InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > Verschillen tussen Jodendom en christendom

Verschillen tussen Jodendom en christendom

Verschillen tussen Jodendom en christendom Veel mensen denken dat het enige verschil tussen Jodendom en christendom de figuur Jezus is waarin christenen wel geloven en Joden niet. Veel christenen wijzen er tevens op dat de christelijke bijbel Joods is. Voor een gedeelte klopt dat; Jezus en zijn discipelen waren Joods en leefden gedeeltelijk de Tora na. Toch is de boodschap van de christelijke bijbel zelf NIET Joods. Die boodschap is een mengelmoesje van Jodendom, Griekse filosofie en heidense (niet-Joodse) godsdiensten. In de christelijke bijbel draait het om de redding van de mens, terwijl het in de Tenach gaat om het dienen van God. Omdat het beste te kunnen aantonen zullen we ingaan op de grote verschillen tussen tussen het Jodendom en het christendom. Dan zal ook duidelijk worden dat er geen Joods-christelijke traditie bestaat zoals veel christelijke theologen ten onrechte denken.

Het Jodendom

Jodendom als religieuze beschaving

Het Jodendom kent geen gezaghebbende leer. De enige dogma waarop het Jodendom zich kan beroepen is het geloof in de enige Ene God. Toch worden Joden die niet geloven in de Tenach, Talmoed en middeleeuwse Joodse filosofie door sommige Joden als ketters beschouwd. Wanneer gesproken wordt over het Jodendom dan wordt niet alleen de Joodse godsdienst bedoeld, alhoewel dat wel het belangrijkste deel is en voor al het andere als leidraad dient. Het Jodendom gaat tevens om het geheel van Joods leven en denken. Denk hierbij aan Joodse literatuur, Joodse geschiedenis en het Joods maatschappelijk leven. Zoals gezegd staat de Joodse godsdienst centraal en wordt het Jodendom gezien als religieuze beschaving die invloed heeft op de Joodse geschiedenis, de Hebreeuwse taal, etc. Het gaat bij het Jodendom dan ook meer om de goede daden dan om correcte geloofsovertuigingen.

De Joodse leer over God

Het geloof in God kan op twee manieren: via de weg van de rede en via de weg van het eenvoudige, overtuigende geloof. De weg van de rede valt in twee groepen uiteen. Ten eerste het argument van de opbouw van de natuur: alleen een meesterbrein kan dit ontworpen en geschapen hebben. Ten tweede het argument van de ervaring: het gevoel dat bij afzonderlijke mensen en volken optreedt dat een grote geheimzinnige macht hen steunt, hen ideeën over waarheid en goedheid ingeeft, hen tot dappere of zelfs opofferende daden aanzet. Naast deze twee argumenten bestaat er nog het argument van overlevering: het verslag in de Tenach over God, die het heelal schiep en zich aan Israël openbaarde.

Eén God

Het enige dogma dat het Jodendom kent is het geloof in Eén God. Daarmee wordt het polytheïsme verworpen. Dat geldt ook voor de drie-eenheid van het christendom.

God is de Schepper

God schiep vanuit het niets. Door dit te ontkennen zouden we een almachtige God alledaagse menselijke beperkingen toekennen.

God is een persoonlijke God

Na de Schepping trok God zich niet terug. Hij blijft zich bemoeien met de Schepping via volkeren en individuen. Hij is de "God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob". God kent de mens en zoekt de mens ook. Wij moeten met God in contact komen door Zijn geboden na te leven. Voor Joden betreft dit de Tora en voor niet-Joden de Noachidische geboden.

Het antropomorfisme in de Tenach

God is een grote geest. Maar om God te begrijpen vindt de uitbeelding van God in de Tenach in menselijke gedaante plaats. Dit leidt tevens tot een persoonlijke benadering van God. Toch mogen we God niet als mens zien, zoals bij het christendom gebeurt via de persoon Jezus.

Overige basis ideeën van het Jodendom

 • Het Joodse volk is uitverkoren met een bepaald doel in de geschiedenis. Dat God het Joodse volk heeft uitverkoren is omdat Hij het volk geschapen heeft met een bijzondere aanleg voor godsdienst. De Joden hebben met het monotheïsme een bijdrage geleverd aan de beschaving. De uitverkiezing levert geen extra voordelen op, maar wel extra verantwoordelijkheid.
 • God heeft met het Joodse volk een Verbond gesloten waarbij de Tora als richtsnoer geldt.
 • Niet alleen Joden worden verlost, ook de rechtschapen niet-Joden zullen verlost worden. God is er dus voor alle mensen die Hem willen dienen.
 • Andere godsdiensten, zoals het christendom en de islam, kennen voor een deel de waarheid, in zoverre zij het Jodendom benaderen. De Joodse hoop is dat niet-Joden de Noachidische geboden naleven. Zij hoeven niet Joods te worden maar mogen dat wel.
 • Naast het feit dat God het Joodse volk heeft gekozen, kiest het Joodse volk zelf ook voor God. In het verleden hebben sommige Joden zelfs hun leven opgeofferd door God trouw te blijven. Hun aandacht richtte zich de hele tijd op God, het centrale punt van hun hele geschiedenis.
 • Joden zijn aan de ene kant afgezonderd van de mensheid vanwege hun godsdienst, aan de andere kant streven de Joden de universele broederschap van alle mensen na.
 • Joden leven de Tora na dat het schema voor het leven is. De Tora bestaat uit de geschreven en mondelinge wet en is geopenbaard op de Berg Sinaï. De Tora is onveranderlijk, maar de uitleg en de Rabbijnse traditie houden rekening met de omstandigheden in iedere tijd.
 • Een belangrijk grondbeginsel van het Jodendom is het geloof in de Masjiach (Messias). Dit is een gewoon mens met goddelijke inspiratie. Hij zal de rechtschapenen belonen en de zondaars straffen. Joden keren terug naar Israël. En er komt een tijd van vrede waarbij alle mensen de heerschappij van de Ene God zullen erkennen. Uiteindelijk zal het koninkrijk Gods gevestigd worden (de Komende Wereld).
 • Verder stelt het Jodendom dat de mens vrij is, dat er beloning en straf is, dat de mens neigt tot zonde (niet zondig is geboren zoals wel door het christendom verondersteld wordt), dat de mens berouw kan tonen, dat er leven na de dood is, dat speculaties over leven na de dood ingetoomd moeten blijven omdat dit Gods zaak is, het goede leven op aarde is de ware zorg van de Jood.

Het christendom

Omdat Jezus en zijn eerste volgelingen Joods waren komen aanvankelijk heel veel basisideeën van het Jodendom overeen met het christendom (zie hierboven). Toch is dat in de loop der tijden al snel veranderd, toen Paulus het christendom aantrekkelijk ging maken voor de niet-Joden. En ook Jezus had al bepaalde problemen met de Farizeeën. Hij moest niets hebben van de traditionele interpretaties van de rabbijnen en de 'omheiningen' die de rabbijnen legden om de Torawetten. Dat Jezus zichzelf als Messias zag was niet zo problematisch volgens de rabbijnen. Het begon wel een probleem te worden toen Paulus zei dat Jezus een tweede God was. Veel Joodse volgelingen van Jezus haakten toen ook af. Het christendom ging steeds verder afstaan van het Jodendom en ontwikkelde een eigen theologie.

Christelijke leer

Een samenvatting van de christelijke leer is terug te vinden in Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Het christendom meent dat alleen Jezus de zonden van mensen kan wegnemen. Door in Jezus te geloven worden mensen bevrijd van hun zonden. Het christendom gelooft niet dat mensen zelf berouw kunnen tonen aan God voor hun zonden omdat de mensen van nature zondig zijn. Jezus heeft met zijn kruisdood de zonden van alle mensen op zich genomen. Wat betreft de Tora c.q. Tien Geboden stelt het christendom dat deze in de christelijke bijbel zijn geratificeerd. De Wet blijft in stand door middel van geloof en Gods genade. De Tora leidt echter niet tot verlossing. De Wet maakt mensen alleen bewust van hun zonden. Het christendom stelt dat het ons eigen handelen is dat de toorn van een rechtvaardige en heilige God rechtvaardigt (Galaten 3:10-13). Alleen Christus kan verlossing brengen. "Wanneer we door ons vertrouwen in Hem zijn gerechtvaardigd, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus" (Romeinen 5:1). Christenen geloven dat Jezus de enige weg is. Iedereen die in Jezus gelooft staat op goede voet met God (Romeinen 10:3-4). In tegenstelling tot het Jodendom predikt het christendom dat goede daden niet helpen. Er kan alleen op Jezus vertrouwd worden (Efeziërs 2:9). Alleen Jezus kan de mens rechtvaardigen. Toch kunnen christenen niet doorgaan met zondigen. Ze moeten een godvruchtig leven leiden (Romeinen 6:15-18). "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen" (Jakobus 1:22). "Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’" (1 Petrus 1:15-16). "Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen" (2 Petrus 3:14).

De christelijke visie ten aanzien van de Tora verschilt met die van de Joodse visie. Volgens het Jodendom is de Tora bedoeld om God te dienen. Er bestaat geen andere mogelijkheid om God te dienen dan via de Tora. De nadruk ligt dus bij de Joden op het dienen van God. Dit wordt niet gedaan uit eigenbelang, zoals in de christelijke bijbel wordt gesuggereerd, maar omdat God dit wil.

Breuk tussen Jodendom en christendom begon bij Paulus (de Apostel der Heidenen)

Aanvankelijk leefden de eerste Joodse aanhangers van Jezus nog wel de Tora na. Maar met Paulus, die de nieuwe godsdienst geschikt ging maken voor heidenen (In Romeinen 11:13 staat: “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk.”), veranderde er een heleboel en werd het verschil met het Jodendom onoverbrugbaar.

Ondanks pogingen van christelijke theologen om een verband te leggen tussen de Joodse Bijbel en de christelijke bijbel, hebben Joodse Rabbijnen daar een geheel andere kijk op; zij zien geen enkel verband m.u.v. het feit dat de hoofdfiguren in de christelijke bijbel Joods waren (maar dat kan bijvoorbeeld ook van de communistische ideologie gezegd worden: Marx, Lenin en Trotski waren allen Joods – toch heeft het communisme niets te maken met het Jodendom). En dat is ook logisch omdat de Joden de plicht hebben de Tora na te leven en christenen niet. Er is dus sprake van een totaal andere manier van leven en denken.

Zijn er geen overeenkomsten tussen het Jodendom en het christendom?

Er bestaan zeker overeenkomsten tussen het Jodendom en het christendom. Maar het christendom heeft een andere interpretatie gegeven aan de Bijbel (Tenach) zodat die overeenkomsten in feite weer verschillen zijn. Aan de hand van twee voorbeelden zal dit duidelijk worden gemaakt.

Tenach heilig boek voor Joden en christenen

Voor zowel Joden als christenen is de Tenach een heilig boek. Maar de Tenach wordt door christenen ook wel het 'Oude Testament' genoemd en wordt altijd gelezen in combinatie met het 'Nieuwe Testament' (christelijke bijbel). Wanneer een dominee een preek houdt over de Tenach dan zal deze altijd weer verwijzen naar het 'Nieuwe Testament'. Joden bestuderen de Tenach daarentegen in combinatie met de Talmoed en Kabbala. Zo wordt dus hetzelfde heilige boek (Tenach) op totaal verschillende manieren geïnterpreteerd.

Definitie Messias

Zowel Joden als christenen geloven in de komst van een Messias. Maar de definitie van de Messias verschilt bij beide religies. Zo beschouwen christenen hun Messias Jezus als de Zoon van God of zelfs als God. Joden beschouwen de Messias als een normaal mens met goddelijke inspiratie. Voor christenen is de Messias al op aarde geweest en zal deze later terugkeren. Voor de Joden moet de Messias nog komen. Deze verschillende visies t.a.v. de Messias leidt ertoe dat bijvoorbeeld profetische bewijsteksten uit de Bijbel verschillend geïnterpreteerd worden door Joden en christenen.

Vanuit het Joods Tora perspectief bestaat de wereld uit Joden en niet-Joden. De niet-Joden (Noachieden) hebben als taak de Noachidische geboden na te leven terwijl de Joden als taak hebben de Tora voorschriften na te leven. De Noachidische geboden komen gedeeltelijk met de Tora overeen. Er bestaan daarom meer overeenkomsten tussen Joden en Noachieden dan tussen Joden en christenen.

