InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Financieel > Voeg Spaarloon, Levensloop en Lijfrentesparen samen

Voeg Spaarloon, Levensloop en Lijfrentesparen samen

Voeg Spaarloon, Levensloop en Lijfrentesparen samen Er waren de afgelopen jaren meerdere regelingen om fiscaal vriendelijk te sparen voor later. Spaarloon, de levensloopregeling en sinds 1 januari 2008 ook het lijfrentesparen. Bij alle 3 de producten wordt ingelegd uit het bruto inkomen, waardoor u minder belasting betaalt. Inmiddels zijn Spaarloon en de levensloopregeling stopgezet en was op 1 januari 2013 de invoering van de vitaliteitsregeling gepland. Het vitaliteitssparen gaat er echter niet komen.

Spaarloon

Tot 1 januari 2012 konden mensen die in loondienst zijn jaarlijks 613 Euro van het brutoloon sparen in de spaarloonregeling, zonder dat daarover belasting betaald werd. Voorwaarde was wel dat de werkgever deze mogelijkheid aanbood.

Na 4 jaar kwam het bedrag weer beschikbaar om uitgegeven te worden. Er zijn een paar situaties waarin wel meteen geld opgenomen mocht worden, zoals voor de aankoop van een huis of voor kinderopvang.

De spaarloon-regeling mocht in 1 jaar niet gecombineerd worden met de levensloop-regeling en ook mocht er in 1 jaar maar bij 1 werkgever gespaard worden. Bij wisseling van werkgever was het daarom te overwegen om een extra storting te doen als bij de oude werkgever nog niet het maximale bedrag gespaard was voor dat jaar.

Levensloop

De levensloopregeling is in principe ook per 1 januari 2012 afgeschaft, maar hier gelden nog wat overgangsmaatregelen (zie verderop).

De levensloopregeling was bedoeld om mensen in loondienst de gelegenheid te bieden om te sparen voor verlof. Dat kan tussentijds verlof zijn (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zorgverlof of sabbatical), maar ook verlof voorafgaand aan de pensionering. Recht op verlof is er alleen bij ouderschapsverlof en zorgverlof, in andere gevallen moet de werkgever instemmen met het verlof.

Jaarlijks mag 12 % van het brutoloon (tot een maximum van 210 % van het laatste bruto jaarinkomen) gespaard worden in de levensloopregeling, waarbij geen loonbelasting en (sinds 1 januari 2013) ook geen premies werknemersverzekering geheven worden. De loonbelasting, en voor werknemers tot 61 jaar ook de premies werknemersverzekering, worden geïnd op het moment dat er tegoed opgenomen wordt uit de levensloopregeling. Werknemers geboren in de jaren 1950 tot en met 1954 mogen meer dan 12 % per jaar sparen, maar het maximum van 210 % blijft wel gelden. Bij wisseling van werkgever kan het spaarloontegoed gewoon meegenomen worden.

De fiscus geeft bij opname van het levenslooptegoed een heffingskorting per gespaard jaar en bij opname in het kader van ouderschapsverlof is er een extra belastingkorting. Met ingang van 2012 is de opbouw van deze kortingen echter gestopt.

De levensloop-regeling mocht in 1 jaar niet gecombineerd worden met de spaarloon-regeling.

Overgangsmaatregelen Levensloop
Alleen als er op 31 december 2011 een saldo op de levensloopregeling stond, bleef deze in 2012 bestaan.
Vanaf 2013 (tot uiterlijk 1 januari 2022) bestaat de levensloopregeling alleen nog voor mensen met een levenslooptegoed van minimaal 3000 euro per 31 december 2011. Zij mogen in die periode dan ook gewoon doorgaan met opbouwen van het levenslooptegoed, maar ook mogen zij het hele tegoed gewoon voor elk gewenst doel opnemen, dus ook als dat niet gebruikt wordt om verlof te nemen bij de werkgever.

Als in 2013 het volledige levenslooptegoed werd opgenomen (waarmee ook de levensloopregeling eindigde), werd voor de belastingheffing het bedrag tot maximaal de waarde op 31 december 2011 voor slechts 80 % meegeteld en alleen het eventuele bedrag daarboven werd volledig meegeteld. Deze fiscaal gunstige behandeling was bedoeld om volledige opname in 2013 te stimuleren, en gold ook voor de levenslooptegoeden die verplicht vrijvielen op 1 januari 2013 omdat het saldo op 31 december 2011 minder dan 3000 euro was.
In het jaar 2015 gold dezelfde regeling als in 2013: als in 2015 het volledige levenslooptegoed werd opgenomen (waarmee ook de levensloopregeling eindigde), werd voor de belastingheffing het bedrag tot maximaal de waarde op 31 december 2013 voor slechts 80 % meegeteld en alleen het eventuele bedrag daarboven werd volledig meegeteld. Deze fiscaal gunstige behandeling was bedoeld om volledige opname in 2015 te stimuleren.
Bij opname in 2015 van een deel van het tegoed en bij opnames na 2015 (en ook de verplichte vrijval van een eventueel resterend saldo op 31 december 2021) wordt wel gewoon 100 % van het opgenomen tegoed betrokken bij de belastingheffing.
Bij opname geldt wel steeds dat rekening gehouden wordt met tot 1 januari 2012 opgebouwde levensloopverlofkortingen.

Bij opnemen van levenslooptegoed dat niet gebruikt wordt voor verlof kan overigens wel een hoger dan normaal jaarinkomen ontstaan, waarvan mogelijk een deel door de belastingdienst tegen een hoger tarief afgerekend wordt omdat een hogere belastingschijf bereikt is.

Lijfrentesparen

Naast de al langer door verzekeraars aangeboden lijfrenteverzekeringen mogen banken sinds 1 januari 2008 banken het zogenaamde lijfrentesparen (ook wel banksparen genoemd) aanbieden. Deze bancaire lijfrente kent lagere kosten, maar is zonder verzekeringscomponent (die bijvoorbeeld in geval van voortijdig overlijden het beoogde eindkapitaal bij pensionering zou uitkeren).

Bij een aantoonbaar tekort in de pensioenopbouw (zie ook de site van de belastingdienst om te bepalen of dat voor u geldt) kunt u geld in een geblokkeerde lijfrentespaarrekening inleggen en voor de belasting van uw bruto inkomen aftrekken.

De uitkering mag ingaan vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd maar uiterlijk 5 jaar later, en duurt minimaal 5 jaar. Over de uitkering wordt belasting geheven. Als u de uitkering toch laat ingaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd, moet de uitkering minimaal doorlopen tot 20 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het is dus niet mogelijk om met lijfrentesparen een prepensioen of vut-regeling te creëren.

