persoon: God. Ik ontken niet, dat er in onze visie heel veel verschillen liggen, maar er zijn ook overeenkomsten.
De H. Geest staat buiten de Schepping, want Hij zweefde in genesis al over de wateren. Hij is betrokken bij de schepping: "Maar zend Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw." (Psalm. 104,30). Deze geest die gezonden wordt door God, noemen wij de heilige Geest. Dit is de geest van God en is God.

Begrijp ge nu dat het eigenlijk niet past te zeggen dat de H. Geest een schepsel is? Want dan moet je ook Shechina een schepsel noemen, want die doet hetzelfde als wat de H. Geest doet. Ook al zijn er misschien enorme verschillen van opvattingen over de geest van God. Als onze visie anders is op de geest van God, daarmee verandert de geest van God niet. Die blijft hetzelfde. En dat kan nooit een schepsel zijn. Reactie infoteur, 08-08-2010
Misschien is het handig om u af te vragen of de Heilige Geest en Jezus in de Bijbel als Schepper worden genoemd. Zo niet, dan kunt u er zeker van zijn dat ze geen God zijn.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 06-08-2010 20:12 #6
Ik wens je een gezegende Sabbat.

Servatius (infoteur), 06-08-2010 15:43 #5
Wat gij Shechina noemt, noemen wij de heilige Geest. En dat is overduidelijk geen schepsel. De H. Geest geeft leven aan alles wat leeft. Hij is het die in ons bidt. En het is, zoals je eerder zei, ook de geest van de Messias. Deze is het die in Genesis over de wateren zweefde en die Joël heeft voorspeld en de Geest Gods wordt genoemd.
Dus als gij de H. Geest een Schepsel noemt is de Shechina ook een Schepsel. Reactie infoteur, 06-08-2010
U begrijpt het niet goed. U suggereerde dat de Heilige Geest gelijk aan God is. Ik stel dat de Shechina een Goddelijke attribuut is, dus niet God zelf. Dat wil niet zeggen dat de Shechina een schepsel is. Zo is ook de menselijke ziel geen schepsel. Deze behoort aan God en leeft eeuwig voort.

Groet,

Etsel

P.S. Mocht u opnieuw reageren dan kunt u mijn antwoord pas zondag verwachten.

Servatius (infoteur), 05-08-2010 17:16 #4
Als gij de Geest die over de wateren zweefde en van wie de profeet Joël voorspelde, dat God die zal uitstorten over de mensen, die de Christenen de heilige Geest noemen, een schepsel noemt, dan moet je ook besluiten dat volgens jouw visie God een schepsel is. Want je zegt zelf dat de heilige geest een schepsel is. Wie is die Geest eigenlijk die de messias vervult, die zweefde boven de wateren en die Joël voorspelde? Is dat uiteindelijk niet God zelf? Reactie infoteur, 05-08-2010
Ik beantwoord dit met een stukje tekst uit een artikel van mij:

"De Talmoed zegt het zo: Hij is de Plaats van de wereld, maar de wereld is niet Zijn plaats. Met andere woorden God is enerzijds heel dichtbij (op aarde) via het goddelijke attribuut de Shechina (die leven geeft aan alle schepsels), en anderzijds heel ver weg (in de hemel). We kunnen echter niet tot de Shechina bidden, omdat het de Shechina is die ons doet bidden. Ook zullen Joden niet tot de Joodse Masjiach bidden zodra deze komt."

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 05-08-2010 12:56 #3
Als je het verschil wil weergeven tussen Joden en Christenen, moet je eelijk durven zeggen wat christenen geloven. In bovenstaand artikel is dat niet het geval.
Dat men niet begrijpt waarom christenen dat geloven, is toch geen reden om maar wat anders op te schrijven.

"Daarna zal het gebeuren: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en dochters zullen profeteren uw grijsaards dromen zien, uw jonge mannen visoenen krijgen. Zelfs over slaven en de slavinnen stort ik mijn geest uit in die dagen." (Joël 3,1-2). Deze Geest noemen wij christenen de heilige Geest. Deze Geest is geen schepsel, maar God.