Verschillen Jodendom en christendom: praktische verschillen

JodendomChristendom
Joden vormen zowel een volk als een religie.Christenen vormen alleen een religie.
Joden hebben eigen heilig land nodig om goddelijke taak te vervullen. Niet-Joden behoren de Noachidische geboden naleven om zo de wereld goddelijk te maken.Christenen hebben geen eigen heilig land om goddelijke taak te vervullen.
Joodse Bijbel behandelt geschiedenis Joodse volk en de relatie die Joden met God hebbenChristelijke bijbel gaat over geschiedenis Jezus en om diens boodschap.
Joden hebben de Schriftelijke en Mondelinge Tora en leven die na.Christenen accepteren alleen de Schriftelijke Tora maar leven die niet na.
Joden zijn er niet op uit andere mensen te bekeren tot het Jodendom. Wel wijzen ze niet-Joden op naleving van de Noachidische geboden.Christenen hebben volgens de christelijke bijbel de plicht om mensen te bekeren tot het christendom..
Toetreding tot het (orthodoxe) Jodendom is erg lastig en kost veel studiejaren. Het wordt door Rabbijnen ontmoedigd.Toetreding tot het christendom is zo geregeld. Het wordt juist aangemoedigd om toe te treden (zending).
Joden kennen besnijdenis van mannelijke baby's van 8 dagen oud.Christenen kennen de doop.
Het Jodendom kent geen dogmatiek.Christendom kent nog wel dogma's, bijvoorbeeld de erfzonde.
Een Jood is iemand die een Joodse moeder heeft of toegetreden is tot het Jodendom. Een Jood blijft zijn hele leven Joods ongeacht of hij/zij wel of niet God dient.Je bent alleen christen wanneer je Jezus dient.
Huis van samenkomst is de synagoge; vroeger de Tempel. Wordt alleen voor religieuze activiteiten gebruikt. Zoals religieuze diensten en religieuze studie.Gebedshuis is de kerk, kapel, kathedraal. Wordt vaak ook voor andere zaken gebruikt die niets met religie te maken hebben.
Mannen en vrouwen zitten apart in de synagoge (bij het orthodox Jodendom). Dit om de aandacht niet af te leiden. Man is verplicht om naar de synagoge te gaan. Vrouwen zijn niet verplicht om de synagoge te bezoeken. Mannen en vrouwen zitten gemengd in de kerk.
Gezinsleven moet thuis opgebouwd worden. De synagoge is de plek voor de relatie met God.Christenen denken dat 'families that pray together stay together' samen bidden tot een betere gezinsband leidt.
Sjofar is enige muziekinstrument in de synagoge.In de kerk worden allerlei muziekinstrumenten gebruikt.
Religieuze leider is de rabbijn, opperrabbijn. Bij orthodoxe Joden is dit altijd een man, bij liberale Joden zijn ook vrouwen rabbijnen.Religieuze leider is dominee, priester, pastoor, bisschop, Paus. Bij orthodoxe christenen zijn dat altijd mannen. Bij confessionele en vrijzinnige christenen zijn ook vrouwen predikant.
Heilige dag is de Shabbat (zaterdag).Heilige dag is de zondag.
Jodendom wordt vooral in Israël, Europa en Noord Amerika gepraktiseerd.Christendom komt vooral in Europa, Noord- en Zuid-Amerika voor. Het groeit momenteel ook snel in Afrika.
Er zijn ongeveer 14 miljoen Joden.Er zijn ongeveer 2 miljard christenen.
Joden hanteren Joodse kalender. Christenen gebruiken de 'gewone' kalender.
Joden hebben een koshere huishouding. Ze mogen niet alles eten.Christenen kennen geen koshere huishouding. Ze mogen alles eten.
Joden hebben plicht Tora intensief te bestuderen.Christenen lezen vooral de Bijbel (minder intensieve studie dan Joden).
In elke synagoge is een heilige Ark met Torarollen.In de kerk kent men geen heilige Ark. Vaak staat in een kerk een kruis.
Joodse mannen bidden met gebedsriemen en gebedsmantels om. Bij liberale Joden dragen ook sommige vrouwen gebedsriemen en gebedsmantels.Christenen bidden zonder speciale attributen.
Orthodox Joodse vrouw draagt verplicht een pruik of hoofddoekje.Christelijke vrouw heeft gewoon haar eigen haar.
Orthodoxe (Chassidische) Joodse mannen dragen verplicht een baard op grond van Leviticus 19:27. Andere religieuze Joodse mannen kiezen vrijwillig of ze een baard dragen. Ze hebben wel bakkebaarden. Veel Chassidische Joden hebben ook pijpenkrullen (peyos) op grond van Leviticus 19:27Christelijke mannen kennen geen verplichting van een baard.
Joden gebruiken veel formuliergebeden om te voorkomen dat de aandacht afgeleid wordt. Deze gebeden zijn door Joodse wijzen opgesteld. Een belangrijk gebed is het Achttiengebed.Christenen bidden meer spontaan. Belangrijkste formuliergebed is het Onze Vader.
Joden bidden drie keer per dag op vaste tijden met gezicht richting Jeruzalem (in Jeruzalem richting de Tempelberg): 's ochtends het sjachariet, 's middags mincha, en 's avonds ma'ariew Christenen kennen geen vaste gebedstijden. Zij kennen geen gebedsrichting.
Joden kennen een speciaal gebedenboek, de siddoer, die door alle Joden over de hele wereld gebruikt wordt. Alle gebeden staan hierin, ook voor speciale feesten een aangelegenheden.Christenen kennen geen speciaal gebedenboek met standaard gebeden. Ze kennen wel verschillende meditatieboeken waar gebeden in staan.
Joden hebben voornamelijk gemeenschappelijke gebeden die uitdrukking geven aan het collectieve bewustzijn van het Joodse volk.Christenen hebben minder gemeenschappelijke gebeden.
Joodse geloofsbelijdenis is het Shema.Christenen kennen de apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en Geloofsbelijdenis van Athanasius. Binnen christelijke stromingen zijn ook nog verschillende geloofsbelijdenissen te onderscheiden.
Religieuze Joodse mannen dragen altijd een kippa (keppeltje). Minder religieuze liberale Joden dragen meestal alleen een kippa tijdens gebed of bij een heilige plek. Orthodoxe Joodse mannen dragen een zwarte kippa; modern-orthodoxe Joodse mannen of nationaal religieuze Joodse mannen dragen een gekleurde gehaakte kippa.Christelijke mannen dragen geen speciale hoofdbedekking, alhoewel katholieke geestelijken wel een keppeltje dragen.
Dienst in synagoge wordt geleid vanaf de biema, een platform dat midden in de synagoge staat. Vanaf hier wordt hardop uit de Tora gelezen.Dienst in de kerk wordt geleid vanaf de kansel van waaraf de geestelijke spreekt.
Dienst in synagoge kan alleen plaatsvinden als er een minjan is. Dat houdt in dat er minstens tien Joodse volwassenen aanwezig moeten zijn. Kerkdienst vindt plaats vanaf 2 of 3 bezoekers: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen." (Mattheüs 18:20)
Gebedsdienst wordt geleid door de voorzanger (Chazzan). Hij vervult de belangrijkste rol in de synagoge. Afgezien van het gebed leest hij ook de parasha (gedeelte uit de Tora) en de bijbehorende haftara (stuk uit ander gedeelte van de Tenach) voor.Protestantse geestelijke leidt de kerkdienst: houdt de preek, doet de schriftlezing, bidt hardop, kondigt aan welke liederen gezongen worden, spreekt aan het begin van de kerkdienst votum en groet en aan het einde van de dienst de zegen uit. Bij de Katholieken kennen ze de eucharistie viering die elke weekdag plaatsvindt: intredeprocessie, priester begroet de mensen, dienst van het woord, dienst van de Tafel.
Religieuze Joden reciteren zegenspreuken (brachot) voor de maaltijden of als men iets eet. Ook speciale zegenspreuken bij Joodse feesten.Christenen bidden voor de maaltijd en danken daarna.
Religieuze Joden wassen eerst op speciale wijze hun handen voor aan de maaltijd begonnen wordt. Dit is een religieus gebod.Christenen kennen geen religieuze verplichting om handen te wassen voor de maaltijd. Velen zullen het wel doen uit hygiënisch oogpunt.
Bij bezoeken van een graf op een Joodse begraafplaats wordt een steentje achtergelaten op het graf.Christenen leggen vaak bloemen neer bij het graf.
Het Jodendom kent vijf rouwfasen: Aninoet: van het moment van sterven tot de begrafenis; Aweloet: van het moment van de begrafenis tot zeven dagen na de begrafenis; Niwoel: vanaf de achtste dag na de begrafenis tot en met de dertigste dag na de begrafenis. Bij de dood van één van de ouders geldt een afwijkende termijn: totdat het verwaarloosde uiterlijk afstotend wordt, of anders drie maanden; Treurjaar: tot één jaar na het stervensmoment; Jaartijd: dag van bezinning, elk jaar op de sterfdag.Christenen kennen geen verplichte rouwperiode. Het lichaam wordt na het overlijden opgebaard. Soms kiezen katholieken ervoor een dodenwake te houden. Na de begrafenis vindt een koffietafel plaats. Jaarlijks worden de doden herdacht. Bovendien worden door Katholieken op 1 (Allerheiligen) en/of 2 november (Allerzielen) de graven van dierbare overledenen bezocht.
Overleden Joodse personen worden begraven en niet gecremeerd. Reden is dat crematie voor de ziel een zeer pijnlijke ervaring is.Christenen kennen naast begrafenis ook crematie.
Joodse jongens van 13 jaar doen Bar mitswa; Joodse meisjes van 12 jaar doen Bat mitswa. Ze zijn dan spiritueel volwassen geworden.Een deel van de volwassen Protestanten kennen de belijdenis; Katholieke jongeren kennen het vormsel.
Joodse feestdagen: Pesach (Paasfeest), Sjawoeot (Wekenfeest), Soekot -Sjeminie Atseret en Simchat Tora (Loofhuttenfeest), Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Chanoeka, Toe Bisjwat, Poeriem, Lag Ba'Omer, Rosj Chodesj, Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)/Jom HaZiekaron (Herinneringsdag slachtoffers Israël), Jom Jeroesjalajiem (Dag van de hereniging van Jeruzalem vanaf 1967), 10de Tevet (herdenkingsdag), Jom HaSjoa (herdenkingsdag), De drie weken: 17 tammoez en Tisj'a BeaawAlgemene christelijke feestdagen: Driekoningen, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Advent, Kerst. Daarnaast kennen Katholieken en Protestanten nog een aantal eigen feestdagen.

Verschillen Jodendom en christendom: verschillen in de leer

JodendomChristendom
Joden geloven in de Eenheid van God. Deze eenheid staat buiten de Schepping en is dus met niets te vergelijken. Schepsels maken geen deel uit van deze Eenheid. De spirituele en fysieke werelden die God geschapen heeft bestaan niet in hun eigen werkelijkheid. Zij vormen een uitbreiding van goddelijke energie.Christenen geloven in de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Omdat de Heilige Geest en Jezus schepsels zijn van God staan deze dus NIET buiten de Schepping. De drie-eenheid komt niet voor in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel)
De Joodse masjiach heeft een gewone vader en is een persoon met goddelijke gave. De Masjiach is géén God c.q. zoon van God en kan dus ook niet aanbeden worden.De christelijke messias is volgens christenen een goddelijke persoon (zoon van God c.q God). Christenen hebben het Joodse concept van de Messias anders geïnterpreteerd.
De Joodse Masjiach zal meteen voor verlossing van de wereld zorgen.De christelijke messias moet nog een keer terugkomen om de wereld te verlossen.
Het Jodendom stelt dat de mens zuiver geboren wordt en slechts naar het kwade neigt. De vrije wil speelt een erg belangrijke rol.Het christendom gelooft in de erfzonde; de mens is tot het kwade gedoemd. Bij het christendom speelt vanwege de erfzonde de vrije wil een minder prominente rol. De erfzonde is niet terug te vinden in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel)
Joden dienen Tora na te leven, terwijl niet-Joden de Noachidische geboden behoren na te leven.Christenen hebben geen plicht de Tora na te leven. Zij denken dat Jezus de Tora heeft vervuld.
Joden geloven dat Satan alleen in opdracht van God kan handelen; het is geen aparte macht.Christenen geloven in de duivel. Zij zien dit als een aparte macht die los van God staat en tegen God strijd.
God is geen mens. Doel van de leven is om de Schepping te vervolmaken, dat wil zeggen de wereld goddelijk te maken (de hemel op aarde brengen).God is tevens een mens (Jezus) - God is mens geworden.
God accepteert geen mensenoffer (Izaäk).God accepteert wel een mensenoffer (Jezus).
Israël is Knecht des Heren (Jesaja 53)Jezus is Knecht des Heren (andere interpretatie van Jesaja 53)
Alle rechtvaardige mensen hebben toegang tot Komende Wereld.Alleen mensen die in Jezus geloven kunnen gered worden.
Tora is de weg die leidt tot liefde.Jezus heeft de Tora vervangen door liefde.
Bij Joden staat het dienen van God centraal. Bij christenen staat het geloof in Jezus (als God/zoon van God) centraal.
Verbond tussen God en Israël is eeuwig geldig.Christenen hebben een nieuw verbond gesloten. Voor een groot aantal christenen zijn er twee verbonden. Ook het 'oude' zou nu nog geldig zijn maar zal uiteindelijk verdwijnen (het voorwaardelijk verbond). Er is geen plek voor Joden in de hemel die Jezus afwijzen.
Alle Joden getuigen geweest van openbaring God bij Sinaï.Slechts één man (Jezus) die zegt namens God te spreken.
Jodendom gaat uit van de Absolute Werkelijkheid. God bestaat onafhankelijk.Christendom gaat over Jezus die geheel afhankelijk is van God, net zoals de hele Schepping van God afhankelijk is en dus niet echt 'bestaat' (naast God).
Het Jodendom stelt dat de mens alleen rechtstreeks tot God kan bidden.Het christendom heeft een bemiddelaar (Jezus).
Volgens het Jodendom is de mens partner van God in het Scheppingsproces. Doel is de Schepping te vervolmaken - de hemel op aarde brengen.Bij het christendom gaat het om de redding van de mens.
Het Jodendom interpreteert de Tora zoals door God aan het Joodse volk is geopenbaard op de Sinaï en weet dat het doel van het leven is om de wereld goddelijk te maken.Het christendom interpreteert de Tora anders en denkt dat het doel van het leven is om in de hemel te komen.
Veel orthodoxe Joden ontkennen dat er sprake is van een Joods-christelijke traditie. Volgens het Jodendom zijn Joden de nakomelingen van Jakob en christenen de nakomelingen van Ezau (Edom - Romeinen). Israël (Jakob) wordt gezien als de spirituele wereld terwijl Edom de materiële wereld voorstelt. Er is een kosmische strijd gaande tussen deze twee naties en deze twee werelden. De Joodse diaspora wordt Galoet Edom genoemd.Veel christenen spreken over een Joods-christelijke traditie.
Jodendom legt de nadruk op daden (via daden komt men tot geloof).Christendom legt de nadruk op geloof.
Religie van de wet en genade.Religie van de genade.
Zonde overwinnen door naleving van Gods wet.Zonde overwinnen via het geloof in Jezus.
Mens moet Gods handelen nabootsen. Menselijk handelen is van absoluut belang.Mens is te zondig om goede werken te verrichten.
Aardse recht is niet beperkt vanwege de Tora.Aardse recht is beperkt.
Verbond van God met niet-Joden bestaat al sinds Adam en later Noach (Noachidisch verbond).Verbond van God met niet-Joden bestaat pas sinds de komst van Jezus.

Van dispuut naar dialoog Jodendom-christendom - Rabbijn mr. drs. R. Evers

In 2008 schreef Rabbijn Evers het artikel 'Van dispuut naar dialoog' over Jodendom-christendom. Rabbijn Evers is niet tegen een dialoog maar wijst wel op de valkuilen die het met zich meebrengt. Hij zegt dat luisteren naar elkaar muren slecht, maar dit betekent wel de ander erkennen als zelfstandig in eigen verantwoordelijkheid, waarderen dat de ander anders is en tegenstellingen aan de orde brengen in wederzijds vertrouwen. Inhoudelijk geloofsdialoog c.q. theologische discussie is niet gewenst.

Gedwongen disputen

In de Middeleeuwen werden Joden gedwongen hun geloof te verdedigen. Dit waren nimmer eerlijke discussies met een christelijke arbiter en het kwam geregeld voor dat Joodse opponenten om het leven werden gebracht. Die tijd is nu achter de rug maar nog steeds proberen christenen Joden uit te dagen en hun waarheid op te dringen. Veel rabbijnen adviseren hun gemeenteleden om dan ook niet de discussie met christenen aan te gaan omdat deze meestal erop uit zijn om Joden te bekeren c.q. Joden jaloers te maken op Jezus als messias. Voor Joden geldt dat om een goede Jood te zijn ze geen andere religie nodig hebben.

Dialoog onder wederzijds vertrouwen

Ondanks dat vindt Rabbijn Evers dat er wel gepraat kan worden tussen gematigde geesten. Luisteren naar elkaar kan muren slechten. Maar hij stelt wel als voorwaarden dat de ander erkend moet worden als autonoom in eigen verantwoordelijkheid, dat gewaardeerd moet worden dat de ander anders is en dat tegenstellingen alleen naar voren gebracht kunnen worden in wederzijds vertrouwen.

Christendom en islam als complementair

Rabbi Jehoeda Halevi (1085-1140) zei: “Christendom en de islam zijn een voorbereiding en een inleiding op de Messiaanse tijden, vrucht van de boom die zij uiteindelijk moeten erkennen als hun wortel, ook al misprijzen ze hem voor het ogenblik.” [Etsel: Met het erkennen van de wortel bedoelt Halevi uiteraard niet een christelijke of islamitische versie van het Jodendom, maar het authentiek Jodendom.]

Rabbi Menacheem Meiri gaf aan dat niet-Joden die de Noachidische geboden respecteren dezelfde rechten genieten als Joden.