Spaarloon en levensloopregeling zouden in 2013 worden samengevoegd tot 1 regeling: het vitaliteitssparen

Veel mensen kozen niet voor de levensloopregeling, onder andere omdat ze hun vertrouwde spaarloon niet wilden opgeven en omdat ze het vervelend vonden dat ze met de levensloopregeling afhankelijk zijn van een werkgever (je moet immers in loondienst zijn en je werkgever moet meewerken). Als je baas niet akkoord gaat, heb je misschien wel jarenlang gespaard voor een sabbatical die niet doorgaat. En als je voor jezelf begint kun je het kapitaal ook niet gebruiken als inkomsten-aanvulling.

Mede daarom zou er vanaf 1 januari 2013 het vitaliteitssparen zijn waarmee werknemers, zzp'ers en ondernemers maximaal 5000 euro per jaar kunnen sparen. Dit bedrag zou bruto worden gespaard, het zou voor de belastingaangifte dus afgetrokken kunnen worden in box 1. Het spaarpotje zou maximaal 20.000 euro mogen worden en zou vrij opgenomen kunnen worden voor een zelf te kiezen doel. Als iemand 62 jaar of ouder is, zou maximaal 10.000 euro per jaar opgenomen mogen worden. Dit laatste om te voorkomen dat vitaliteitssparen gebruikt zou gaan worden om eerder (volledig) met werken te stoppen. Overigens zou er wel belasting betaald moeten worden over het bedrag dat opgenomen zou worden uit de vitaliteitsspaarrekening.

In 2013 zou er de mogelijkheid zijn om het eventuele levenslooptegoed zonder belastingheffing om te zetten in vitaliteitssparen, ook als dat tegoed meer is dan 20.000 euro.

Het op 1 oktober 2012 door Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) gepresenteerde deelakkoord met wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2013 geeft aan dat het vitaliteitssparen niet ingevoerd zal gaan worden. Het op 29 oktober 2012 gepresenteerde regeerakkoord van deze twee partijen bevestigt dat. Met het geld dat zo bespaard wordt, worden de langstudeerboete en de forensentaks geschrapt.

Vitaliteitsregeling: overzicht van een politieke ontwikkeling die leidt tot schrappen voor geplande invoering

In het op 30 september 2010 gepresenteerde Concept Regeerakkoord VVD-CDA staat: "Vitaliteitsregeling. De levensloopregeling en het spaarloon worden geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden".
In de Financieel kader bijlage van het op 30 september 2010 gepresenteerde Concept Regeerakkoord VVD-CDA staat: "De spaarloon- en levensloopregeling worden budgetneutraal geïntegreerd in een nieuwe vitaliteitsregeling".

Op 1 juli 2011 maakte het kabinet bekend dat inleggen van Spaarloon vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk is. Dit in het kader van een "gefaseerde invoering" van de vitaliteitsregeling, die waarschijnlijk op zijn vroegst in 2013 zal ingaan. Het geld dat door de overheid hiermee bespaard wordt is nodig om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van koopwoningen (van 6 % naar 2 % in de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012) mede te financieren.

Op Prinsjesdag (20 september) 2011 werden meer details bekend gemaakt omtrent de invoering van het vitaliteitssparen (vitaliteitsregeling).
De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft, zoals op 1 juli 2011 al aangekondigd was. Ook de levensloopregeling wordt in principe per 1 januari 2012 afgeschaft, maar hier gelden nog wat overgangsmaatregelen. Als er op 31 december 2011 een saldo op de levensloopregeling staat, blijft deze in 2012 bestaan, in 2013 bestaat de levensloopregeling alleen nog voor mensen die op 31 december 2012 58 jaar of ouder zijn. In 2013 bestaat er een mogelijkheid om het levenslooptegoed zonder belastingheffing om te zetten in vitaliteitssparen.
Vanaf 2013 is er vitaliteitssparen en kunnen werknemers, zzp'ers en ondernemers maximaal 5000 euro per jaar sparen. Dit bedrag wordt bruto gespaard, het kan voor de belastingaangifte dus afgetrokken worden in box 1. Het spaarpotje mag maximaal 20.000 euro worden en kan vrij opgenomen worden voor een zelf te kiezen doel. Als iemand 62 jaar of ouder is, mag maximaal 10.000 euro per jaar opgenomen worden. Dit laatste om te voorkomen dat vitaliteitssparen gebruikt gaat worden om eerder (volledig) met werken te stoppen. Overigens moet er wel belasting betaald worden over het bedrag dat opgenomen wordt uit de vitaliteitsspaarrekening.


Op 1 oktober 2012 presenteerden Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) een deelakkoord met wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2013. Dit als voorbode van een nieuw te vormen kabinet van deze twee partijen. In het deelakkoord is onder andere opgenomen dat het vitaliteitssparen niet ingevoerd zal gaan worden. Het geld dat zo bespaard wordt door de overheid is nodig om de forensentaks en de langstudeerboete te kunnen schrappen.

Op 22 oktober 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financien een nota naar de Tweede Kamer gestuurd over het Belastingplan 2013. Daarin geeft hij aan dat mensen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minimaal 3000 euro hadden, nu in principe recht hebben op voortzetting van de levensloopregeling. Hij geeft er echter de voorkeur aan om dit overgangsrecht op een bepaald moment af te schaffen. Daarbij zou eventueel ook het in een keer opnemen van het hele tegoed mogelijk gemaakt kunnen worden tegen een relatief lage belastingheffing.

Op 29 okober 2012 wordt het regeerakkoord VVD-PvdA ("Bruggen slaan") gepresenteerd en hierin wordt bevestigd dat het vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd.

Op 29 oktober 2012 heeft staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het overgangsrecht voor de levensloopregeling. Daarin wordt genoemd dat levenslooptegoeden van minder dan 3000 euro op 1 januari 2013 vrijvallen, waarbij de belastingheffing hierover rekening houdt met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting.
Voor de overige deelnemers aan de levensloopregeling moet in overleg met de Tweede Kamer, op basis van de nota van staatssecretaris Weekers van 22 oktober 2012, gekomen worden tot een besluit over hoe het overgangsrecht uiteindelijk zal worden.