Gods Geest zweefde over de wateren: dat zijn geen gedachten, maar is een persoon die over de wateren zweeft. namelijk de Geest, die God is.

"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen… Het ware Licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden." (Joh. 1,1-4.9-10) "Het Woord is vleesgeworden en het hefet onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd." (Joh. 1,14)
--> Voor Christenen is Jezus niet een schepsel. Maar de logos die van eeuwigheid is en het vlees heeft aangenomen. Hij is niet het vlees geworden, maar heeft het aangenomen. Daarbij heeft Hij niets van zijn ongeschapen godheid verloren. Jezus zegt dan ook in het evangelie: "Voor Abraham werd, ben Ik." Daarom kon hij ook grote wonderen doen, die geen mens kon doen.

Maar goed, mijn hoofdbedoeling was te zeggen dat geen enkele christen zich kan herkennen in bovenstaand schema. Reactie infoteur, 05-08-2010
"Gods Geest zweefde over de wateren: dat zijn geen gedachten, maar is een persoon die over de wateren zweeft. namelijk de Geest, die God is."

Nog een verschil met de Joodse visie. De Joden beschouwen dit als de geest van de Messias. Ook hier blijft God buiten de Schepping.

Mijn artikel is geschreven vanuit de Joodse visie. Hoe christenen tegen het christendom aankijken is voor mijn artikel niet van belang.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 05-08-2010 10:41 #2
Het gaat er niet om dat er veschillen zijn tussen de Joden en de christenen, maar dat jij de visie van de christenen niet goed weergeeft. Inderdaad beschrijf ik de katholieke vorm. Maar alle christenen komen over al deze punten overeen, behalve dat de Protestanten niets hebben, wat zij Tradiitie noemen.

Inderdaad is God onveranderlijk en volmaakt. Aan Hem ontbeekt niets. God is een mysterie en gaat ons begrip verre te buiten. De schepping is er inderdaad voor de mens. Dat God mens is geworden doet niets af aan zijn godheid. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd. Daarom noemen de christenen Jezus ook God. Dit punt is een wezenlijk een verschil tussen ons en dat mag ook. Reactie infoteur, 05-08-2010
De vraag is of jij het wel goed weergeeft.

Je opmerking bijvoorbeeld dat Jezus en de Heilige Geest geen schepsels zijn klopt natuurlijk niet. Dat zou betekenen dat Jezus geen mens was. En dan klopt je latere opmerking niet dat God ook mens is. Dus je spreekt jezelf tegen.

Het Jodendom ziet de Schepping als een product van Gods geest. Zou God niet meer aan de Schepping 'denken' dan bestaat de Schepping ook niet meer, terwijl God wel blijft bestaan. De Schepper is niet gelijk aan zijn Schepping.

Het gaat om een paradox. Het enige dat bestaat is God. De Schepping bestaat feitelijk niet. Maar omdat God zich 'teruggetrokken' heeft hebben wij het gevoel onafhankelijk te bestaan en bestaat de Schepping dus wel.

Er bestaat dus niet naast God ook nog eens een Zoon en een Heilige Geest. God is alles, niet alleen Jezus maar ook een molecuul, een postkantoor, een droom, Servatius, Etsel, etc. Maar vanuit onze optiek opereren we onafhankelijk en kan geen enkel schepsel zeggen dat het God is, ook Jezus niet.