Dialoog op het gebied van gemeenschappelijke bedreiging

Rabbijn Evers vindt -en ik deel die visie- dat er een dialoog kan plaatsvinden op het gebied van gemeenschappelijke bedreiging: secularisatie en racisme. Het nazisme was een opstand tegen de Bijbel en tegen de God van Abraham om het Teutoonse heidendom nieuw leven in te blazen [Etsel: Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het christendom eeuwenlang de weg plaveide voor de opkomst van het nazisme (denk hierbij aan uitspraken van de protestant Maarten Luther over Joden). Behoorlijk wat christenen deden bovendien vrolijk mee met de nazi praktijken.]

Hoewel het nazisme faalde is er toch nog steeds een proces gaande om de Bijbel uit het bewustzijn van het Westen te verwijderen. Christendom, islam en Jodendom zouden dit proces gezamenlijk kunnen stoppen. Ook zouden de drie godsdiensten samen kunnen werken op het gebied van de bestrijding van armoede, onrecht, racisme en sociale onrechtvaardigheid.

Rabbijnse moderne visies

Europese Rabbijnen staan op het standpunt dan men verre moet blijven van extremisme binnen het Jodendom. De gematigde krachten moeten het voortouw nemen. Wanneer het praten stokt, begint het geweld. Dat zagen we bij Kaïn en Abel. Maar praten betekent niet een inhoudelijke geloofsdialoog voeren.

Verschillen tussen christendom en islam

Een dialoog tussen islam en Jodendom is lastiger dan een dialoog tussen christendom en Jodendom. Christenen erkennen de Goddelijkheid van de Tora, de moslims niet (zij hebben Ismaël op de plaats van Izaäk gezet). Toch wordt er verschillend onder rabbijnen gedacht over een inhoudelijke geloofsdialoog met christenen. Rabbi Mosje Feistein zag het als een valstrik. Rabbi J.B. Soloveitchik zag het ook als theologisch zinloos, maar vond dat er gepraat kon worden.

Theologisch dialoog zinloos

Rabbijn Soloveitchik schreef in het artikel 'Confrontation' uit het boek 'Tradition' in 1964 dat een theologische dialoog zinloos is omdat het Godsbegrip verschilt. Daarnaast vormen christenen een enorme meerderheid en zijn er slechts 16 miljoen Joden. Toch kan volgens hem een gesprek op 4 voorwaarden mogelijk zijn:
 1. het antisemitisme moet verworpen worden;
 2. de godsmoord moet ontkend worden;
 3. de staat Israël moet erkend worden;
 4. er mag geen Evangelisatie onder Joden plaatsvinden.

Antisemitisch virus

Er zijn volgens de Engelse Opperrabbijn Jonathan Sacks vier mutaties van het antisemitisme:
 1. De Griekse cultuur welke de Joden niet overnamen.
 2. Het christendom dat de Joden niet overnamen (religieus anti-judaïsme).
 3. Het sociaal darwinisme dat de Joden niet overnamen.
 4. Het religieus antizionisme (Israël is het kwaad in de wereld).

Joden kunnen de strijd tegen het antisemitisme niet alleen voeren. Hiervoor zijn bondgenoten nodig (gematigde christenen en gematigde moslims). Ook moet volgens Sacks het actieve burgerschap gepromoot worden: tikoen olam (herstel de wereld). Medemenselijke acties zijn onmisbaar op zowel lokaal als nationaal niveau. Ook zijn er persoonlijke vriendschappen tussen verschillende religieuze leiders van verschillende godsdiensten.

Interreligieuze dialoog tussen Joden en christenen – verschillende Joodse en christelijke visies

De verschillen tussen het Jodendom en het christendom roept de vraag op of Joden en christenen met elkaar in gesprek moeten gaan. Van Joodse zijde wordt hier verschillend over gedacht. In het boek 'De mens is niet alleen' van Abraham Joshua Heschel schrijft Rabbijn dr. Tzvi Marx in het voorwoord dat Heschel een voorstander was van interreligieuze dialoog tussen Joden en christenen en andere gelovigen. Dit in tegenstelling tot een andere grote tijdgenoot van Heschel Rabbijn Joseph Soloveitchik. Volgens deze laatste kan de ontmoeting met mensen van andere geloven slechts op werelds, menselijk niveau plaatsvinden. De ontmoeting kan niet op theologisch vlak plaatsvinden. De gemeenschappelijke belangen tussen Joden en niet-Joden zijn seculiere aangelegenheden. Die laatste visie wordt gedeeld door de Lubavitcher Rebbe die niet-Joden wees op naleving van de Noachidische geboden.

Visie van Abraham Joshua Heschel (conservatieve Jood)

Abraham Joshua Heschel (overleden), een belangrijke conservatieve Joodse denker uit de vorige eeuw, was de mening toegedaan dat een interreligieus dialoog met christenen en andere gelovigen mogelijk is. Hij kwam tot zijn conclusie op basis van wat de profeet Maleachi (1:1) schreef: ”Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is Mijn naam groot onder de volken, allerwege wordt Mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want groot is Mijn naam onder de volken, zegt de Heer der Heerscharen.”

Volgens Heschel aanbidden de niet-Joden de Ene God, hoewel zij verschillende opvattingen van God belijden hebben. God is groter dan religie en het geloof gaat dieper dan dogma. “Religie betreft de totale situatie van de mens, zijn houdingen en daden en moet daarom nooit in isolement worden gehouden.” Ook verwees Heschel naar de rabbijnse literatuur waarin staat dat “vrome mensen uit alle volken een aandeel hebben in de wereld die komen gaat.” De Heilige Geest rust op iedereen. God spreekt in vele talen en “deelt Zichzelf mee in een verscheidenheid van ingevingen.” Heschel had waardering voor de moderne protestantse uitleg van de Bijbel.

Naast het interreligieuze dialoog was Heschel ook betrokken bij sociale bewegingen die niet direct het Joodse belang dienden. Ook in dat opzicht was hij anders dan Soloveitchik en Menachem Mendel Schneerson (de Lubavitcher Rebbe).

Visie van Joseph B. Soloveitchik (modern orthodoxe Jood)

De moderne orthodoxe rabbijn Soloveitchik (overleden) ziet niets in een interreligieuze dialoog. Hij baseert zich op Micha 4:5: ”Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Eeuwige, onze God, voor altoos en immer.”

De ontmoeting met God is een 'particuliere' Joodse aangelegenheid die niet met buitenstaanders besproken kan worden. Hij ziet wel samenwerking op “alle gebieden van het constructief menselijk streven.”

Visie van de Lubavitcher Rebbe (Chassidische Chabad Jood)

Menachem Mendel Schneerson (overleden), leider van de ultraorthodoxe Chassidische Chabad beweging, legt vooral de nadruk op de Noachidische geboden voor niet-Joden en de Tora voor Joden. Op deze verschillende wijze moeten Joden en niet-Joden God dienen. De taak van de Joden is zwaarder dan die van de niet-Joden.

Visies modern-orthodoxe rabbijnen uit de VS, Israël en een aantal andere landen

Op 3 december 2015 kwam een veertigtal modern-orthodoxe rabbijnen uit de VS, Israël en een aantal andere landen met een verklaring waarin zij zich lovend uitlaten over het christendom. Rabbi Jacob Emden wordt in de verklaring geciteerd: „De christelijke Messias bracht een dubbele weldaad aan de wereld. Hij heeft de Thora van Mozes majestueus bekrachtigd en Hij verwijderde afgoden van de volkeren.” In de christelijke wereld is deze Joodse verklaring met instemming ontvangen. Maar Rabbijn Lody B. van de Kamp schrijft in een column in het Reformatorisch Dagblad dat de verklaring in de juiste context gelezen moet worden. Er kan geen sprake zijn van een echte geloofsverbondenheid. „Voor christenen is het Oude Testament een boek met een heel andere inhoud en exegese dan de Bijbel van de Jood.”

Wat staat er in de verklaring van de modern-orthodoxe rabbijnen?
 1. Het niet doorbreken van de eeuwenlange vijandschap tussen Joden en christenen mondde uit in de Shoa (Holocaust).
 2. Met het Tweede Vaticaanse Concilie van de RK-Kerk is de officiële leer van de Kerk over het Jodendom veranderd. Antisemitisme is afgewezen, het Joodse Verbond met God wordt bevestigd en latere pausen noemen de Joden “onze oudste broer” en “vaders in het geloof”.
 3. Maimonides en Jehoeda HaLevi erkenden dat het christendom geen fout is van God. God wilde twee godsdiensten met theologische verschillen. Maar God wilde geen vijandschap tussen beide religies. Rabbi Jacob Emden schreef: „De christelijke Messias bracht een dubbele weldaad aan de wereld. Hij heeft de Thora van Mozes majestueus bekrachtigd en Hij verwijderde afgoden van de volkeren.” Maar Emden gaat verder door te zeggen dat christenen de Noachidische geboden dienen na te leven zodat ze niet als beesten leven. Rabbi Samson Raphael Hirsch leerde ons dat christenen „de Joodse Bijbel van het Oude Testament hebben geaccepteerd als het boek van Goddelijke openbaring.” Omdat de Katholieke Kerk het Verbond tussen God en het Joodse volk erkent kunnen christenen als partner van de Joden worden gezien in de verlossing van de wereld zonder dat Joden bang hoeven te zijn bekeerd te worden.
 4. Zowel Joden als christenen hebben als taak de wereld te vervolmaken. Christenen worden gezien als nakomelingen van Ezau en Joden als nakomelingen van Jakob. Uiteindelijk zullen deze twee zich met elkaar verzoenen.
 5. Er is veel gemeenschappelijk tussen Jodendom en christendom: God, de Joodse Geschriften, gezinswaarden, waarden van het leven, etc.
 6. God brengt Zijn Waarheid via vele wegen. Joden dienen de Tora na te leven en niet-Joden de Noachidische geboden.
 7. Joden en christenen moeten God imiteren.

Visie van Rabbijn Lody B. van de Kamp (orthodoxe Jood)

Christenen, ook in Nederland, hebben de verklaring van de modern-orthodoxe rabbijnen met instemming ontvangen. Maar de Nederlandse Rabbijn Van de Kamp stelt een aantal kanttekeningen bij de verklaring.

Verklaring gooit Katholieke en Protestantse geloof op één hoop
Er wordt in de verklaring geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen Katholieken en Protestanten. Zo hebben deze laatsten, vooral de Gereformeerden, geen enkele boodschap aan Rome. Uitspraken van Pausen kunnen dus geen basis vormen voor een gesprek met Joden.

Veel christenen willen Noachidische geboden niet naleven
Rabbijn Van de Kamp merkt terecht op dat veel christenen de Noachidische geboden niet willen naleven. Zij beweren dat de Noachidische geboden niet terug te vinden zijn in de Bijbel dus kan de christelijke Messias hen deze ook niet hebben opgelegd.

Christenen verklaren de Bijbel anders dan Joden
Op veel punten verklaren christenen de Bijbel anders dan Joden. Denk hierbij aan de offerdienst, de erfzonde, een nieuwe verbond, etc. Zo krijgt de Goddelijke openbaring een geheel andere invulling. Van de Kamp vraagt zich af hoeveel waarheden de Goddelijke openbaring dan wel niet heeft volgens de ondertekenaars van de verklaring.

Christenen zijn nog steeds uit op bekering van Joden
Hoewel de Katholieke Kerk bekering van Joden eind 2015 verbood is dit niet het geval bij de Protestanten. Vooral binnen de gereformeerde gezindte wordt het niet bekeren van Joden gezien als het onthouden van heil aan Joden.

De verklaring wekt valse illusies
Het is volgens Rabbijn Van de Kamp onmogelijk in een korte verklaring de betrokkenheid bij het christendom te tonen. Het wekt valse illusies. Christenen denken: „De Jood gaat eindelijk de christelijke Messias erkennen.”

Alleen maatschappelijke betrokkenheid
Volgens Van de Kamp is samenwerking tussen Joden en christenen alleen mogelijk wat betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Gods Schepping. Er kan geen religieus dialoog plaatsvinden.

Visie van dominee Meeuse (orthodox protestant christen)

Dominee C.J. Meeuse, voorzitter van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, vindt het verdrietig dat de orthodox Joodse Rabbijn Van de Kamp negatief reageerde op de rabbinale verklaring van modern orthodoxe Joden van 3 december 2015 waarin gesteld werd dat het christendom een geschenk is van God. De dominee beweert dat Jezus van Nazareth een Struikelsteen is voor de Rabbijn in plaats van een Hoeksteen. Hij denkt dat de Rabbijn niet zalig kan worden door de Tora na te leven. Alleen door het geloof in Jezus kan de Rabbijn zalig worden. Hij vindt het ook jammer dat Rabbijn Van de Kamp geen geloofsgesprek wil en alleen maar wil samenwerken op maatschappelijk gebied. Meeuse wil juist dat christenen en Joden zich samen over de Schriften buigen om deze te onderzoeken omdat ze van de Messias getuigen.

God dienen of zalig worden door Jezus te aanbidden?
In het opiniestuk van Dominee C.J. Meeuse in het Reformatorisch Dagblad van 7 januari 2016 wordt allereerst ten onrechte gesuggereerd dat Joden de Tora naleven om zalig te worden. Dit is een bekende christelijke misvatting. Joden leven de Tora niet na uit eigenbelang om zalig te worden (om in de hemel te komen) maar alleen om God te dienen. Dat is de taak die God de Joden heeft meegegeven. Overigens hebben niet-Joden ook die taak van God gekregen, zij het dat die taak minder zwaar is. Zij moeten dat doen via de zeven Noachidische geboden. De reden om God te dienen is om de Schepping te vervolmaken. God heeft de Schepping bewust niet afgemaakt zodat de mens een partner van God kan zijn in het Scheppingsproces. Zo wordt de hemel op aarde gebracht. Natuurlijk is er de beloning voor de rechtvaardigen en de straf voor de goddelozen, maar het is niet de bedoeling om God te dienen uit eigenbelang. God dienen gebeurt omdat God dit wil.

Dominee Meeuse is van mening dat er geen twee wegen (naleving Tora of geloof in Jezus) zijn naar de zaligheid om in de hemel te komen. Voor hem kan dit alleen maar door deel te hebben aan de verdiensten van de Messias Jezus. Hij vindt het verdrietig dat Rabbijn Van de Kamp die weg niet wil volgen. Deze wil wachten tot de Messias komt en dan “zullen we zien wie er gelijk heeft.” Maar volgens Meeuse is het dan te laat om door Jezus alsnog zalig gemaakt te worden.

We zien hier duidelijk twee verschillende visies op de Tenach. Volgens Joden gaat het om God dienen via de Tora om zo de Schepping te vervolmaken (de hemel op aarde brengen) terwijl het volgens christenen (in dit geval de Gereformeerde Gemeente) gaat het om zalig worden via Jezus om zo in de hemel te komen.

Dominee Meeuse wil graag een geloofsgesprek met Joden – maar hoe dan?
Dominee Meeuse wil een geloofsgesprek met de Joden. Hij zegt te willen luisteren naar zijn Joodse vrienden, maar gelet op de inhoud van zijn opiniestuk luistert hij helemaal niet goed. Zoals ik al eerder opmerkte maakt dominee Meeuwse een denkfout door te veronderstellen dat het verschil tussen Joden en christenen is de twee verschillende wegen naar zaligheid om in de hemel te komen: voor de Joden de Tora en voor de christenen Jezus. Hierboven heb ik uitgelegd dat die stellingname niet klopt.