Op 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer een amendement van de leden Dijkgraaf (SGP), Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) op het Belastingplan 2013 (33402 nr. 28) aangenomen waarin het overgangsrecht voor de levensloopregeling beschreven wordt.
Mensen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minimaal 3000 euro hadden, hebben recht op voortzetting van de levensloopregeling tot uiterlijk 1 januari 2022.
Tot 31-12-2021 mag het levenslooptegoed verder opgebouwd worden (vanaf 1 januari 2012 zonder verdere opbouw van levensloopverlofkorting), maar mag er ook bestedingsvrij beschikt worden over het hele tegoed, dus niet meer alleen voor het opnemen van een verlofperiode bij de werkgever.
Als in 2013 het hele levenslooptegoed wordt opgenomen (waarmee ook de levensloopregeling eindigt), wordt uiteraard rekening gehouden met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting. Tevens geldt dat het bedrag tot maximaal de waarde op 31-12-2011 voor 80 % belast wordt en alleen het eventuele bedrag hierboven volledig belast.
Levenslooptegoeden van minder dan 3000 euro (per 31-12-2011) zullen op 1 januari 2013 verplicht (volledig) vrijvallen, waarvoor dan dezelfde regels gelden als bij mensen die vrijwillig in 2013 hun hele levenslooptegoed opnemen (dus toepassing levensloopverlofkorting en belasten van 80 % van het tegoed).
Bij opname in 2013 van een deel van het tegoed, bij opnames na 2013 (en ook de verplichte vrijval van een eventueel resterend saldo op 1 januari 2022) geldt wel de toepassing van levensloopverlofkorting, maar wordt gewoon 100 % van het opgenomen tegoed belast.

In het najaar van 2014 besloot het kabinet om de gunstige regeling die in 2013 gold voor (volledige) opname van het levenslooptegoed in 2015 nogmaals toe te passen.
Als in 2015 het hele levenslooptegoed wordt opgenomen (waarmee ook de levensloopregeling eindigt), wordt uiteraard rekening gehouden met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting. Tevens geldt dat het bedrag tot maximaal de waarde op 31-12-2013 voor 80 % belast wordt en alleen het eventuele bedrag hierboven volledig belast.
Bij opname in 2015 van een deel van het tegoed, bij opnames na 2015 (en ook de verplichte vrijval van een eventueel resterend saldo op 31 december 2021) geldt wel de toepassing van levensloopverlofkorting, maar wordt gewoon 100 % van het opgenomen tegoed belast.

Lees verder

© 2007 - 2017 Marcel68, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Lijfrentesparen: Wat zijn de voordelen en kosten?Lijfrentesparen is een vorm van banksparen, waarbij je aan het einde van de looptijd jouw opgebouwde vermogen krijgt uit…
Lijfrente banksparen: Wat is het en wat zijn de voordelen?Lijfrente banksparen: Wat is het en wat zijn de voordelen?Wat is lijfrente banksparen precies? Wat zijn de voordelen, wanneer je kiest voor banksparen in plaats van voor een ande…
Lijfrente berekenen: Uitkering uit vrijvallende lijfrenteWanneer je een koopsompolis of lijfrentepolis afsluit of begint met lijfrente banksparen, krijg je daar natuurlijk op ee…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Voeg Spaarloon, Levensloop en Lijfrentesparen samen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jaco, 12-11-2014 12:10 #24
Per 1 maart ga ik met 10% keuzepensioen (ik ben nu 61 jaar). Daarnaast ga ik in de ww. Is het belastingtechnisch verstandig om mijn levenslooptegoed van ca. 12.000 om te zetten in extra pensioen? Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Jaco,
Levenslooptegoed is niet zomaar "om te zetten" in extra pensioen. Je kunt het gespreid of in 1x opnemen als aanvulling op je inkomen (en je betaalt er dan ook gewoon belasting over). Op die manier zou je je levenslooptegoed mogelijk kunnen gebruiken als aanvulling op keuzepensioen en WW. Wat ik niet weet is of er op de WW gekort wordt als er extra inkomen uit de levensloop vrijkomt, dus dat zou je wel eerst goed moeten uitzoeken.
Als je een extra pensioen wilt aankopen (opbouwen) voor over een aantal jaar (bijvoorbeeld als de WW-stopt en als aanvulling op AOW) zou je kunnen denken aan Bankspaarproducten, maar dan moet je heel goed bekijken en uitrekenen (via de Rekenhulp lijfrentepremie van de belastingdienst) hoeveel je in een bepaald jaar hiervoor van je inkomen mag aftrekken en hoe je dan in de komende jaren geld uit de levensloop hiervoor kunt gebruiken.
Het lijkt me verstandig om een deskundig financieel adviseur om advies te vragen wat de beste oplossing is. Kost misschien een paar honderd euro (vantevoren bij meerdere adviseurs vragen naar de mogelijkheden en de kosten voordat je een adviseur kiest!), maar daarmee kun je wel voorkomen dat je jezelf in de vingers snijdt.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Ria, 15-07-2014 14:21 #23
We hebben een medewerkster die de afgelopen maanden een stukje uit haar levensloopregeling (saldo nu nog ongeveer 5.000 euro) heeft opgenomen door een aantal maanden minder te werken. Vanaf 1 augustus gaat zij weer volledig werken. Kan zij opnieuw storten in haar oude levensloopregeling? Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Ria,
Er kan weer opnieuw voor de levensloopregeling gespaard gaan worden, maar hou wel in de gaten dat de levensloopregeling nog maar tot 1 januari 2022 bestaat. Een tegoed moet dan ook voor die tijd opgenomen zijn, want anders komt het op die datum in 1x vrij (met eventuele gevolgen voor de hoogte van het inkomen, mogelijk hoger belastingtarief en verlies van bepaalde toeslagen).
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Riemy, 11-07-2014 00:15 #22
Als het bedrag wat op 1 januari 2022 op mijn levensloopregeling staat, vrijkomt, wordt dit door de belastingdienst dan gezien als inkomsten in 2021 of 2022? Reactie infoteur, 12-07-2014
Beste Riemy,
Ik durf eerlijk niet te zeggen hoe dit gezien zal gaan worden tegen die tijd. Het lijkt me verstandig om dit bij zowel de bank.of verzekeraar van de levensloop als bij de fiscus (schriftelijk) na te vragen. Dan kun je altijd ergens op terugvallen als het toch anders uitvalt dan ze gezegd hebben.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Henny53, 09-07-2014 13:54 #21
Ik heb een mooi groot bedrag (90.000 euro) gespaard in levensloop en wil dit gebruiken om een huis te kopen. Is hiervoor een belasting vriendelijke manier om dit te doen? Of word het bedrag volledig belast? Reactie infoteur, 11-07-2014
Beste Henny53,
Het bedrag zal belast worden zodra je het opneemt van je levensloopregeling. Je jaar-inkomen wordt hoger en daardoor kun je zelfs ook toeslagen zoals zorgtoeslag kwijtraken.
Als je normaal nog niet in de hoogste belastingschaal valt, kan het zijn dat je door het opnemen van levensloop hier wel (gedeeltelijk) in terecht komt. Om in dat geval te voorkomen dat je het hoogste belastingtarief van 52 % betaalt, zou je steeds jaarlijks zoveel moeten opnemen dat je net niet in die hoogste schaal terecht komt.
Maar dan kan het wel een aantal jaren duren voordat je al het geld binnen hebt om het huis te kopen. En bovendien ga je dan jarenlang vermogensrendementsheffing van 1,2 % betalen over het reeds opgenomen bedrag.
Een echt belastingvriendelijke manier om dit geld op te nemen ken ik niet (en is er volgens mij ook niet).
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Rene, 04-06-2014 21:08 #20
Ik heb bij twee banken (ASN en CBA) een levensloopregeling. (O.a gespreid i.v.m. garantieregeling.) Ik kan van de ene naar de andere bank geld overmaken, zonder financiële / belastingtechnische consequenties. En zonder dat mijn werkgever mij daar toestemming voor hoeft te geven. Het geld blijft in mijn levenlooppotje.