Het is gecompliceerd, maar zo luidt in het kort de Joodse visie.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 05-08-2010 00:41 #1
1. Wij zien De Heilige Geest en Jezus niets als Schepsel. God is Zoon, God is Vader en God is heilige Geest. Genesis: Gods Geest zweefde over de wateren… -> wie zeeft daar?
3. Christus heeft niet gefaald. Hij heeft zijn opdracht volbracht. Hij heeft de Verlossing gebracht. Hij verlost niet zoals wij op de eerste plaats zouden denken. Nee, God handelt zoals Hij verkiest. Zijn gedachten gaan de onze verre te boven. Waarvan heeft Hij ons verlost? Van de eeuwige dood en Hij heeft ons ontrukt uit de slavernij der zonde.
4. erfzonde is de toestand waardoor de mens naar het kwade neigt. De vrije wil speelt een enorme belangrijke rol.
6. De duivel staat niet los van God. Hij is door God geschapen als een engel, maar is in opstand gekomen tegen God. Hij is schepsel gelijk de engelen, maar heeft zich totaal van God afgekeerd. Toch is hij voor zijn bestaan van God afhankelijk. God schenkt immers het zijn aan alle dingen.
7. God is mensgeworden. Waarom zou God dat niet kunnen?
8. wel dierenoffers zeker. Trouwens Jezus heeft zich niet zelf aan het kruis geslagen, Hij heeft er ook niet om gevraagd. Hij heeft het lijden en dood aanvaard en zo heeft hij er een van offer gemaakt. Hij heeft zijn llijden, dood aangeboden aan de Vader. Wij kunnen ook voor elkaar boete doen en voor elkaar bidden dat elkaars zonden worden vergeven. Dat deed Job ook voor zijn kinderen. Wij kunnen God ook iets anders aanbieden dan dieren, zoals ons lijden.
10. Ook christenen noemen zich het volks Gods. Wij zijn geen volk van land of bezit, maar een volk omdat we samen in de Geest één zijn. God leidt ons als een herder, wij zij als het ware Zijn schapen.
12. Christelijke Bijbel gaat niet alleen om geschiedenis Jezus. Het is geen geschiedenisboek. Het is "het Woord Gods" God spreekt door de Bijbel tot de mens die zijn Woorden horen.
13. elk mens wordt gered die trouw leeft aan zijn geweten, want wie trouw is aan zijn geweten gehoorzaamt in zekere zin God ook. Want God wil, dat wij trouw zijn aan ons geweten. zullen dan alle mensen verloren gaan, die niet in Christus geloven? Ook voor hen is Christus gestorven.
14. Jezus heeft de Tora niet vervangen, maar gezegd dat wie de liefde beoefent de wet vervult.
16. De katholieken heben zowel de Schrift als de Traditie. De Schrift is zelfs een vrucht van de Traditie. Wij leven die wel na, maar niet zoals de Joden. Want interpreteren de boeken van Moze anders. Voorts zijn er wetten die God weer heeft ingetrokken, zoals de voedselwetten. God openbaarde aan Petrus, toen hij geen onrein voedsel wilde eten: "Noem niet onrein, wat Ik rein heb verklaard." Andere wetten, zoals de tin geboden, gelden voor altijd en eeuwig en die proberen we dan ook van harte na te leven
18. Ook de andere profeten hebben in Gods naam gesproken. Op den dag van vandaag spreken nog mensen in de naam van God.
19. Christendom is geen sprookje. Duizenden mensen hebben hun leven gegevn voor het evangelie. Niemand doet dat voor een sprookje. als het chrsitendom een sprookje is, dan is het hele Oude Testament ook een sprookje.

probeer de volgende keer het christendom weer te geven zoals ze in werkelijkheid is. Want je bestrijdt een christendom die niet bestaat. Als het christendom zo was, zoals jij dat beschrijft, zou ik geen christen meer willen zijn. Reactie infoteur, 05-08-2010
Ook met deze punten die je opnoemt verschillen het Jodendom en christendom van elkaar. Het christendom kent verschillende stromingen. Ik neem aan dat jij de katholieke versie beschrijft.

Wat betreft het vermeende mens-zijn van God: God heeft de Schepping voor zijn schepsels gemaakt, niet voor Hemzelf. Aan Hem ontbreekt niets. God is onveranderlijk. Hij staat geheel buiten onze definities. Een mens is definieerbaar; God niet.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 39
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!