Het heeft geen zin om met elkaar te praten over het geloof als beide godsdiensten iets totaal anders voor ogen hebben. Waarom zou Rabbijn Van de Kamp over zaligheid willen praten als het doel van het leven is de Schepping te vervolmaken? Wat kan Rabbijn Van de Kamp tegen dominee Meeuse zeggen over het dienen van God als deze laatste al bij voorbaat de Noachidische geboden afwijst? Volgens dominee Meeuse gaat het niet om het verrichten van goede daden maar om geloof en vertrouwen in God. Alleen zo kan de hemel bereikt worden.

Feitelijk is de handreiking van Rabbijn Van de Kamp om samen te werken op maatschappelijk gebied al een soort geloofsgesprek, namelijk het samen dienen van God conform de Tora en de Noachidische geboden. Dominee Meeuse wijst zo'n “geloofsgesprek” al bij voorbaat af. Hij wil het onderwerp van het geloofsgesprek veranderen naar christelijk inzicht door te praten over het bereiken van zaligheid via Jezus. Zolang dominee Meeuse niet inziet dat de Tora alleen bedoeld is om God te dienen en niet om zaligheid te bereiken via geloof alleen zal langs elkaar heen gepraat worden en zal dit leiden tot frustraties vooral aan christelijke zijde omdat voor hen de bekering van Joden tot Jezus kennelijk belangrijk is.

Het verwijt van dominee Meeuse dat voor Rabbijn Van de Kamp Jezus geen Hoeksteen is maar een Struikelsteen klopt niet. Van de Kamp gelooft dat alleen God werkelijk bestaat. Al het geschapene bestaat niet onafhankelijk van God. Jezus is dus geen Hoeksteen maar ook geen Struikelsteen omdat deze “niet” bestaat (bezien vanuit Gods perspectief). Joden leven de Tora na omdat alleen God bestaat. Het is onmogelijk om iets of iemand aan God toe te voegen zoals christenen dat doen met Jezus en de Heilige Geest (Drie-eenheid).

Dat de Schriften getuigen van de Messias, zoals dominee Meeuse stelt, klopt. Alleen hebben Joden een ander concept van de Messias dan christenen. Het belangrijkste verschil is dat Joden de Messias niet zien als God c.q. Zoon van God. De Messias mag niet aanbeden worden. Over die verschillende concepten is al tweeduizend jaar lang gekissebist en zelfs met geweld gestreden. Waarom wil dominee Meeuse die discussie nog steeds voortzetten? Veel Joden dienen God. Wat is daar mis mee? Waarom moeten Joden Jezus aanbidden als alleen God bestaat? Het kan simpelweg niet. Bovendien stellen de Gereformeerde Gemeenten dat het Woord van God onfeilbaar is. Gods Woord is de Tora. En die leven veel Joden zo goed mogelijk na. Indien ds. Meeuse daar kritiek op heeft dan beschouwt hij Gods Woord kennelijk niet als onfeilbaar. Hij is het dan blijkbaar niet eens met de opdracht van God aan de Joden om de Tora na te leven.

Bekeren van Joden tot christendom tegengaan

Joden worden nog steeds geconfronteerd met christenen die trachten hen te bekeren. Om Joden een weerwoord te geven op de veelal agressieve bekeringsmethoden van christenen heeft de organisatie Jews For Judaism een aantal antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen van christelijke zendelingen. Het is -gezien vanuit Tora perspectief- belangrijk dat Joden zich hiermee verzetten tegen christelijke zendelingen. Het Joodse volk en de wereld kunnen alleen maar blijven bestaan als Joden de Tora naleven vanuit Gods (Tora) perspectief. Volgens de Midrash (Bereishit Rabba, 1:2) keek God in de Tora en schiep de wereld. Dus zonder Tora geen wereld. Ook voor niet-Joden (Noachieden) die bekeerd dreigen te worden door christenen is dit een goede handleiding tegen het heidense christendom. Het is belangrijk voor Joden en Noachieden om, bezien vanuit Tora perspectief, antwoorden paraat te hebben en je niet laat overdonderen door de christelijke zienswijze die niet strookt met de Tora.

Christelijk triomfalisme

Afgaande op de geschiedenis van de verhoudingen tussen christendom en Jodendom, veelal gepaard gaande met veel geweld, is het christendom is altijd al een triomfantelijke godsdienst waarbij neerbuigend wordt gedaan over het Jodendom. In de Middeleeuwen had je de zogenaamde disputen waarbij christenen Joden uitdaagden om via discussies na te gaan wie het bij het rechte einde had. Als Joden die discussie wonnen dan werden ze alsnog verbannen of de de dood in gejaagd.

Jezus voldeed niet aan de Bijbelse criteria

Hoewel Jezus beweerde de Masjiach te zijn, stierf hij zonder de Bijbelse criteria te vervullen waarin de Masjiach gedefinieerd wordt. Het essentiële concept van de Masjiach is een wijze en rechtvaardige koning die zal regeren over het herstelde Joodse thuisland en die een utopische wereld zal brengen van algemene vrede en algemene kennis van God (Jesaja 11:1-9; Jeremia 33:14-16; Ezechiël 34:23-20, 37:24-28; Micha 4:1-4; Zacharias 8:23; Psalm 86:9, etc.). In het licht van het falen van Jezus in het vervullen van deze en talloze andere profetieën, beweerde het vroege christendom dat Jezus zal terugkeren in de toekomst en de wereld zal verlossen. Behalve het feit dat deze bewering voor iedere gefaalde messias kan worden gemaakt, komt dit concept simpelweg niet in de Joodse Bijbel voor. Bovendien maakt het Joodse geloof in een God als Eén en niet lichamelijk (Deuteronomium 4:12,15,35; 6:4; Jesaja 43:10-11, 45:5-6, 46:9) het onmogelijk het christelijk geloof te accepteren dat God gereïncarneerd was. De Tora waarschuwt tegen het aanbidden van een concept van God die onze voorouders niet kenden (Deuteronomium 13:3,7,14) en onze voorouders hadden geen concept van de Goddelijke Drie-eenheid.

Bewijsteksten

Christenen geloven in Jezus als een zaak van geloof, maar er is niets in de Tora dat gebruikt kan worden voor dit geloof. Veel christelijke geleerden erkennen dit feit. Sommige van de 'bewijsteksten' die door zendelingen worden gebruikt zijn gebaseerd op foute vertalingen. Bijvoorbeeld hun bewering dat de Joodse geschriften en verwijzing bevatten dat de Masjiach uit een maagd geboren is. Ook zijn 'bewijsteksten' uit de context geplaatst.

Messias identificeert zich niet door wonderen

De Joodse Bijbel leert nooit dat we de Masjiach zullen identificeren door de wonderen die hij zal doen. De reden is dat zelfs valse profeten de kunst verstaan om wonderen te verrichten (Deuteronomium 13:2-5). Zelfs in de christelijke Bijbel staat dat valse messiassen bovennatuurlijke wonderen kunnen verrichten (Mattheus 24:24). Wonderen kunnen niet bewijzen dat een bijzondere religie waar is omdat mensen van alle religies ze ervaren. Dit is ook waar voor de subjectieve gevoelens van vreugde en spirituele vervulling. Geen religie heeft een monopolie hierop. Bovendien accepteren Joden niet noodzakelijkerwijs alle verhalen van de christelijke geschriften als historisch juist.

Zonden worden vergeven door berouw te tonen

Het is een fout te denken dat dierlijke offers de noodzakelijke manier van handelen waren voor ons persoonlijk falen. Geen van de Bijbelse profeten leerden dat dieren- of bloedoffers onvervangbaar waren om vergeven te worden van onze zonden. Sterker nog de profeten bekritiseerden mensen die foutief dachten dat offers vergeving brachten (Jesaja 1:11-20; Amos 5:22-24; Psalm 51:17-19; Jeremia 7:1-10; Micha 6:6-8). De Bijbel leert ons dat de enige manier voor het vergeven van zonde is door berouw -een proces van transformatie dat inhoudt het erkennen van onze fouten en het opbiechten aan God, het voelen van spijt, het goedmaken met de ander aan wie we schade hebben toegebracht, het verbeteren van ons gedrag, het terugkeren naar God en het bidden voor vergeving (II Kronieken 7:14, Ezechiël 18 en 33; Jeremia 36:3; Jesaja 55:6-7 en Jona 3:10). Het Bijbelse zonde offer was alleen bedoeld voor onbedoelde zonden (Leviticus 4) en alleen toen de Tempel in Jeruzalem stond. Iemand die te arm was een dier te offeren kon meel meenemen (Leviticus 5:11-12). Het zonde offer was bedoeld als een uiterlijk symbool van de innerlijke verandering van een persoon; het verzekerde geen vergeving door het offer zelf. Tegenwoordig, in afwezigheid van de Tempel, staan we in contact met God door oprechte berouw (I Koningen 8:46-50).

Via de ziel staan we in direct contact met God

Elke persoon heeft een persoonlijke relatie met God omdat we Zijn schepsels zijn en we allemaal een Goddelijke ziel bezitten. Het enige dat we moeten doen is met oprecht berouw naar God keren en deze handeling maakt onze intrinsieke spirituele dichtheid tot Hem wakker. De Bijbel leert: "God is bij ieder nabij die Hem roept, bij iedereen die Hem oprecht roept" (Psalm 145:18). De Bijbel spreekt nooit over een tussenpersoon. De heiligste personen uit de Bijbel, Mozes en Koning David, ervoeren God direct zonder geloof in Jezus. Gebed, Torastudie, handelen van liefdadigheid en vriendelijkheid, en het leven in gehoorzaamheid tot Gods wil zijn de middelen om dicht bij God te komen.

Als broeders bijeen te wonen - Psalm 133:1

Zowel het christendom als de islam hebben problemen (gehad) met het Jodendom. Beide godsdiensten hebben gefaald wat betreft hun relatie met het Joodse volk. De enige manier waarop een gezonde verhouding tussen Joden en niet-Joden als broeders kan plaatsvinden is als beiden zich houden aan Gods geboden. Voor Joden is de naleving van de Tora van wezenlijk belang en voor niet-Joden de Noachidische geboden. Zo zullen alle problemen en het extremisme uit de wereld verdwijnen (Psalm 133:1 Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!) en zal de Masjiach (Messias) spoedig komen.

Islam en christendom zijn door de mens zelf verzonnen godsdiensten

In tegenstelling tot het Jodendom, waarbij God een verbond sloot met het Joodse volk, zijn de islam en het christendom door de mens zelf verzonnen godsdiensten die nauwelijks nog iets te maken hebben met de Noachidische geboden die God aan de niet-Joden schonk. Terwijl de Noachidische geboden en de Tora in elkaars verlengde liggen, staan het christendom en de islam haaks op de Tora. Weliswaar ontlenen het christendom en de islam veel gegevens aan de Tora maar worden deze op een verkeerde wijze geïnterpreteerd en aangevuld met door mensen zelf bedachte regels. Er zijn daardoor nog maar weinig overeenkomsten tussen de drie godsdiensten.

Tora voorspelde al onenigheid tussen Jodendom, christendom en de islam

Hoewel alle drie de godsdiensten Abraham als aartsvader hebben zijn ze alle drie hun eigen weg gegaan. Het Jodendom is de weg van Jakob (Izaäk) gevolgd, het christendom de weg van Ezau en de islam de weg van Ismaël. Tussen Jakob en Ezau ging het al mis in de baarmoeder van Rachel. Ook de relatie tussen Izaäk en Ismaël verliep niet soepel. De Tora heeft dus al van tevoren aangegeven dat het mis zou gaan tussen de drie godsdiensten.

Meer kritiek op de islam en de Koran nodig

De islam is altijd al een gewelddadige godsdienst geweest sinds de profeet Mohammed deze religie stichtte. In de Koran wordt negatief gesproken over de Joden die vergeleken worden met apen en varkens. Geen wonder dat de Jodenhaat onder moslims groot is. Joden werden altijd al behandeld als tweederangsburgers en dat is met de oprichting van de staat Israël alleen maar erger geworden. Geweld (de jihad) wordt door de islam/de Koran verheerlijkt. Dit staat haaks op de Tora visie waarin oorlogen niet verheerlijkt worden. Het is onmogelijk om voor moslims op basis van de Koran goede relaties met Joden op te bouwen.

Meer kritiek op het christendom en het Nieuwe Testament nodig

Wie de negatieve verhalen over Joden in het Nieuwe Testament leest hoeft niet verbaast te zijn dat christenen en Joden al twintig eeuwen lang een slechte relatie met elkaar hebben. Weliswaar is de houding van het christendom na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de staat Israël een stuk verbeterd maar deze is nog lang niet perfect. Het lijkt er zelfs op dat de situatie weer slechter wordt omdat steeds meer christenen zich anti-Israël en anti-Joods opstellen. Hierbij komen oude christelijke antisemitische denkbeelden, gebaseerd op het Nieuwe Testament, weer naar boven. Het is onmogelijk voor christenen om op basis van het Nieuwe Testament goede relaties met Joden op te bouwen.

Naleving van de Noachidische geboden heeft als doel het kiezen van het goede (God)

Iedere niet-Jood kan, op basis van de vrije wil die God hem heeft gegeven, besluiten om Noachied te worden en de Noachidische geboden na te leven. De Noachidische geboden vormen een Goddelijk verbond. Wie de Noachidische geboden naleeft kiest voor het goede (voor God). Het gaat hierbij niet om het eigen gelijk ("onze godsdienst is de enige juiste") maar om het dienen van God. Door het goede te doen wordt het kwade overwonnen. Niet-Joden zullen dan inzien dat Joden niet hun vijanden zijn maar juist hun beste vrienden. Er zal dan geen plaats meer zijn voor christelijk en islamitisch extremisme. De Noachidische geboden doen mensen beseffen dat ze allemaal gelijk zijn (met ieder een eigen taak) en dat ze een gemeenschappelijke morele verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van onze Schepper.

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)

In de eindtijd, wanneer de gehele mensheid de eenheid van God zal erkennen, leven alle niet-Joden de Noachidische geboden na en Joden de Tora. Er zal dan geen strijd meer zijn tussen Joden en niet-Joden. Christenen en moslims zullen dan inzien hoe dwaas ze hebben gehandeld ten aanzien van het Joodse volk. Alleen Gods wetten (Tora en de Noachidische geboden) kunnen leiden tot een perfecte Messiaanse samenleving waarbij mensen als broeders naast elkaar leven (Psalm 133:1 Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!). Het heeft geen enkel nut om eigen gemaakte wetten en regels te introduceren. Dit leidt alleen maar tot haat en extremisme.