Als ik nu een bankspaarproduct aanschaf met de bedoeling dat ik daar naar toe geld overhevel van mij LL (die vrijvalt op mij 65e) naar een mogelijkheid om dat geld te laten uitkeren na mij 65e, kan ik dan dezelfde constructie hanteren? Dus direct overmaken van de LL-rekening naar de bankspaarrekening? Zonder dat daar belasting over geheven wordt? Of moet dat (via een omweg) altijd via mijn werkgever verlopen.
Die houd daar dus belasting over in, die ik later bij de belastingaangifte week kan terugkrijgen. Reactie infoteur, 06-06-2014
Beste Rene,
Bankspaarproducten voor het pensioen zijn er:
A) voor de opbouwfase (pensioen sparen, waarbij je met de Rekenhulp lijfrentepremie van de belastingdienst kunt berekenen hoeveel er van het inkomen afgetrokken mag worden in een bepaald jaar, dit is namelijk alleen mogelijk als je te weinig pensioen opbouwt).
B) voor de uitkeringsfase na je pensionering, waarbij het in de opbouwfase gespaarde bedrag periodiek uitgekeerd wordt.
Ik krijg de indruk dat je van plan bent om je levenslooptegoed bij pensionering in een keer te stoppen in een uitkerend bankspaarproduct.
De vraag is echter of het wel handig is om het uitkeren van je levensloop in 1x te doen, want je zult dan mogelijk over een groot deel daarvan 52 % belasting moeten betalen omdat je dan in dat jaar ineens een heel hoog inkomen hebt.
Zonder belastingheffing het levenslooptegoed in een uitkerend bankspaarproduct storten is naar mijn weten niet mogelijk. En het terugontvangen van de betaalde belasting via de aangifte ook niet.
Als er een pensioentekort is en er nog voldoende jaren tot het pensioen zijn (om het hele levenslooptegoed op die manier "over te hevelen"), zou je kunnen overwegen om jaarlijks wat uit de levensloop op te nemen en te storten in een banksparen-opbouwproduct (om dan na je pensioen een uitkerend bankspaarproduct aan te schaffen).
Het lijkt me raadzaam om een professioneel financieel adviseur te raadplegen om te bepalen wat het beste is. Deze kan dan ook de nodige berekeningen maken hiervoor.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Henkie57, 15-12-2013 23:36 #19
Ik heb dit jaar ervoor gekozen om mijn levenslooptegoed (22.000) volledig op te nemen. Ik maak dus gebruik van de 80%-regeling. Omdat ik met mijn reguliere salaris zo ongeveer op de grens van de 42-52% IB schaal zit (tegen de 55.000 pj) komt de uitkering van mijn levensloop volledig in de 52%schaal terecht. Voor het grootste gedeelte valt die 20% korting dus weg tegen een (marginaal) 20% hoger IB-tarief. En da's een beetje jammer. Voor de levensloop die ik heb ingelegd in 2012 ben ik ook 52% IB verschuldigd, terwijl ik voor de inleg slechts 42% IB-voordeel genoot. Ook de schamele rente over dit bedrag wordt tegen 52% belast. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Ik heb gekeken of het mogelijk is om in 2013 mijn belastbaar inkomen te verlagen bijv. dmv een lijfrentepolis, maar ik heb volgens de rekentools op internet geen jaarruimte of reserveringsruimte.

Mijn vraag is of ik hiervoor rekening moet houden met mijn jaarinkomen exclusief of inclusief de levensloopuitkering. Dit heb ik nergens kunnen vinden. Dus: heb ik dit jaar 55.000 of 77.000 euro belastbaar inkomen en kan ik in dat laatste geval een lijfrente ter grootte van ongeveer mijn jaarruimte kunnen aanschaffen voor een periode van de komende 10 jaar (ik ben nu 56). Graag advies. Reactie infoteur, 18-12-2013
Beste Henkie57,
Volgens mij is dit jaar alleen aftrek mogelijk als er vorig jaar (2012) te weinig pensioen opgebouwd is, of er eventueel reserveringsruimte (niet benutte jaarruimte) over de jaren 2006 t/m 2012 is. In de Rekenhulp lijfrentepremie (van de belastingdienst) voor 2013 moet je namelijk de gegevens uit 2012 invullen (en dus niet die uit 2013).
Eventuele ruimte in 2013 (omdat je dit jaar een hoger inkomen hebt door de levensloop-uitkering) kan denk ik pas vanaf volgend jaar (2014) benut worden, maar dan kan je dat niet meer gebruiken om je hogere inkomen over 2013 te verlagen. Wat precies het inkomen over 2013 is, weet ik niet zeker. Het zou ook weleens 55.000 + 80% van 22.000 (17.600) = 72.600 kunnen zijn.
Omdat dit alles belangrijk genoeg is om zekerheid over te krijgen, en ook de tijd tot het einde van dit jaar nog maar heel kort is (en een lijfrentestorting of inleg voor banksparen moet dit jaar rond zijn om over 2013 af te mogen trekken), raad ik je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een deskundig professioneel financieel adviseur.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Henk Oosterhuis, 12-11-2013 21:23 #18
Mijn werkgever keert sinds begin 2013 minder levensloopbedrag uit, omdat volgens hem er een wetswijziging is geweest, zodat er nu belasting en premies over betaald zou moeten worden. Ik kan dit nergens terugvinden. Wat is hiervan waar?

Henk Oosterhuis Reactie infoteur, 14-11-2013
Hallo Henk,
Er is inderdaad een verandering per 1 januari 2013 toen de wet Uniformering Loonbegrip is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 moet er over opnames levenslooptegoed niet alleen loonbelasting betaald worden, maar ook premies werknemersverzekering. Werknemers die aan het begin van het jaar 61 jaar of ouder zijn, hoeven overigens deze premies werknemersverzekering niet te betalen.
Zie bijvoorbeeld ook de volgende 2 links:
http://www.rendement.nl/thema/levensloopregeling/id8296-opname-uit-levensloop-wordt-belast-loon.html
http://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/uniform-loonbegrip-de-hoofdlijnen-1-januari-2013
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Maori, 21-08-2013 15:27 #17
Mijn vrouw is 61 jaar en doet al vanaf begin mee met de levensloop. Er staat reeds een behoorlijk bedrag op haar rekening en als zij doorgaat tot 65 jaar dan staat er bijna 100000 Euro op. Dit was oorspronkelijk bedoeld om 2 jaar eerder met pensioen te gaan, maar nu blijkt dat haar pensioen die is opgebouwd erg laag is en dat ook de nieuwe leiding van haar bedrijf moeite heb om haar 2 jaar eerder met pensioen te sturen. Is het mogelijk om dit bedrag op de laatste dag voor haar pensioen te storten in een pensioen/lijfrente voor een hoger pensioen uitkering per maand. Reactie infoteur, 22-08-2013
Hallo Maori,
Allereerst het feit dat de nieuwe leiding van het bedrijf er problemen mee heeft om haar 2 jaar eerder met pensioen te laten gaan. De overgangsmaatregelen levensloop betekenen onder meer dat er voor elk gewenst doel geld opgenomen mag worden, niet alleen voor verlof. Toestemming van een werkgever voor het opnemen van verlof is dus ook niet meer nodig, je beslist zelf of je geld opneemt uit je levensloop en hoeveel. Uw vrouw zou dus volgens mij op een bepaald moment ontslag kunnen nemen en dan tot haar pensioen kunnen leven van geld dat ze opneemt uit haar levensloopregeling. Maar omdat haar pensioen toch al erg laag is (en de opbouw natuurlijk ook stopt bij een eerder vertrek), begrijp ik dat ze sterk overweegt niet eerder te stoppen met werken. Vlak voor het pensioen al het levensloopgeld omzetten in een pensioen, lijfrente of iets dergelijks, is niet mogelijk. Wat wel kan is (zeker omdat er waarschijnlijk een pensioentekort is) om de komende jaren Lijfrenteverzekeringen/koopsompolissen af te sluiten of te gaan banksparen voor het pensioen. Op de website van de belastingdienst staat een rekenhulp Lijfrentepremie (de berekening van het pensioentekort bij banksparen is hetzelfde als bij een lijfrenteverzekering), waarmee je kunt berekenen hoeveel je eventueel kunt aftrekken van de belasting. Dat per jaar berekende bedrag zou je dan steeds kunnen opnemen uit de levensloopregeling. De periode tot aan het pensioen is echter zo kort dat ik me afvraag of het gaat lukken om die manier het hele levenslooptegoed "door te sluizen" naar bijvoorbeeld een bankspaar-product of een lijfrenteverzekering. De vraag is dan wanneer in de komende jaren welk deel van het nog resterende bedrag dan het best van de levenslooprekening opgenomen kan worden om te zorgen dat er zo min mogelijk belasting over betaald wordt. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het opnemen van geld uit de levensloopregeling kan leiden tot een hoger jaar-inkomen en dus bijvoorbeeld het kwijtraken van toeslagen als zorgtoeslag en huurtoeslag.
Omdat het belang voor jullie erg groot is, de tijd tot aan het pensioen relatief kort en het ook om een hoog bedrag gaat, raad ik aan om advies in te winnen bij een deskundige professionele adviseur.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Arie, 19-05-2013 14:09 #16
Kan ik het levensloop saldo (40.000,-) ook in 2 jaar laten uitkeren als aanvulling op een pre-pensioenuitkering, voorafgaand aan 65 jaar? Dus evt uitkeren door de bank vanaf de geblokk. rekening in maandelijks termijnen? Reactie infoteur, 19-05-2013
Hallo Arie,
Of kan wat jij wilt hangt af van je leeftijd. Je moet namelijk wel voor het einde van de levensloopregeling (1 januari 2022) het geld opgenomen hebben, want per 1 januari 2022 komt het resterende saldo in 1 keer vrij.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Marijke, 05-04-2013 13:31 #15
Mijn levensloopsaldo is ongeveer 15.000. Als ik dat nu in 2013 of later laat uitbetalen, komt het bij mijn inkomen en verlaagt dan ook mijn toeslagen. Daar zit ik niet op te wachten. De uitbetaling moet voor 2021 plaatsvinden. Dan ben ik 40 jaar. Ook dan heb ik het nog niet nodig. Als ik het saldo in 2013 (met de 80 % regeling) laat uitbetalen en daarna stort in een bankspaarregeling? Een storting in een bankspaarproduct is toch aftrekbaar, waardoor mijn belastbaar inkomen in 2013 gelijk blijft? Reactie infoteur, 07-04-2013
Hallo Marijke,
Het is inderdaad waar dat het ineens laten uitbetalen van het levenslooptegoed voor ongewenste effecten kan zorgen, een hoger inkomen (en mogelijk hoger belastingtarief) en dus ook het mogelijk (geheel of gedeeltelijk) kwijtraken van toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag. De bankspaarregeling (om een eventueel pensioentekort aan te vullen) kan mogelijk een deel van de oplossing van jouw probleem zijn, maar ik denk niet dat je in een keer 15.000 euro erin kunt storten. Op de website van de belastingdienst staat een rekenhulp Lijfrentepremie (de berekening van het pensioentekort bij banksparen is hetzelfde als bij een lijfrenteverzekering), waarmee je kunt berekenen hoeveel je eventueel kunt aftrekken van de belasting. Hou er overigens wel rekening mee dat banksparen als pensioenaanvulling niet gebruikt kan worden om eerder met pensioen te gaan (in tegenstelling tot de levensloopregeling). Als je toch besluit dat banksparen voor jou een goed product is, zou je misschien de komende jaren (afhankelijk van de berekende jaarruimtes) stap voor stap een deel van je levensloopsaldo kunnen opnemen en storten in je bankspaarproduct. Het is dus wel een kwestie van goed puzzelen en rekenen, en misschien is het wel verstandig om hiervoor professioneel advies in te winnen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Marinus, 04-02-2013 22:10 #14
Stel dat ik door blijf sparen met mijn levensloop waar nu een redelijk bedrag in zit en ik spaar door tot 2021 laat niet uitkeren en zet het om in lijfrente waardoor ik een pensioengat zou aanvullen. In de pensioensovereenkomst tussen de verzekeraar en mijn werkgever is aanvulling pensioengat niet opgenomen. Zit ik echter met twee vragen kan dat nu en zou dat in de toekomst mogen want stel dat ik daar nu al aan zou beginnen houdt volgens mij mijn levensloop rekening gelijk op te bestaan. Reactie infoteur, 05-02-2013
Hallo Marinus,
Het gespaarde in de levensloopregeling is niet om te zetten in een lijfrente of in iets anders. Het enige dat je er mee kunt doen is doorsparen tot uiterlijk eind 2021 en (geheel of gedeeltelijk) opnemen in de periode tot dat moment. Alles wat op 1 januari 2022 nog niet is opgenomen wordt automatisch uitgekeerd (de zogenaamde verplichte vrijval).
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Mike, 30-11-2012 09:43 #13
Het ziet ernaar uit dat je in 2013 het tegoed wel met belastingkorting kunt opnemen (om b.v. de hypotheek deels af te lossen of op een gewone spaarrekening te plaatsen) en dat je ook weer gelijk kunt doorsparen tot 31-12-2021. In die tijd kun je weer een mooi tegoed opbouwen, dat later weliswaar volledig belast is, maar met de beperkingen in opbouw van lijfrentes (aftoppen pensioendragend inkomen leidt tot lagere jaarruimte) is een levenslooptegoed toch een mooie manier om vanuit je bruto salaris e.e.a. opzij te zetten, zodat je met het in 2013 uitbetaalde tegoed niet of minder tegen vermogensrendenementsheffing aanloopt. Reactie infoteur, 30-11-2012
Beste Mike,
Helaas gaat jouw plan niet op, als je de (uitgebreide en volledig geformuleerde) tekst van het amendement 33402 nr. 28 op het Belastingplan 2013 leest, staat er dat het volledig opnemen in 2013 (en gebruik maken van de lagere belastingheffing over slechts 80 % van het tegoed) ook meteen het einde betekent van het overgangsrecht om door te mogen gaan met het opbouwen van je levenslooptegoed. Kortom: het volledig en met fiscaal voordeel opnemen van het hele tegoed in 2013 betekent het einde van de levensloopregeling voor je, iets wat ze graag zoveel mogelijk mensen zien doen, vandaar ook de fiscale stimulans hiervan.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