Lees verder

© 2010 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Religieuze geschiedenis Joden 40: Van Paulus tot ConstantijnHet Jodendom heeft het christendom vanaf het begin af aan niet geaccepteerd. Het christendom wordt bestreden. Eén van de…
Noachieden: Joden accepteren het christendom van Paulus nietNoachieden: Joden accepteren het christendom van Paulus nietDegenen die zich het meest verzetten tegen christelijke bekering zijn de vroomste Joden. Volgens hen kan Jezus de Messia…
Noachieden: Aan christen-vrienden – Elie WieselIn het boek 'Woorden zonder wederwoorden' richt de Joodse schrijver Elie Wiesel zich in één hoofdstuk tot christen-vrien…
Noachieden: Bidden tot Jezus is een zondeNoachieden: Bidden tot Jezus is een zondeJoden en Noachieden mogen van God niet in Jezus geloven c.q. Jezus aanbidden. Schepsels mogen nimmer aanbeden worden zo…
Wat is het oude testament?Wat is het oude testament?Op de vraag wat het oude testament in wezen nu werkelijk is zijn verschillende antwoorden gegeven. Bovendien is de facto…
Bronnen en referenties
 • Artikelen Etsel - zie links in het artikel
 • Wegwijs in het Jodendom - NIK
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/31291-geschiedenis-jodendom-de-tweede-joodse-staat-tot-70-nc.html
 • http://www.allaboutgod.com/dutch/christelijke-doctrine.htm
 • De mens is niet alleen - Abraham Joshua Heschel
 • http://www.refdag.nl/opinie/rabbijn_van_de_kamp_kloof_tussen_joden_en_christenen_blijft_1_962904
 • http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
 • Van dispuut naar dialoog - Rabbijn mr. drs. R. Evers
 • Jews for Judaism
 • http://www.refdag.nl/opinie/ds_c_j_meeuse_afwijzing_messias_door_joden_verdrietig_1_964245
 • A Moral Code to Unite All Mankind - Rabbi Menachem Mendel Schneerson

Reageer op het artikel "Verschillen tussen Jodendom en christendom"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Etsel (infoteur), 09-03-2017 22:05 #28
Zowel in Nederland als in Israël wordt jaarlijks de Bijbelquiz gehouden. In Nederland bestaat de Grote Bijbelquiz sinds 2004 en wordt tot en met 2015 gezamenlijk door de EO en de NCRV georganiseerd. Vanaf 2016 organiseert alleen de EO de Bijbelquiz nog. In Israël bestaat de Bijbelquiz al sinds 1963 en wordt elk jaar gehouden op Onafhankelijkheidsdag. Er bestaan nog al wat verschillen tussen beide landen. Zo bestaat de Grote Bijbelquiz van de EO uit vragen over de Tenach en het Nieuwe Testament terwijl in Israël alleen de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) aan de orde komt. De quiz in Nederland is voor alle Nederlanders, gelovigen en niet gelovigen. De quiz in Israël is alleen bestemd voor Joodse jongeren (van 14 tot 18 jaar) van over de hele wereld. Het is aardig om beide quizzen met elkaar te vergelijken omdat daaruit kan worden opgemaakt dat de Joodse c.q. Hebreeuwse Bijbel ook echt bedoeld is voor Joden en minder voor niet-Joden.

Hoewel daar geen informatie over te vinden is, lijkt de Grote Bijbelquiz in Nederland te zijn afgekeken van de jaarlijkse Bijbelquiz in Israël die al veel langer (1963) bestaat, alhoewel de Bijbelquiz ook in andere christelijke landen bestaat. Het programma wordt uitgezonden op de Nederlandse televisie door de EO. Doel van het programma is om de Bijbelkennis van de deelnemers en de kijkers thuis te testen. Er bestaan twee onderdelen. In het eerste onderdeel moeten deelnemers in de studio vragen beantwoorden en kunnen kijkers thuis de antwoorden op bepaalde tijdstippen sms'en. Sinds een aantal jaar kunnen kijkers ook live antwoorden in sturen via het tweede scherm op internet. In het tweede onderdeel van het programma worden de antwoorden gegeven en gekeken hoe de deelnemers in de studio en de kijkers thuis het hebben gedaan.

Voor het eerst zijn er in 2016 een week lang vijf voorrondes met tien prominente Nederlanders. Elke werkdag worden die op tv uitgezonden. Tijdens iedere uitzending valt één kandidaat af. In de voorrondes van De Grote Bijbelquiz 2016 worden minicollege's verzorgd door prominente Nederlanders. Op zaterdag vindt de finale plaats van de vijf overgebleven kandidaten. De vragen en thema's tijdens de quiz worden geduid door Bijbelwetenschapper Janneke Stegeman. Zij is in 2016 de Theoloog des Vaderlands. Roelien Smit is vertaler en Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap en is betrokken bij de Grote Bijbelquiz. Roelien Smit: “De verhalen in de Bijbel kun je steeds opnieuw lezen en elke keer kun je weer nieuwe dingen ontdekken. Ik vind het bijzonder om de wereld van de Bijbel dichtbij te brengen. Zo hoop ik dat de Bijbel een levend boek blijft voor iedereen!”

De World Bible Quiz in Israël, die sinds 1963 bestaat, maakt onderdeel uit van een 2,5 week durende Bijbel Kamp waarbij tientallen Joodse jongeren (van 14 tot 18 jaar) van over de hele wereld zich focussen op de Bijbel binnen hun Joodse identiteit. Zij ontdekken hun erfgoed terwijl ze rondreizen door Israël, leren over Israëls geschiedenis, en ontmoeten overheidsfunctionarissen inclusief de premier van Israël. Op Israëls Onafhankelijkheidsdag testen de deelnemers hun kennis tijdens de International Bible Quiz dat wordt uitgezonden op de staatstelevisie en de radio. De quiz wordt georganiseerd door de Israëlische overheid en de Jewish Agency.

In tegenstelling tot de Nederlandse deelnemers van de Bijbelquiz bereiden de Joodse deelnemers zich uiterst serieus voor. Ze zijn vele maanden en zelfs jaren bezig met het bestuderen van de Bijbel. Doelen van de quiz zijn om meer Joodse jongeren de Bijbel te laten bestuderen, ze dichter bij het volk van Israël te brengen, het voeden van educatieve waarden in de geest van de profeten en de invloed van de Bijbel op het modern Hebreeuws, een spirituele dimensie te geven aan Israëls Onafhankelijkheidsdag, om de banden aan te halen tussen Joden in Israël en in de Diaspora.

De Bijbelquiz wordt in drie stadia uitgevoerd. Eerst zijn er quizzen op lokaal niveau (scholen, gemeenschap, synagogen). De winnaars gaan vervolgens de competitie aan op landelijk niveau. Ook daaruit volgen weer winnaars die mogen meedoen met het Bijbel Kamp. Er zijn 4 winnaars uit Israël die mogen deelnemen aan de World Bible Quiz. Ook worden in de Diaspora quizzen gehouden. Elk land wordt vertegenwoordigd door 16 deelnemers. De 12 winnaars uit de Diaspora gaan door naar de World Bible Quiz. Voor alle voorrondes en de eindronde gelden dat een geschreven test wordt gehouden en drie publieksrondes. In de eindronde strijden de deelnemers om de Chatan/Kallah titel.

Mavado, 24-09-2015 21:42 #27
Reactie infoteur, 24-09-2015
Uit uw reactie merk ik op dat u de Joodse uitleg van de Bijbel niet accepteert. God heeft zich echter alleen aan het Joodse volk geopenbaard en niet aan niet-Joden. Natuurlijk weten de rabbijnen hoe de Tora uit te leggen. God kiest geen volk dat niet weet hoe de Tora na te leven. Helaas zijn christenen jaloers geworden op het Joodse volk en zijn ze gaan fantaseren dat zij nu uitverkoren zijn en weten hoe de Tora uit te leggen. Het ironische is dat christenen de Tora niet naleven en toch denken te weten hoe de Tora in elkaar steekt.

God heeft zich alleen aan het Joodse volk geopenbaard zegt U? Dat is niet juist, het was een gemengd volk wat met Israel uittrok uit Egypte en dat waren ook degene die naderhand de problemen veroorzaakten en zij waren er ook bij toen de Heere nederdaalde op de heilige berg en zich aldaar openbaarde. Abraham was geen jood, Terah zijn vader diende de afgoden en zij kwamen uit Ur der Chaldeen en Haran was daar geboren. Jozua 24 :2-3 Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de HEERE, de God Israels: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak. Maar Abram was uitverkoren en God openbaarde zich aan Abraham, de niet Jood. Wat schreef Mozes in Deuteronium 26:5 Dan zult gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, betuigen en zeggen: Mijn vader was een bedorven Syrier ( JPS – Aramean ) en hij toog af naar Egypte, en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. U wilt toch niet zeggen, dat zij Joden waren. – Joden waren alleen de twee stammen van Israel, Juda en Benjamin die terugkeerden om de tweede tempel te herbouwen voor de komst van de messias Yahshua. Reactie infoteur, 25-09-2015
Abraham was om twee redenen Joods:
-Abraham werd door God uitverkoren
-God sloot een verbond met Abraham

Abraham hield zich aan de Tora maar was daartoe niet verplicht. Hij was formeel een Noachied. Dus Abraham was niet Joods op de manier zoals we dat sinds de Sinaï kennen toen de verplichting ontstond. Het Joods volk bestaat pas sinds de Openbaring op de Sinaï. Dus alle aanwezigen bij de Openbaring op de Sinaï (zowel de nakomelingen van Abraham als Egyptenaren die waren meegereisd) werden toen pas Joods. Degenen die daar niet bij waren zijn niet-Joods. Niet-Joden kunnen wel tot het Jodendom toetreden. Pas dan zijn zij verplicht de Tora na te leven.

In de praktijk ziet u ook dat de nakomelingen van de niet-Joden die NIET aanwezig waren bij de Sinaï de Tora niet naleven simpelweg omdat het niet aan hen is geopenbaard.

Zie verder: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2013020/jewish/Was-Abraham-Jewish.htm

Mavado, 24-09-2015 21:00 #26
Reactie infoteur, 24-09-2015 u zegt :
Uw opmerking dat er twee machten zijn klopt van geen kant. Alleen God bestaat. Alles wat God geschapen heeft, inclusief Satan, bestaat niet (onafhankelijk van God). Satan kan alleen maar uitvoeren wat God hem opdraagt. Hij is de procureur van God.

Ziet u wel, dat u mijn stukje niet goed leest – want wat u schrijf, dat staat al in mijn reactie, beste gelovige Etsel

twee machten, die van God en satan en satan heeft alleen macht over datgene wat God hem toestaat
En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.
En nu ik toch bezig bent, doe ik de tekst uit Lukas 4:5-8 er ook maar bij, dat zal u wakker maken.

Luk 4:5-8 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.
mavado Reactie infoteur, 24-09-2015
Indien u beseft dat God de enige realiteit is die bestaat heeft u het Nieuwe Testament niet meer nodig. Alleen de Tora is Gods Woord. Joden die de Tora naleven (en niet-Joden de Noachidische geboden) zijn constant wakker omdat zij inzien dat er geen andere realiteit is dan God. De rest slaapt.

Mavado, 22-09-2015 14:05 #25
Reactie infoteur, 22-09-2015
Zec 4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Roeach Hakodesj - Hebreeuws: רוח הקודש, Heilige Geest
Hebreeuwse woord Ruach betekent adem

Daar ben ik van op de hoogte en de uitleg daarvan is niet juist - de rabbi''s zitten er al 2000 jaar naast met hun verkeerde uitleggingen over de Heilige Schrift, want zij kennen Hem niet. Zij hebben Hem gemist overeenkomstig de schriften.

Israels 1 ste wonderoorlog komt eraan en de gehele wereld zal dan weten dat dé God van Israel, de enige en ware God is en Hij is Geest, de Heilige Geest en uit Hem kwam voort de Logos, welke is het Woord.Na de eerste wonderoorlog zal de tempel herbouwd worden en even daarna start de 2 de wonderoorlog. De veiligste plaats voor de 12 stammen Israels is Israel. Zij worden alleen gezegend als ze in hun door God gegeven land zijn. Spoedig zal Gen 15:18 vervult worden : Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

Als ik weg bent genomen van deze aardbodem ( gelijk Henoch ) dan duurt het nog zeven jaar voordat de Messias komt.

Zec_4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, - - - - maar door - - - - "Mijn Geest" - - - - - zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Er zijn maar twee machten of geesten in deze wereld, Die van God en satan en satan heeft alleen macht over datgene wat God hem toestaat. God weet het einde van de beginne en wat uit Zijn Mond gaat zal niet ledig wederkeren. God is alomtegenwoordig, maar satan niet, hij heeft zijn demonen ( gevallen engelen)

Zie - Job 1:6-12 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. Reactie infoteur, 24-09-2015
Uit uw reactie merk ik op dat u de Joodse uitleg van de Bijbel niet accepteert. God heeft zich echter alleen aan het Joodse volk geopenbaard en niet aan niet-Joden. Natuurlijk weten de rabbijnen hoe de Tora uit te leggen. God kiest geen volk dat niet weet hoe de Tora na te leven. Helaas zijn christenen jaloers geworden op het Joodse volk en zijn ze gaan fantaseren dat zij nu uitverkoren zijn en weten hoe de Tora uit te leggen. Het ironische is dat christenen de Tora niet naleven en toch denken te weten hoe de Tora in elkaar steekt.

Uw opmerking dat er twee machten zijn klopt van geen kant. Alleen God bestaat. Alles wat God geschapen heeft, inclusief Satan, bestaat niet (onafhankelijk van God). Satan kan alleen maar uitvoeren wat God hem opdraagt. Hij is de procureur van God.

Mavado, 21-09-2015 20:01 #24
Reactie infoteur, 21-09-2015
Waarschijnlijk heeft u mijn reactie niet goed gelezen - Het oude - testament staat er vol mee, dat God Geest is en Hij is Alomtegenwoordig en Zijn tegenwoordigheid is nu bij mij, Hij onderwijst en leert mij aangaande ZIjn wegen Jesaja 54:13.
En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Jeremia 31:34. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.
Job_33:4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.
Numeri 27:16 Dat de HEERE, de God der geesten - - - -- van alle vlees,
Heb_1:7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Laat ONS mensen maken naar ons beeld - Dat Ons is God en Zijn engelen en niet de vader en de zoon. Man en vrouw schiep Hij ze. Ten eerste in geestvorm, daarna Gen 2:7 in een natuurlijk vleselijk lichaam. De onzin legende van Ben Sira over Lilith kan de vuilnisbak in, de waarheid is bekend en wij hebben geen uitleggingen meer nodig van Hillel, Rambam of wie dan ook. God zelf leert zijn kinderen door Zijn Heilige Geest. Dat zijn meer dan twee getuigen uit de schrift en ik zeg U, dat is Zo spreekt de Heere.God is Geest.

Zolang u de missing link oftewel niet weet wie de vader van Kain is, blijft het boek der boeken voor u gesloten.
lees eens in Webster wat het woord Superfecundatie betekent, want dat gebeurde er in het Hof van Eden.
wat staat in onderstaande link gebeurde ook met Eva, ze werd verleid tot overspel ( haar man was Adam ) door dat rechtopgaande wezen, welke na zijn daad op zijn buik moest gaan en een slang werd. Dat rechtopgaande wezen was haast gelijk aan de mens en satan de gevallen cherub - zie ezechiel 28 en Jesaja 14 - wist dat het bloed van de slang zich kon mengen met dat van de mens en het ook deed. Dat is de vader van Kain, zoals u duidelijk kunt lezen in. Genesis 6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Gen 6:2 Dat Gods zonen ( afstammelingen Adam + Eva ) de dochteren der mensen ( afstammelingen Kain + Eva ) aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Niet iedereen zijn afstammelingen of kinderen van Adam. Abel, Seth waren zijn zonen en zo door tot het zaad van Abraham. Deut 32:8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. Kain was geen zoon van Adam. Hij was verwekt door de slang, toen die nog rechtopgaand was, later zei God, op uw buik zult gij gaan en toen werd hij een reptiel. Genesis 3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. God gaat niet zeggen op uw buik zult gij gaan, als hij al op zijn buik ging als reptiel. Eva had geen gemeenschap met een slang, dat is onzin. Ze had gemeenschap met dat toen nog sprekende rechtopgaand wezen.,Dat is de missing link. De Darwin leer kan de vulnisbak in en zeker als men dit even lees. God schiep en formeerde de dieren des velds en bracht ze tot Adam, hoe hij ze noemen zou. Gen 2:19,20 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. En na de dieren bouwde Hij de alreeds in geestvorm geschapen Eva uit Adam. Gen 2:23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Uiteraard was ook het bloed van Adam in dat lichaam van Eva. Handelingen 17:26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Twee zaden in Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. De vijandschap tussen het zaad van de slang (rechtopgaand voor zijn daad) en het zaad van de vrouw is tot op deze dag duidelijk openbaar. Dit zegt Genesis 4:1,2 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. Uit één beschreven gemeenschap werden twee kinderen geboren - Kain de zoon van dat rechtopgaand wezen en Abel, de zoon van Adam en Eva.
Psalm 9:17 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Van Adams kinderen zal er niet één verloren gaan. Het was geen appeltje of abrikoos wat Eva en Adam aten, het was seks.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/dna-test-wijst-uit-tweeling-heeft-twee-verschillende-vaders

Een onverwachte wending in een rechtszaak over alimentatie voor een tweeling in het Amerikaanse New Jersey: uit een vaderschapstest blijkt dat de twee meisjes twee verschillende vaders hebben. De moeder van de tweeling had een zaak aangespannen tegen de man van wie ze dacht dat hij de vader van haar twee dochters was. Ze eiste alimentatie, maar een DNA-test wees uit dat hij slechts de vader van één van de meisjes was. De andere helft van de tweeling bleek een andere vader te hebben. Het is vrij zeldzaam, maar een zwangerschap van een tweeling van twee vaders is wel mogelijk. Het kan gebeuren als een vrouw in dezelfde menstruatiecyclus seks heeft gehad met twee mannen én beide keren een eitje werd bevrucht. De rechter zei dat er in Amerika twee keer eerder een rechtszaak heeft gespeeld waarin een tweeling van twee vaders bleek te zijn. De moeder gaf toe dat ze inderdaad vlak na elkaar met meer dan één partner geslachtsgemeenschap had gehad. Het oordeel van de rechter was dan ook simpel: de man moet de helft van de alimentatie betalen.
mavado Reactie infoteur, 22-09-2015
Gods geest betekent geest van God. Dus de geest is van God afkomstig. De geest is niet gelijk aan God. Ga voor een mondelinge uitleg van Roeach Hakodesh (Goddelijke inspiratie) naar: http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/140375/jewish/Prophecy-and-Ruach-HaKodesh.htm (audio)

Mavado, 21-09-2015 13:08 #23
Beste Estel - u schrijft het volgende
Punt 1 - Joden geloven in de Eenheid van God.
Punt 1. Christenen geloven in de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest).
Alle denominatie kerken ( naam - christenen ) geloven dat, maar de échte Christen niet. De gehele wereld is verleid en misleid geworden door hun theologen met die valse leer, wat begon met de moeder der hoeren, de Rooms Katholieke kerk en later is die valse leer door de protestanten doorgevoerd. Het Nieuwe en Oude Testament leert dat er maar één God is, die Geest is. De Eeuwige Geest wel te verstaan. Psalm 33:6,9 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. God is een voorwerp van aanbidding en voor God, God was, was Hij bekent als de Eeuwigen Geest. Vóór Hij de mens schiep, schiep Hij eerst de aartsengelen/ engelen, serafs en churubim, die naderhand de weg van de boom des levens moest bewaken. God is een Heilig God, welke Geest is, de Heilige Geest. Job 26:13 Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd. Onzichtbaar, Eeuwig, Alwetend. Alomtegenwoordig en Almachtig. Psalm 94:9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? Jer 23:23.24 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jesaja 45:5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Dat is niet de afgod a… - maar YHWH. Exo_23:13 In alles, wat Ik tot ulieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn; en den naam van andere goden zult gij niet gedenken; uit uw mond zal hij niet gehoord worden! El - Elohim is de Enige en Ware God en de rest zijn afgoden. Yahshua zei in Joh 4:24 God is (een) Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. De theologen en die liegen nog steeds, leren dat het woord "ONS" dat de vader en de zoon zou zijn. Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. God schiep de mens eerst naar Zijn beeld, in Geestvorm, man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Dat ONS waren dus de engelen waar de Eeuwigen Geest over sprak, welke zijn gedienstige geesten. Psalm 103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords. Numeri 27:16 De HEERE, de God der geesten van alle vlees. Pas in Genesis 2:7 formeerde Hij Adam uit het stof der aarde en later bouwde Hij zijn Manninne / Eva En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. Gen 2:22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. De drie woorden schiep - formeerde en bouwde leren ons dat God geen persoon is maar Geest en één GOD is. De Israelier Paulus uit de stam van Benjamin leerde dat ook in Romeinen 3:29,30 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is. Ook Jacobus 2:19 schreef dat: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. De valse leer van de drieeenheid en kinderbesprenkeling komt door Athanasius in de discussie met Arius, die er ook niets van begreep. De tekst uit 1Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. is een toevoeging door de drieeenheid vertalers van de King James Bible. Die hele tekst komt niet voor in de originele vertaling. Reactie infoteur, 21-09-2015
Als de echte christen in de Eenheid van God gelooft en niet in de drie-eenheid dan is het een Noachied die de Noachidische geboden naleeft.

U verwijst naar Johannes 4:24 waarin zou staan dat God een Geest is. Dat is God niet. God is geen schepsel. God is voor de mens ondefinieerbaar.

Ano, 07-04-2015 10:47 #22
Wat zijn de overeenkomsten tussen het jodendom en christendom? Reactie infoteur, 07-04-2015
Overeenkomsten tussen Joden en christenen zijn niet zo belangrijk. Joden en niet-Joden hebben ieder hun eigen taak. Voor Joden betekent dit de naleving van de Tora en voor niet-Joden de naleving van de Noachidische geboden. Niet-Joden die de zeven Noachidische geboden naleven staan het dichtst bij de Joden. De Noachidische geboden hebben overeenkomsten met de Joodse Tien Geboden.

Ga voor meer informatie naar: http://etsel.infoteur.nl/specials/jodennoachieden.html

Anoniem, 04-10-2014 19:44 #21
Interessant artikel over de verschillen tussen het Jodendom en het Christendom. Wat me wel opvalt - na het lezen van dit artikel maar ook het artikel 'Jodendom - islam: een wereld van verschil' - is dat veel van de punten over het Jodendom in dit artikel overeenkomen met de Islam. Natuurlijk niet allemaal, maar ik herken absoluut punten die ook binnen de Islam net zo belangrijk zijn als in het Jodendom.
In zijn algemeenheid heb ik het voornamelijk over de punten 1, 2, 4, 6, 7 (God is geen mens), 8, 15, 19, 23, 33 (maar ook intentie?) en 35.

Vrede. Reactie infoteur, 07-10-2014
Het christendom en de islam komen voort uit het Jodendom die hun oudere broer is. Om die reden zijn er dus ook veel overeenkomsten.

Groet,

Etsel

Ruben, 10-04-2014 13:14 #20
Ik heb de wijsheid niet in pacht noch ken ik de Bijbel in zijn geheel, De Tenach (Torah) is toch niet anders dan het Oude Testament alleen kent het een andere volgorde? Alle mensen, dus Jood en niet-Jood, zijn kinderen van God. Immers de wereld en de mens is Zijn schepping? Voor Christenen geldt het Oude en Nieuwe Testament als de Bijbel. Vanwege het Nieuwe Testament en het geloof in Jezus benadert (intepreteert) een Christen het Oude Testament anders dan een Jood de Tenach, lees Oude Testament. Gelden de wetten in het Oude Testament niet voor Christenen? Heeft Jezus deze wetten vervangen? Zoals in de reacties terug te lezen is, ontkrachtigt Jezus de wetten niet. Wel spreekt Jezus over liefde wanneer Hij het over de wetten heeft. Maar zoals de Tien Geboden genoemd in het Oude Testament gelden ook voor Christenen.
Om de gehele Bijbel in de juiste context te plaatsen is het noodzakelijk om een bijbelstudie te volgen. Dan nog is de Bijbel te complex om volledig te begrijpen. Reactie infoteur, 10-04-2014
Nergens staat in de Tora dat de wetten die de Joden hebben ontvangen op de berg Sinaï voor niet-Joden bestemd zijn.

In de Mondelinge Tora staat dat de Noachidische geboden voor niet-Joden gelden.

Groet,

Etsel

Deedee, 29-12-2013 22:18 #19
Ik ben eigenlijk ook wel eens benieuwd naar de overeenkomsten! :) Persoonlijk zie ik het jodendom meer iets dat je bent/of juist niet bent (net als dat je bijv als nederlander geboren wordt of niet) en het christendom meer als echt een religie, iets waarvoor je vrijwillig kunt kiezen. Ik vraag me af of je dit wel op deze manier zo naast elkaar kunt zetten… Reactie infoteur, 30-12-2013
Shalom,

Er zijn niet veel overeenkomsten omdat het christendom de Tenach anders is gaan interpreteren. Zo kan je zeggen dat beide religies de Tenach lezen. Maar ze doen dit allebei op een andere manier. Ook het geloof in God is anders. Christenen geloven in de drie-eenheid, terwijl Joden in de absolute eenheid geloven.

Groet,

Etsel

Konrad Groen, 31-10-2012 01:47 #18
Jaren geleden kocht ik het boekje "Het eerste boek" van Alex van Heusden en Huub Oosterhuis. Onlangs heb ik het weer eens herlezen en stuitte op het volgende citaat uit de inleiding: "Het christendom heeft [… ] in de eerste eeuwen van haar bestaan 'een tactiek van verdunning' toegepast, bedoeld om God verdraagbaar te maken. Het hoge ideaal dat ieder mens verantwoordelijk is voor een bewoonbare aarde, werd door het christendom verruild voor de idee van het persoonlijk zieleheil."
Dit vormt m.i. een verband met uw artikel "Jodendom leidt tot spirituele volwassenheid."

Wellicht is dit interessant om uw lijst met verschillen aan te vullen. Reactie infoteur, 31-10-2012
Shalom,

Dank voor uw reactie. We hebben het in iets andere bewoordingen vermeld bij punt 25.

Groet,

Etsel

Christian Levi Zoutendijk, 05-07-2011 22:22 #17
Er is nog een andere weg. Ik geloof wel in Jeshua als Messias, maar belijdt hem niet als God en ik houd de Torah. Paulus leerde dat men enkele Torahgeboden moest volgen en de rest wekelijks op sabbat kreeg bijgeleerd in Handelingen 15. Veel verkeerd vertaald. Lees ook: ' Stellen wij dan door het geloof de Torah buiten werking? Volstrekt niet (God forbid). Veeleer bevestigen wij de Torah (Rom. 3:31).
Deze zgn. Messiaanse gemeenten komen wat meer op, al blijven de meeste bij een 3-1heid. Ik heb Joodse voorouders en voel me Joods.
Ik noem het Messiasbelijdend Jodendom
In de eindtijd zullen vlg. Zacharia 8 veel mensen de tsiettsiet van een Joodse man grijpen.
Nu vermeerdert de kennis al. Reactie infoteur, 06-07-2011
Als u in Jezus gelooft bent u een christen. Zie het artikel:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/73501-joodse-identiteit-jood-die-in-jezus-gelooft-is-een-christen.html

MVG,

Etsel

Servatius (infoteur), 13-08-2010 20:08 #16
Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst." (vgl. Jes 9,5)
Er wordt dus ooit een kind geboren en wel een zoon, die 'Sterke God' genoemd zal worden.

Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt ge klein onder Juda?s geslachten. Toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot die tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft.?
Uit Betlehem zal dus ooit iemand voortkomen die over Israël zal heersen, en die in lang vervlogen dagen zijn oorsprong heeft.

?Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden Hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken; hij werd gestraft; ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op Hem heeft Jahwe de schuld laten neerkomen van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land der levenden weggerukt, geslagen om de weerspannigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners, en bij de rijken een laatste rustplaats, hoewel hij geen onrecht heeft gedaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heet Jahwe behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk als een zoenoffer gaf hij leven.? (Jes. 53,3-10)
Jesaja spreek over iemand die "waarlijk als een zoenoffer" zijn leven geeft. Iemand die veel lijdt en als iemand die ter slachting werd geleid en zich niet verzet. Iemand die geminacht wordt en gemeden. Zijn striemen brengen ons genezing (dus hij wordt gegeseld). Het is iemand op wie God de schuld van allen legt.Al deze citaten gaan dus over één of meerdere personen. Deze persoon of persoon is in het OT niet opgedoken, want daar is geen vervulling van deze teksten te vinden.
Er zal ook iemand komen die veel zal lijden, die genezing brengt en op wie God de schuld van allen heeft gelegd. Iemand geeft zijn leven als zoenoffer.
Er zal een mens zijn die: "Sterke God" genoemd zal worden.
Iemands wiens verleden in lang vervlogen dagen ligt, zal over Israël heersen.

en zo staat de Heel OT vol.

De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten: Psalm 110
Twee Heren, een aan de rechterhand. De vijanden worden uiteindelijk als een voetbank neergelegd voor de voeten van de ander. Reactie infoteur, 15-08-2010
Wat wilt u nu eigenlijk bereiken? U stelt Jezus gelijk aan God. De Joden geloven in God omdat er verder niets anders bestaat en stellen deze dus logischerwijs niet gelijk aan Jezus. Wat wilt u dan nog meer? Wat is de meerwaarde om in Jezus te geloven als deze volgens u toch al gelijk is aan God? U voegt dan toch verder niets aan de oneindige God toe? Het enige wat u doet is God definiëren in de persoon Jezus. Inhoudelijk verandert dit niets aan God. God blijft onveranderlijk. Het heeft dan verder geen zin voor Joden om in Jezus te geloven. Ze geloven al in God. U wint er dus verder niets bij om Joden te overtuigen in iets waarin ze al geloven. Het enige verschil is dat u God definieert met de persoon Jezus, en de Joden definiëren God niet omdat dit onmogelijk is. U kunt natuurlijk niet van de Joden eisen iets te definiëren wat niet te definiëren valt. Iets (God) wat oneindig is kan niet gedefinieerd worden met een eindig persoon (Jezus). Oneindig + eindig = oneindig. God (oneindig) + Schepping (eindig) = God. Dus eindig 'doet niet mee.' God is het enige wat bestaat. Dat is de Joodse visie.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 13-08-2010 13:14 #15
Ik kan vele profetieën aanwijzen die vervuld zijn door Jezus. Het hele OT staat er vol van.
"Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt ge klein onder Juda's geslachten, toch zal er, zeg Ik iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden (? verwijzing naar zijn godheid?) ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft." (Micha, 5,2)
Jezus komt uit Betlehem
Hij heerst over Israël en wordt de Koning van de joden genoemd. Hij is herder, koning en profeet.
Hij stamt uit lang vervlogen dagen.