André, 28-11-2012 23:40 #12
Ik heb een levensloop rekening waar een fors bedrag op staat met als doel om eerder te stoppen met werken. Ben nu net 40 jaar dus moet nog even. Echter de regeling stopt zoals het nu ziet in 2021 en wordt het op 1-1-2022 uitbetaald met de dan geldende belastingregels boven op mijn inkomen dat ik dan heb. Dit lijkt mij niet interessant en zelfs onverstandig.

In 2013 kan ik gebruik maken van de 20% belasting korting. Dit lijkt dan beter. Maar wat dan vervolgens te doen met het geld? Lijfrente kan pas uitbetaald worden bij pensioen leeftijd dus dat schiet niet op. Zet ik het op de bank dan moet vermogensbelasting gaan betalen wat ook niet handig is.

Heb je nog tips?

Groetjes, André Reactie infoteur, 30-11-2012
Hallo André,
Allereerst is het natuurlijk nog even afwachten of de eerste kamer ook instemt met deze plannen, maar dat verwacht ik wel gezien de partijen die in de tweede kamer al voor gestemd hebben. De politiek is zoals je merkt zijn uiterste best aan het doen om eerder stoppen met werken tegen te gaan, althans te zorgen dat het in ieder geval niet financieel ondersteund wordt door de schatkist. De vitaliteitsregeling was vergeleken met de levensloopregeling al minder bruikbaar hiervoor en deze regeling is nu zelfs al gesneuveld voordat ie ingevoerd kon worden. Bij het opnemen van geld uit de levensloopregeling loop je het risico dat je door het hogere inkomen in een hogere belastingschijf terecht komt. Dat in 2013 maar 80 % van het bedrag meegeteld wordt door de fiscus is ongeveer een compensatie voor eventuele overgang van het 42 % naar het 52 % tarief. Maar ook dan is er nog een punt om rekening mee te houden: toeslagen als huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag kunnen ook minder worden of vervallen bij een hoger inkomen (en soms ook bij een hoger vermogen). Een mogelijkheid om de vermogensrendementsheffing te ontlopen is overigens bijvoorbeeld door gebruik te maken van groene beleggingen (zie http://financieel.infonu.nl/beleggen/8128-benut-belastingvoordeel-maatschappelijke-beleggingen.html) en misschien ook wel door extra af te lossen op een eventuele hypotheek. Het hangt dus van een aantal zaken af wat het verstandigst is om te doen. Een echte tip heb ik helaas niet.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Joke, 20-09-2012 16:19 #11
Ik heb een levensloop saldo maar ga 1-10-2012 uit dienst. Ik hoef het saldo nog niet uitgekeerd te krijgen dus kan het laten staan tot 65 jaar. Dan zal intussen de vitaliteit regeling van kracht zijn zodat ik kan voorkomen dat het saldo ineens met de fiscus moet worden afgerekend tegen 52%. Vraag is nu echter of ik kan deelnemen aan een vitaliteit regeling terwijl ik niet meer in loondienst ben? Als er andere manieren zijn om vanaf 65 jaar mijn levensloop saldo in kleine bedragen uit te laten keren dan hoor ik dat graag. Reactie infoteur, 21-09-2012
Hallo Joke,
Omzetten van levensloop in vitaliteitssparen kan alleen in 2013 voor bedragen boven 20.000 euro, daarna alleen tot 20.000 euro. Allemaal er vanuit gaande dat er door het (komende) kabinet niets meer veranderd wordt in de plannen voor de vitaliteitsregeling en ze tijdig door 2e en 1e kamer geloodsd worden. Laten staan tot 65 jaar lijkt me niet aan te raden, want dan zal uitkering ineens volgen en inderdaad mogelijk een hogere belastingheffing. Vitaliteitssparen kent voor mensen van 62 jaar en ouder een beperking van het jaarlijks op te nemen bedrag (maximaal 10.000 euro), dus is minder geschikt als pre-pensioen dan levensloop (waarvoor je wel een dienstverband moet hebben bij een werkgever).
Om een goede keus te maken zijn een aantal dingen van belang, bijvoorbeeld: wat is je leeftijd, hoe hoog is je levensloopsaldo, ga je na 1-10-2012 nog elders aan de slag als werknemer, etcetera.
Een voorbeeld: stel dat je 63 jaar bent en tot je 65e niet meer elders gaat werken maar van je spaargeld gaat leven en je levenslooptegoed is maximaal het bedrag dat je anders aan salaris had gekregen van je werkgever tot je 65e. Dan zou je met je huidige werkgever kunnen afspreken het dienstverband niet te beeindigen per 1-10-2012, maar op het moment dat je je levenslooptegoed opgesoupeerd hebt. Natuurlijk stoppen je werkzaamheden en de salarisbetaling dan wel per 1-10-2012 omdat je levensloopverlof opneemt.
Het advies is om zeer snel contact op te nemen met de salarisadministratie en personeelszaken van je werkgever en eventueel ook een specialist op dit gebied te raadplegen die kan kijken wat in jouw specifieke situatie de beste optie is.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Bechtum, 15-05-2012 14:05 #10
Kan ik mijn levensloop in mijn toekomstsparen zetten? Reactie infoteur, 15-05-2012
Hallo Bechtum,
U vraagt of u uw levenslooptegoed kunt omzetten in toekomstsparen.
Hierbij is het wel even van belang te weten wat u precies bedoelt met toekomstsparen.
Waarschijnlijk gaat het om Rabobank Toekomstsparen, vandaar dat ik bij de beantwoording van uw vraag hier vanuit ga. Is het toch iets anders, dan wil ik u vragen nogmaals te reageren.
Rabobank Toekomstsparen is een vorm van Banksparen/Lijfrentesparen. U kunt geen levenslooptegoed overhevelen naar Banksparen/Lijfrentesparen. Wat wel (waarschijnlijk in 2013) mogelijk wordt, is het overhevelen van levensloop naar het nieuwe Vitaliteitssparen. Of dit voor u een goede keuze is hangt af van uw leeftijd en het doel dat u voor ogen heeft. Bent u op 31 december 2012 58 jaar of ouder dan mag u namelijk ook doorgaan met levensloopsparen, dat beter geschikt is om eerder met pensioen te kunnen gaan. Bij vitaliteitssparen is namelijk het op te nemen bedrag voor mensen van 62 en ouder gelimiteerd tot 10.000 euro per jaar, juist om te voorkomen dat mensen vitaliteitssparen gebruiken voor vervroegd pensioen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Sjoerd W. Bijleveld, 05-02-2012 14:18 #9