"Zie de maagd zal ontvangen, en een Zoon baren; men zal Hem Immanuël noemen." (Jes. 7,14)
Dit is gebeurd en Jezus wordt Immanuël: God met ons genoemd.

"Het volk dat rondwaalt in de duisternis ziet dan een helder licht, ove hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend ligt op." ( Jes. 9,1) Dit licht is over ons opgegaan. Zoals de apsotel Johannes zegt: Het licht schijnt in de duisternis. Jezus zegt dan ook: "Ik ben het licht der wereld." (Joh 8,12)

"Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God (is hij dan toch God), Vader voor eeuwig?, Vredevorst." (vgl. Jes 9,5) (Deze zoon die ons werd gegeven is een mens, Jezus. Hij wordt inderdaad sterke God, Vredevorst genoemd.
"Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk: hij zal het stichten en stutten door recht en gerechtigheid van nu af n voor altijd." Het koninkrijk is het rijks gods. Dit rijk neem je niet waar met je lichamelijke ogen, maar door de ogen van de geest. Het rijk is midden onder ons.

"Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortel. De Geest van Jahwe rust op hem." (Jes.11,1) (Bij het doopsel van Jezus zie men de Geest in een gedaante van een duif op hem neerdalen).

"En gij zult vol vreugde water puten uit de bronnen der redding." Dit water is niet gewoon aards water. Jezus zegt: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij: wie in mij gelooft, hij drinke! Zoals de schrift zegt: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Joh, 7,38) "Hiermee doelde Hij op de Geest." (Joh. 7,39a)

"Zie, mijn knecht zal slagen. Hij zal oprijzenen hoog, zeer hoog verheven zijn (kruisiging, maar ook verheven in de hemel). Er was een tijd dat velen ontzet over u stonden -zijn verschijning was onmenselijk geschonden (door de martelingen) en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind (gaat dus om een mens), maar eens zal hij vele volkeren doen opschr Reactie infoteur, 13-08-2010
Ja, als je redeneert vanuit het NT dan zal je vast wel iets vinden.

Zoals eerder gemeld redeneren Joden vanuit de Tora en komen dus tot andere conclusies. De Tora is de richtsnoer van waaruit Joden moeten leven. Het NT is voor de Joden niet belangrijk en zelfs schadelijk omdat je dan tot verkeerde conclusies komt.

Groet,

Etsel

P.S. Zondag zal ik pas weer opnieuw reageren mocht je met een nieuwe reactie komen.

Servatius (infoteur), 12-08-2010 21:37 #14
P.S. Het nieuwe verbond van het NT waar u naar verwijst heeft verder niets met dat van Jeremia te maken. Was dat wel zo dan zou er dus vrede zijn geweest en geloofde iedereen in God.

Het is inderdaad zo dat op het einde Gods goedheid zal zegevieren over het kwaad. Daarmee is Hij al begonnen door de messias te zenden. "één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen." (Rom. 5,18) De messias Jezus is gekomen om de fout van Adam te herstellen. Door Adam is de dood in de wereld gekomen, maar Jezus heeft de dood verslagen door te verrijzen. Dankzij deze verrijzenis, kunnen wij straks ook verrijzen. Waar Adam ongehoorzaam was, heeft Jezus gehoorzaamd. Zo wordt Jezus ook wel de nieuwe Adam genoemd.

Inderdaad lees je in OT vaker teksten over vrede, geluk etc… wanneer de messias komt: kind speelt bij hol van de adder en steekt er zelfs zijn handje in en dergelijke teksten. Jullie zien daar komst van de messias in, wij zijn wederkomst. Ik las in een artikel dat je al geloofde dat zijn komst nabij was en wij christenen geloven dat zijn wederkomst nabij is. De tekenen zijn er en dat gaf jezelf ook al aan. We wachten dus beide op de messias. Beiden geloven dat zijn (weder)komst nabij is. Reactie infoteur, 13-08-2010
Nee, Joden verwachten niet Jezus. Jezus voldoet niet aan de eisen van de messias. En een messias zal zeker geen twee pogingen nodig hebben. Dus er is geen sprake van een wederkomst. Joden verwachten dus iemand anders dan de christenen.

Ook het verhaal van Adam en de zonde zien Joden anders. Joden geloven niet in de erfzonde. Joden geloven ook niet in een geestelijke dood die door de messias overwonnen moet worden. De ziel blijft immers eeuwig leven.

Voor verdere uitleg over de Joodse visie op de messias zie mijn special: http://etsel.infoteur.nl/specials/masjiach-messias.html

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 12-08-2010 17:11 #13
God had al een verbond gesloten met de niet-Joden: de Noachidische geboden (na de Zondvloed).
--> Jeremia is al heel lang na de zondvloed
De Joden hebben het er anders ook niet zo goed van afgebracht in de geschiedenis. Ook zij hebben onschuldigen gedood. Is dat een bewijs dat de Joden niet uitverkoren zijn? Terwijl er toch staat: Gij zult niet doden.

Ik geef eerlijk toe, dat er in de Kerk vele zondaars ziten en daar ben ik er één van. Is dat niet mooi, dat God juist de zondaars heeft uitgekozen, en toch houdt God nog steeds van mij en heeft Hij ook mij geroepen.

De katholieke Kerk heeft zeker meer dan 700.000 Joden gered uit de handen der nazi's. Maar daar hoor ik u niet over spreken. Over het zwijgen van de paus, lees mijn artikel: Pius XII en de Jodenvervolging. Bij ieder protest wat de Kerk gaf, werden de nazi's nog brutaler. Een voorbeeld hiervan is de brief van de Nederlands bisschoppen. Toen die in alle kerken van Nederland werd voorgelezen, lieten de nazi's nu ook alle katholiek geworden Joden oppakken. Zo is bijvoorbeeld Edith Stein terechtgekomen in Auschwitz. Daarom heeft de paus gezwegen, maar hij er wel voor gezorgd dat vele Joden gered zijn geworden. Alleen al in het Vaticaan zaten al vele Joden verborgen. In 1942 al heeft een hele delegatie Joden de paus bedankt voor zijn inzet en dat deden ze niet zomaar.

Voor en in de oorlog heeft de paus duidelijk het nazisme en de Jodenvervolging afgewezen. Dus zijn zwijgen was zeker niet totaal.

Hitler had een eigen Godsdienst ontwikkeld en was van plan de katholieke Kerk te vernietigen. De Kerk was voor hem een doorn in het oog. Je kunt hem dus niet katholiek noemen.

Ook al zijn de wetten in het hart gegrifd, dan kan men toch nog ongehoozaam zijn.
Ten tweede dient men ook naar zijn hart te leren luisteren door o.a. het gebed, en wie doet dat nog. Die wet komt door Geest van God. Het is door het doopsel dat wij die wet in ons ontvangen hebben. Zo zijn de Joden die de wet van Mozes hebben toch ook niet allemaal gehoorzaam.

De eerste messiaanse Joden legden aan de christenheidenen uit, dat zij als takken nu zijn geënt op de edele olijf. Deze olijf is het Volk van God. Zo is het Nieuwe Verbond nu ook voor de heidenen bestemd, voor hen die zich hebben laten enten op de edele olijf. Reactie infoteur, 12-08-2010
U begrijpt niet goed naar waar de profeet Jeremia verwees. Hij verwijst naar de eindtijd waarin de Messias komt. Dan zal er vrede zijn en zijn de wetten in de geest geprent en in de harten gegrift. Die tijd heeft nog niet plaatsgevonden anders hadden we nu wel in vrede geleefd en geloofde iedereen in God.

De voorbeelden die ik aangehaald heb van de RK-kerk zijn om aan te geven dat wat Jeremia voorspeld heeft nog niet heeft plaatsgehad. Dus er is nog geen sprake van een nieuw verbond.

Als u de Tora leest dan weet u dat God weet dat de Joden zich niet altijd aan de wet zullen houden. Maar dat is geen reden voor God om geen verbond te sluiten. Net zo min als God een verbond met de niet-Joden sloot na de Zondvloed. Pas met de komst van de Messias zal het nieuwe verbond er komen en dan wordt er niet meer gezondigd. Maar zover is het nog niet.

Groet,

Etsel

P.S. Het nieuwe verbond van het NT waar u naar verwijst heeft verder niets met dat van Jeremia te maken. Was dat wel zo dan zou er dus vrede zijn geweest en geloofde iedereen in God.

Servatius (infoteur), 11-08-2010 18:31 #12
God heeft zich ook geopenbaard aan de heidenen. Daarmee is Hij de Goede Herder voor zowel de Jood als de heiden.
Zoals Jesaja het heeft voorspeld: "Ik laat Mij zoeken door hen die niet naar Mij vragen, Ik laat Mij vinden door hen die Mij niet zoeken. 'Hier ben Ik, hier ben Ik', zo zeg Ik tot een volk dat mijn naam niet aanroept." (Jes. 65,1)

Dat er een nieuw Verbond (Testament) zou komen is al voorspeld door de profeet Jeremia: "Er komen dagen, zegt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot, toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden, want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zó zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Mijn wetten prent Ik in hun geest en ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn… Allen zullen ze Mij kennen… " (Jer31,31-34)
In dit verbond heeft God ook de heidenen opgenomen. De wet is gegrift in ons binnenste. Reactie infoteur, 12-08-2010
God had al een verbond gesloten met de niet-Joden: de Noachidische geboden (na de Zondvloed).

In de citaten die u aanhaalt gaat het uitdrukkelijk alleen om het Joodse volk. En die tijd komt als de echte Masjiach komt.

Meent u toch dat de citaten ook betrekking hebben op de heidenen dan is wel gebleken dat Jezus niet de echte messias is want zijn komst heeft er niet toe geleid dat de wetten in het hart gegrift staan. Kijk bijvoorbeeld naar het vele geweld dat de Katholieken (de Kerk) 2000 jaar tegen Joden uitvoerden met als dieptepunt de Holocaust (Hitler was katholiek, Paus zweeg over de Holocaust, etc.)

Als wetten in het hart gegrift staan betekent dit dat er totale vrede is op aarde. Dat is nog steeds niet het geval. Tevens betekent het dat ieder mens kennis heeft van God. Zoals u weet geloven nog steeds veel mensen niet in God. Dus op die tijd moeten we nog wachten.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 11-08-2010 14:11 #11
Inderdaad is Jezus niet in de tora te vinden, althans voor de Joden.
Christenen zien wel heel veel verwijzingen.
Dat verschil is onoplosbaar.
ik lees net: 'Nu gaan wij de mens maken als beeld van Ons, op Ons gelijkend" (Gen.1,26): Ons? Christenen lezen hierin de Drieëenheid. Joden lezen onder Ons weer iets heel anders. Hetzelde met psalm 110.
De christenen vinden aanduidingen in de H. Schrift en ook in de eerste vijf boeken. Joden vinden die weer niet.


Inderdaad is God de enige 'die Is'.
Hij is één, ongemengd en onverdeeld.
Hij is de eerste oozaak, die zelf niet is veroorzaakt.
Alles bestaat in Hem en niets is buiten Hem.
Zou God ophouden het zijn te schenken (ophouden de schepping te denken), zou alles in het niet terugvallen.
De dingen bestaan, door participatie aan God. Iets is goed, inzoverre het participeert aan Gods goedheid.
God is volmaakt en onveranderlijk.
Hij is het hoogste zijnde.
Alles wat we over Hem zeggen, schiet oneindig veel tekort.
--> Dat alles wordt niet uitgesloten door het Christlijke Godsbeeld. Reactie infoteur, 11-08-2010
Feit blijft dat de Tora aan het Joodse volk is geschonken door God (voor de niet-Joden gelden de Noachidische geboden). Voor alleen de Joden geldt dus het verbond. Het gaat om de relatie tussen de Joden en God. Hoe christenen verder de Tora interpreteren is voor het Joodse volk (en God) niet van belang anders had God zich wel tevens geopenbaard aan de niet-Joden.

Overigens wil dit niet zeggen dat Joden belangrijker zijn dan niet-Joden. De Joden hebben alleen meer verplichtingen.

Ter verduidelijking het volgend voorbeeld. De theorie van Einstein is in de eerste plaats bedoeld voor natuurkundigen. Een econoom kan de theorie interessant vinden maar kan het verder niet echt gebruiken voor zijn vakgebied economie.

Voor een christen kan de Tora interessant zijn en een bepaalde betekenis hebben, maar heeft weinig waarde in die zin dat de Tora niet hoeft te worden nageleefd. Joden moeten de Tora wel naleven en het is dus zaak dat zij de Tora goed interpreteren. Als Joden dit op de christelijke manier zouden doen dan zouden ze de Tora niet meer kunnen naleven (net zomin dus als de christenen zelf).

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 11-08-2010 10:39 #10
Als u al toegeeft dat er in de Tora niet over Jezus wordt gesproken, dan heeft het geen enkele zin om voorbeelden uit andere delen van de Joodse Bijbel en het NT aan te halen als bewijs.
Dat heb ik juist niet toegegeven, zoals onderstaande citaten wilde zeggen. Het Woord noemen wij christenen de Zoon Gods. (Jezus) De Geest van God, noemen wij de Heilige Geest. Over beiden wordt in OT veel gesproken.

De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten: Psalm 110. Er zijn dus blijkbaar twee Heren. En eentje zit aan de rechterhand. De één noemen wij de Vader en de ander de Zoon (Jezus). Toch zijn de Vader en de Zoon één, zodat we niet kunnen spreken van twee goden.

In tegenstelling tot de Joodse visie staat het hele OT vol met verwijzingen naar Jezus en de H. Geest.

Als Jezus schepsel is, is het Woord Gods ook een schepsel. Het woord is niet geschapen.
Als de Heilige Geest een Schepsel is, dan is geest Gods ook een schepsel. En de geest Gods is ook niet geschapen.

Maar wij blijven steeds om dezelfde discussie hen draaien. Het is wel interessant. Mijn doel was aan te geven dat je niet zonder meer kunt zeggen dat Jezus en de heilige Geest schepselen zijn. Als je als Jood zegt, dat Jezus en de Geest schepselen zijn, zegt die eigenlijk ook dat Gods atrributen en zijn Woord schepsel zijn. En dan kan ik als christen denken, dat Joden denken dat hun God een schepsel is. Reactie infoteur, 11-08-2010
Onder de Tora versta ik de eerste vijf boeken van Mozes en de Mondelinge Tora. Daarin komt een verwijzing naar Jezus niet voor.

Het enige wat bestaat is God. Verder bestaat er niets. Dus in feite is God alles vanuit Gods perspectief bezien (ook u en ik zijn onderdeel van God). Vanuit het perspectief van de mens handelen we echter onafhankelijk en mogen we de Schepping verder niet gelijk stellen aan God.