Hallo Marcel,
Zeer bedankt voor je reactie en de suggesties! Jammer dat mijn plannetje niet opgaat. Doorwerken in deeltijd is bij mij geen optie. Ik heb ondertussen aan de salarisadministratie gevraagd (en dit past dus bij jouw suggestie om meer dan 9 maanden verlof op te nemen) om uit te rekenen wat ik bruto moet opnemen van mijn tegoed op het moment dat ik de hele pensioenpremie zelf moet ophoesten om netto per maand hetzelfde over te houden als daarvoor, toen de werkgever nog meebetaalde aan de premie. Als ik dat weet kan ik uitrekenen hoelang in dan gebruik kan maken van mijn levensloopverlof, terwijl mijn pensioenopbouw doorgaat, voordat het levensloopbedrag op is. Ik vermoed dat het bedrag aan premie behoorlijk hoog is, maar heb begrepen dat dat wel eerst van het loon wordt afgetrokken, zodat de loonbelasting lager wordt. Klopt dat? Misschien valt dan de "schade" wel mee… Reactie infoteur, 05-02-2012
Hallo Sjoerd,
Bij mijn weten gaat pensioenpremie inderdaad altijd van het bruto-loon af, zodat je daar geen belasting meer over betaalt. Voor de zekerheid zou ik dit nog even met de salarisadministratie bespreken als jullie de berekening doornemen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Sjoerd W. Bijleveld, 01-02-2012 21:14 #8
Ik sta op het punt om gebruik te maken van levensloopverlof. Omdat door mijn werkgever de pensioenpremie gedurende de eerste 9 maanden volledig wordt afgedragen (het werkgeversdeel natuurlijk) en ik daarna zelf de volledige premie moet afdragen, neig ik er naar om 9 maanden levenloopsverlof op te nemen en daarna met pensioen te gaan. Echter dan heb ik nog een aanzienlijk bedrag op de levenslooprekening staan. Dat kan ik gebruiken voor een aanvulling op mijn pensioen, maar met hulp van mijn pensioenfonds heb ik uitgerekend dat dat nou niet bepaald een riante aanvulling gaat worden, overigens WEL zo lang als ik leef. Mijn vraag: kan ik het restant van mijn levensloopgeld ook omzetten in banksparen? Ik heb (volgens de site van de belastingdienst) GEEN jaarruimte en ook geen reserveringsruimte. Alvast dank voor eventuele reacties! Reactie infoteur, 02-02-2012
Hallo Sjoerd,
Het restant van levensloop is niet om te zetten in banksparen / lijfrentesparen. Je hebt namelijk geen tekort aan pensioenopbouw, zoals je zelf hebt berekend. En al had je dat wel gehad, dan nog is het niet de bedoeling om saldo van levensloop in banksparen te storten. Ik zou in jouw geval gaan praten met de salarisadministratie van je werkgever om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien is het wel mogelijk om van je levenslooptegoed in deeltijd te gaan werken, zonder dat je pensioenopbouw wordt aangetast? En hoeveel wordt je pensioen lager als je je hele levenslooptegoed (dus meer dan 9 maanden) opneemt voorafgaand aan je pensioen? Misschien heb je er wel een iets lager pensioen voor over om eerder te kunnen stoppen. Een andere mogelijkheid is misschien om een periode levensloopverlof te nemen, dan weer een tijdje te werken en vervolgens 9 maanden voorafgaand aan je pensioen op te nemen.
Als je er met de salarisadministratie niet uitkomt, is het misschien wel verstandig (als je daar tenminste lid van bent) contact op te nemen met een vakbond of anders een andere deskundige te raadplegen om jouw specifieke situatie te laten beoordelen. Succes hiermee en ik hoop dat je tot een goede oplossing komt!
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Rob, 20-01-2012 15:09 #7
Ben in het bezit van een levenslooprekening. Wil met vroegpensioen en heb begrepen dat ik de levenslooprekening niet mag gebruiken naast mijn pensioenuitkering, maar vooaf moet opmaken. Kan ik voor het saldo van mijn levenslooprekening wel een direct ingaande lijfrente kopen? En zo ja, moet die levenslang zijn of mag dit ook een tijdelijk lijfrente zijn? Bij voorbaat dank voor de antwoorden. Reactie infoteur, 20-01-2012
Hallo Rob,
De levensloopregeling is bedoeld om een periode verlof op te kunnen nemen tijdens je loopbaan of aan het einde van je loopbaan voorafgaand aan je pensioen. Als je op moment van pensioneren nog saldo op je levensloopregeling hebt staan, wordt dat in 1 keer uitgekeerd en wordt er belasting over ingehouden. Omdat je dan in dat ene jaar ineens een hoger inkomen hebt dan normaal zou het weleens kunnen zijn dat je ook een hoger percentage van je levenslooptegoed kwijt bent dan wanneer het over een aantal jaren verspreid uitgekeerd was. Van het uitgekeerde levenslooptegoed dat nog over is na belastingheffing mag je wel een direct ingaande lijfrente kopen, maar de vraag is waarom je dat zou doen. Ik denk dat je in die situatie beter het geld op een spaarrekening kunt zetten en af en toe er wat afhalen als je iets nodig hebt. Een lijfrente wordt namelijk veelal afgesloten als (verplicht) vervolg op een koopsompolis.
Als ik jou was zou ik met de salarisadministrateur van je werkgever gaan praten hierover. En dan met hem doornemen hoe je je levenslooptegoed het handigst kunt laten ingaan voorafgaand aan je pensioendatum.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Brico, 12-12-2011 14:29 #6
De salarisadministratie heeft het constant over een boete die de werkgever moet betalen als ik deeltijd pensioen aanvul met mijn levensloop spaartegoed. De belastingdienst weet hier niets van, het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid weet hier niets van en het AFM heeft er nog nooit van gehoord. Maar de salarisadministrateur weet het zeker dat het misschien ooit wel eens zo zou kunnen zijn dus houdt hij mijn aanvraag af. Wie weet er iets misschien wel zeker over dit onderwerp? Reactie infoteur, 13-12-2011