Beter kan ik het niet uitleggen aan u omdat u constant met uw gedachte bij Jezus en de Heilige Geest bent. Daar legt u steeds een link mee. Pas als u die gedachte los laat kunt u het beter begrijpen.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 10-08-2010 23:32 #9
De menswording was pas na de profetie: Ik geef toe dat dit geen sterk argument is.

Ps. 33.,6: Door zijn Woord zijn de hemelen gemaakt, … Dit woord, wat steeds weer in het OT terugkomt, noemen wij Christenen Het Woord Gods, oftewel de Zoon Gods. Dit Woord heeft het vlees aangenomen.

Dit Woord heeft het vlees aangenomen. Je vraagt Of dat ergens in het OT staat. Ps. 107,20: Heeft zijn woord gezonden, genas hen. Hij deed hen de groeve ontgaan.
Wijsh. 18,14-16: Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht was voortgeijld tot de helft van zijn baan, sprong uw alvermogend woord van uw koningstroon in de hemel als een gimmig krijgsman midden in het land van verderf." Het Woord springt van de koningstroon. Het Woord wordt hier trouwens voorgesteld als een persoon.
Je kunt deze teksten opvatten als profetieën of als toespelingen op de komst van de Mensenzoon. Althans, zo kunnen christenen het lezen.
Ik denk wel dat jullie het zo nooit zullen lezen. Er is inderdaad een hele andere vorm van interpreteren.

Jesaja 43, 11: "Ik, ik alleen ben Jahwe, en een redder buiten mij is er niet." Dus God alleen is redder, kan dan iemand buiten Hem messias zijn? Terwijl de messias toch ook een nakomeling van David is.


In Genesis lezen we dat de Geest Gods over de watere zweefde. We komen deze Geest op heel veel plaatsen tegen. Maar nergens staat uitgelegd wie de Geest is, of dat opgevat moet worden als een eigenschap of attribuut van God of als de Heilige Geest. Kortom, je kunt vanuit de Schrift niet zeggen wie of wat die Geest Gods is.

"Daar nu de farizeeën toch bij elkaar waren, vroeg Jezus hun: "Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is Hij? Ze zeiden: Van David. Hij zeide hun: Hoe noemt David in den Geest Hem dan Heer, wanneer hij zegt: "De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, Zet U aan mijn rechterhand, Totdat ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw voeten. (ps. 110)" Als David Hem Heer noemt, hoe is Hij dan zijn zoon? (Mt. 22,42-44)

Het commentaar wat ik in mijn Bijbel erbij lees: Hier verkondigt Christus dus duidelijk zijn godheid. Volgens de menselijke natuur is Hij de zoon van David, volgens zijn goddelijke natuur de Heer van David, zetelend aan Godsrechterhand. Reactie infoteur, 11-08-2010
Als u al toegeeft dat er in de Tora niet over Jezus wordt gesproken, dan heeft het geen enkele zin om voorbeelden uit andere delen van de Joodse Bijbel en het NT aan te halen als bewijs.

Een profeet is een individu die een bericht van God doorspeelt aan de mensen. Het doel van zo'n bericht is niet om aan te geven wat de zin van het bestaan is of wat de levenswetten zijn. Dat staat in de Tora. Die heeft God geschonken om te bestuderen. Doel van profetie is om correcties aan te brengen binnen de Joodse maatschappij of de wereld. Soms wordt de toekomst voorspelt, soms betreft het een waarschuwing. Soms gaat het tegen de Tora in, maar het bevat nooit een mitswa (plicht).
Dat laatste is belangrijk om te realiseren, want dat betekent dat er nimmer nieuwe wetten door een profeet kunnen worden opgelegd. Het is dus niet mogelijk voor een profeet te zeggen dat er vanaf nu tot een bemiddelaar (Jezus) gebeden moet worden (alleen via Jezus kan men tot de Vader komen).

Verder is het belangrijk te realiseren dat de verhouding God-Israël metaforisch wordt gezien als de verhouding Vader-zoon. Wij allen zijn kinderen van God metaforisch gezien. Jezus kan dus alleen metaforisch als zoon van God beschouwd worden. Maar datzelfde geldt voor David, Abraham, Jacob, etc.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 10-08-2010 15:35 #8
"Staat er niet in uw wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden. (Ps. 82,6)
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd, goden genoemd, en de Schrift heeft bindende kracht. Maar Waarom dan beschuldigt gij Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd van Godslastering." (Joh. 10,34) = Antwoord van Jezus, toen sommigen hem van godslastering hadden beschuldigd.

We moeten de lezingen lezen in hun context. Je kunt niet zomaar schrifteksten uitnemen en zomaar interpreteren.
In Hosea spreekt God en zegt: "Ik ben geen mens." Hij wil hiermee aanduiden dat Hij niet is zoals de mens, maar dat Hij zijn volk als God zijnde niet kan prijsgeven. Hij ontkent hier niet dat het Woord ooit zal mensworden. (de menswording was pas na de profetie).

Trouwens we moeten de menswording niet zo verstaan dat de Drieëenheid is Mensgeworden, maar alleen de Zoon.

Ezechiël (28,1-10) richt zich tot de hoogmoedige vorst van Tyrus en niet tot Jezus. Het is een woord voor de hoogmoedigen die denken dat ze ik weet niet wie zijn. Reactie infoteur, 10-08-2010
Het is jammer dat u geen Hebreeuwse tekst bij de Psalmen gebruikt. Er staat geen 'goden' maar 'engelen' (Psalm 82:6).

Ik lees de teksten in de context van de Tora zoals God dit verplicht heeft. U leest de teksten in de context het NT. Logisch dat u dan tot andere conclusies komt die niet overeenkomen met de Joodse zienswijze.

Het is natuurlijk uitermate vreemd dat u als christen, die verder geen verbond met God sloot op de berg Sinaï, aan Joden gaat uitleggen hoe ze de Tora moeten naleven en hoe deze te interpreteren. Dat is even vreemd als een Rabbijn aan u gaat uitleggen hoe u als christen moet leven.

Als God bedoelde dat hij later mens wordt dan had dit in de Tora moeten staan. Het is daar niet terug te vinden, dus daarmee houdt het hele verhaal op.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 09-08-2010 23:16 #7
Toen Jezus stierf, stierf jezus als mens, zijn godheid kan immers niet sterven. Hij sterft als mensgewordn persoon en niet als God. God bestond al voor de menswording, waarom zou Hij dan ophouden met bestaan, toen Jezus werd gekruisigd? God kan niet sterven en een mens wel. God kan niet zonder Heilige Geest en ook niet zonder Zoon, want dat is God. God kan toch niet zonder zichzelf? God kan ook niet bestaan zonder zijn atributen, want dat zou inhouden dat God veranderlijk zou zijn.

De Drieëenheid gaat niet in tegen het OT, want dan zou geen enkele Jood ooit christen zijn geworden. Wel is het ook zo dat de Drieëenheid van God eigenlijk nog erg verborgen is in het OT, maar er zijn kleine aanwijzingen te vinden.

Wat ik heb geprobeerd te zeggen is het volgende: Als de Geest een schepsel is, is Shechina ook een schepel en dus geen attribuut van God (want wij passen dezelfde Bijbelteksten op hen toe). De eenvoudige redenaties zoals 'Er is maar één God, dus Jezus en de H. Geest zijn schepsel' zijn veel te eenvoudig. Als je de onderstaande commentaren leest, zie je dat je met dergelijke eenvoudige redeneringen niet ver komt.
Ik heb dat alles voldoende laten zien. Het ligt allemaal veel gecompliceerder dan uit dergelijke eenvoudige gevolgtrekkingen blijkt. En daarmee heb ik mijn doel bereikt.
De rest laat ik aan jou. Het was een boeiend en leerzaanm gesprek. Véél dank. Reactie infoteur, 10-08-2010
In Ezechiël 28:2 wordt een reprimande gegeven tegen mensen die beweren God of Goddelijk te zijn: "Mensenkind, zegt tot den vorst van Tyrus: zo zegt de Here Heer: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning, bewoon ik midden in zee, -terwijl gij een mens zijt en geen god- en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god."

In Hosea 11:9 vertelt God dat hij geen mens is: "Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed."

Voor meer informatie over het feit dat God geen mens is, zie:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/20745-joodse-visie-god-is-geen-mens-en-de-mens-is-geen-god.html

en

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/25900-god-wat-is-god-god-is-onpeilbaar-joodse-visie.html

N.B. Uw opmerking dat er Joden zijn die de Drie-eenheid accepteren omdat dit niet tegen de Joods Bijbel ingaat klopt niet. Deze Joden redeneren vanuit het NT en niet vanuit de Tora. Overigens zijn er ook christenen die juist het christendom de rug hebben toegekeerd en Joods zijn geworden omdat ze hebben ingezien dat het NT een fabeltje is.

Groet,

Etsel

P.S. U heeft alles behalve uw doel bereikt. U definieert God steeds weer anders, terwijl Hij ondefinieerbaar is. Wanneer ik stel dat Jezus is gedood, merkt u op dat God dan geen God meer is maar mens. Daarmee geeft u God plotseling wel een definitie. U draait steeds om de hete brei heen. U probeert God steeds zo te definiëren zoals het u het beste uitkomt en u hanteert daarbij niet meer de Tora.

De Joodse visie blijft altijd duidelijk en is eenduidig: God is onveranderlijk en wordt niet door materie, tijd of ruimte beïnvloed. Zo staat het in de Tora. Nergens in de Tora (vijf boeken van Mozes) staat dat God op een later tijdstip (in het jaar 0) mens wordt.

Servatius (infoteur), 09-08-2010 17:11 #6
Er staat daar toch ook niets over Shechina? Dat wil toch niet zeggen dat dit atribuut niet aan God eigen is?
"Want evenals de Drieëenheid slechts één en dezelfde natuur heeft, zo heeft Zij ook slechts één en hetzelfde handelen. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn niet drie beginselen van de schepping, maar één 'beginsel."

"Één God en Vader, uit wie alles is, en één Heer Jezus Christus door wie alles is, en één heilige Geest in wie alles is."
--> Alles is uit God, alles is door God en alles is in God.

(citaten zijn genomen uit: Katechismus van de Katholieke Kerk, Utrecht 1995, blz. 68) Reactie infoteur, 09-08-2010
De Shechina rustte in de Tabernakel en later de Heilige Tempel. De Shechina wordt wel genoemd in de Joodse Bijbel. Alleen niet in de definitie 'Ik ben die Ik ben'.

Verder blijft volgens het Jodendom God ondefinieerbaar. Dus om God gelijk te stellen aan een persoon is niet mogelijk evenmin is het mogelijk God aan de Heilige Geest gelijk te stellen.

Als Jezus sterft dan zou dat immers betekenen dat God sterft volgens jouw definitie (Joden werden ook door christenen vervolgd omdat ze de god van de christenen zouden hebben vermoord!). Volgens die redenatie houdt de Schepping op te bestaan. Maar toen Jezus stierf bleef de Schepping gewoon intact. Kennelijk is het dus niet mogelijk om God te doden. Omgekeerd is het ook zo dat God zonder de Schepping kan. Zonder Schepping blijft God bestaan. Dus God bestaat ook zonder Jezus en de Heilige Geest.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 08-08-2010 13:30 #5
God schept door het Woord en dit Woord noemen wij christenen de Zoon van God.
De Geest bij de schepping, daar hebben we het al over gehad: geeft bijvoorbeeld het leven. Reactie infoteur, 08-08-2010
Dus de Heilige Geest en Jezus zijn verder niet betrokken bij de schepping van dieren, planten, niet organische natuur, het heelal, planeten, sterren, etc.

In de Joodse Bijbel definieert God zich als 'Ik ben die Ik ben.' (ik lees daar verder geen Heilige Geest of Jezus in)

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 06-08-2010 21:14 #4
Het gaat bij de Shechina en de H. Geest blijkbaar om hetzelfde. Het is nu ook zo, dat wij bepaalde dingen van deze Geest van God verschillend zien en interpreteren. Gij ziet het als een atribuut van God, maar wij christenen zien het als een persoon: God. Ik ontken niet, dat er in onze visie heel veel verschillen liggen, maar er zijn ook overeenkomsten.
De H. Geest staat buiten de Schepping, want Hij zweefde in genesis al over de wateren. Hij is betrokken bij de schepping: "Maar zend Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw." (Psalm. 104,30). Deze geest die gezonden wordt door God, noemen wij de heilige Geest. Dit is de geest van God en is God.

Begrijp ge nu dat het eigenlijk niet past te zeggen dat de H. Geest een schepsel is? Want dan moet je ook Shechina een schepsel noemen, want die doet hetzelfde als wat de H. Geest doet. Ook al zijn er misschien enorme verschillen van opvattingen over de geest van God. Als onze visie anders is op de geest van God, daarmee verandert de geest van God niet. Die blijft hetzelfde. En dat kan nooit een schepsel zijn. Reactie infoteur, 08-08-2010
Misschien is het handig om u af te vragen of de Heilige Geest en Jezus in de Bijbel als Schepper worden genoemd. Zo niet, dan kunt u er zeker van zijn dat ze geen God zijn.

Groet,

Etsel

Servatius (infoteur), 06-08-2010 20:12 #3
Ik wens je een gezegende Sabbat.

Servatius (infoteur), 06-08-2010 15:43 #2
Wat gij Shechina noemt, noemen wij de heilige Geest. En dat is overduidelijk geen schepsel. De H. Geest geeft leven aan alles wat leeft. Hij is het die in ons bidt. En het is ook de geest van de Messias. Deze is het die in Genesis over de wateren zweefde en die Joël heeft voorspeld en de Geest Gods wordt genoemd.
Dus als gij de H. Geest een Schepsel noemt is de Shechina ook een Schepsel. Reactie infoteur, 06-08-2010
U begrijpt het niet goed. U suggereerde dat de Heilige Geest gelijk aan God is. Ik stel dat de Shechina een Goddelijke attribuut is, dus niet God zelf. Dat wil niet zeggen dat de Shechina een schepsel is. Zo is ook de menselijke ziel geen schepsel. Deze behoort aan God en leeft eeuwig voort.

Groet,

Etsel

P.S. Mocht u opnieuw reageren dan kunt u mijn antwoord pas zondag verwachten.

Servatius (infoteur), 05-08-2010 17:16 #1
Als gij de Geest die over de wateren zweefde en van wie de profeet Joël voorspelde, dat God die zal uitstorten over de mensen, die de Christenen de heilige Geest noemen, een schepsel noemt, dan moet je ook besluiten dat volgens jouw visie God een schepsel is. Want je zegt zelf dat de heilige geest een schepsel is. Wie is die Geest eigenlijk die de messias vervult, die zweefde boven de wateren en die Joël voorspelde? Is dat uiteindelijk niet God zelf? Reactie infoteur, 05-08-2010
Ik beantwoord dit met een stukje tekst uit een artikel van mij:

"De Talmoed zegt het zo: Hij is de Plaats van de wereld, maar de wereld is niet Zijn plaats. Met andere woorden God is enerzijds heel dichtbij (op aarde) via het goddelijke attribuut de Shechina (die leven geeft aan alle schepsels), en anderzijds heel ver weg (in de hemel). We kunnen echter niet tot de Shechina bidden, omdat het de Shechina is die ons doet bidden. Ook zullen Joden niet tot de Joodse Masjiach bidden zodra deze komt."

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-05-2017
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 11
Reacties: 28
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!