Hallo Brico,
Misschien is het een idee om contact op te nemen met een vakbond. Die kunnen je ongetwijfeld verder helpen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Hughje, 22-11-2011 08:54 #5
Sinds 6 jaar doe ik mee aan de levensloop. Helaas ben ik volledig arbeidsongeschikt geworden en binnenkort zal mijn dienstverband er officiel opzitten. Ben nu afhankelijk van een uitkering. Geen werkgever geen verlof uiteraard. De beloofde levensloopverlofkorting bij de belastingen valt in 2012 ook weg. 1 dag voordat ik 65 jaar wordt, zal het spaargeld aan me overgemaakt worden en moet ik het volle pond belastingen hierover gaan betalen. Hierdoor wordt ik extra belast doordat alles nu ineens op mijn bovenste belastingsschijf valt! Dit in tegenstelling dan dat ik levensloopverlof had kunnen opnemen (sabatical bv.). Het jaarlijks "voordeel" dat ik heb genoten van de belastingen is nu een extra bestraffing geworden hierdoor. Denkt U dat er misschien nog een mogelijkheid is om dit spaargeld in die vitaliteitsregeling te deponeren? Of in een banksparen regeling? Misschien iets voor de overheid om voor de arbeidsongeschikten te doen? Groeten, Hugo Reactie infoteur, 22-11-2011
Hallo Hugo,
Mogelijk dat jouw levensloop in 2013 omgezet kan worden in vitaliteitssparen.
Het is denk ik voor jou verstandig om de ontwikkelingen omtrent de invoering van de vitaliteitsregeling goed in de gaten te houden, het komende jaar (richting de invoering in 2013) zal daar waarschijnlijk steeds meer bekend over worden.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Rob, 03-11-2010 18:37 #4
De betuteling ten top en weer laat de overheid zien een onbetrouwbare partner te zijn, ik vindt het een schandaal zijn dit de z.g. rechtse hervormingen?
Dit kabinet gaat ons niet veel goeds brengen Reactie infoteur, 04-11-2010
Hallo Rob,
Inderdaad wordt nu het nodige veranderd aan een regeling die pas een paar jaar bestaat.
Het nieuwe kabinet is vast van plan om vervroegd uittreden moeilijker te maken en dit is een van de methoden om dat te doen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Bill Admiraal, 13-10-2010 10:56 #3
Straks laat de overheid weer zien onbetrouwbvaar te zijn. Was eerst de levensloop bedoeld om ook eerder met pensioen te gaan, wordt waarschijnlijk ook die mogelijkheid weer om zeep geholpen. Je kan je geld beter op de bank zetten! Bill Admiraal Reactie infoteur, 13-10-2010
Hallo Bill,
Ik snap je reactie helemaal. Met wat er in het regeerakkoord te lezen is en wat er ook vandaag weer in de media verschijnt, begint het er steeds meer op te lijken dat die nieuwe vitaliteitsregeling een verslechtering betekent voor mensen die het als een soort VUT/Vervroegd pensioen willen gebruiken.
Op zich was de levensloopregeling eigenlijk al niet primair bedoeld om eerder met pensioen te gaan, maar destijds is door alle partijen de mogelijkheid daartoe bewust opengelaten. Weliswaar alleen als je in loondienst was en je werkgever meewerkte, maar toch: veelal was het mogelijk om zelf te sparen voor een eerder pensioen.
Wat nu lijkt over te blijven is een deeltijd-pensioen, langzaam afbouwen dus. Op zich ook niet verkeerd, maar toch anders. Er bestond de mogelijkheid om ruim 2 jaar verlof te sparen. Als je dit nu gebruikt voor deeltijd-pensioen ontstaat er misschien bijvoorbeeld wel een periode van een jaar of 4 dat iemand voor 50 % werkt. De vraag is ook weer of werkgevers daar wel blij mee zijn.
Nog maar even afwachten wat de precieze uitwerking wordt maar, zoals al gezegd, vooralsnog ziet het er niet gunstig uit voor al degenen die zich verheugen op een levensloop-prepensioen.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Jan, 08-10-2010 16:16 #2
Ik spaar reeds ruim 4 jaar via de levensloopregeling en wil eind volgend jaar hiermee verlof opnemen. Aansluitend wil ik dan met ouderdomspensioen. Kan dit nog wel met de plannen in het nieuwe regeeraccoord? Reactie infoteur, 09-10-2010
Hallo Jan,
Wat precies de mogelijkheden van de nieuwe vitaliteitsregeling zijn zal pas blijken als de plannen definitief zijn en door de 2e en 1e kamer goedgekeurd.
Overigens is het zo dat je met de levensloopregeling alleen een soort VUT kunt regelen als je werkgever meewerkt en het je gunt dat je precies voorafgaand aan je pensioen je levensloopverlof opneemt, terwijl je dienstverband dan nog doorloopt.
In het concept regeerakkoord staat dat met de nieuwe vitaliteitsregeling vervroegd uittreden niet mogelijk is, maar deeltijdpensioen wel. Het zou dus kunnen zijn dat je niet meer al je verlof aaneengesloten (en fulltime) kunt opnemen precies voorafgaand aan je pensioen. Ik kan me je zorgen dus voorstellen dat je bang bent dat je plan niet meer door kan gaan. Maar het is dus echt afwachten wat de precieze formulering van de plannen wordt. En ook of er nog overgangsregelingen komen, bijvoorbeeld dat iedereen die boven een bepaalde leeftijd is en al verlof gespaard heeft in de levensloopregeling dit nog wel mag gebruiken om een periode voorafgaand aan het pensioen volledig vrij te nemen. Ik zal voor je duimen dat jouw plan nog door kan gaan.
Met vriendelijke groeten, Marcel.

Ikke, 18-02-2008 15:07 #1
Mag je na 4 jaar het gehele bedrag opnemen? Reactie infoteur, 22-02-2008
Na 4 jaar mag niet het totale saldo van een spaarloonrekening opgenomen worden, maar slechts dat deel dat 4 jaar op de rekening heeft gestaan. Nadat een spaarloonrekening van start is gegaan komt er dus 4 jaar later voor het eerst geld vrij en vanaf dan ieder jaar.

Infoteur: Marcel68
Laatste update: 01-01-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Financieel
Special: Vermogensgroei
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 24
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!