InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Financieel > De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling

De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling

De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling Er liggen concept voorstellen binnen de regering om de Algemene bijstandswet drastisch te gaan veranderen. Wat zal dit voor gevolgen hebben? De algemene bijstandswet werd in het leven geroepen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit is een rekbaar begrip en de algemene bijstandswet heeft dan ook regelmatig wijzigingen ondergaan.Toch blijft deze wet dezelfde doelstelling houden om mensen financiële hulp te bieden als laatste instantie. De Volkskrant van zaterdag 26 febr. 2011 vermeldt als hoofdartikel Werkend kind kost ouders hun uitkering.

Wat betekent dit in de praktijk

Wanneer kinderen die bij hun ouders inwonen de leeftijd van 18 jaar bereiken en gaan werken dan zouden in de concept voorstellen van het kabinet de ouders hun uitkering verliezen. Het kabinet hoopt hiermee meer mensen te prikkelen om aan het werk te gaan en tevens te bezuinigen. Het individu vraagt geen uitkering meer aan maar het huishouden. Uitgezonderd zijn de inkomsten van studerende en minderjarige kinderen.

Historie

De Algemene bijstandswet is een Nederlandse wet. Deze werd ingevoerd op 1 januari 1965 en was de opvolger van de Armenwet. Die wet dateerde van 1854 en werd in 1912 iets aangepast. Velen herinneren zich nog de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog toen mensen vaak werkloos werden en dan "steun" ontvingen. Kerken en charitatieve instellingen waren mede verantwoordelijk voor de armenzorg maar hier kon men geen rechten aan ontlenen. In de volksmond werd de toenmalige sociale dienst die de wet uitvoerde wel eens "het schooierskit" genoemd. Daar moest je weg blijven!
Het is dan ook heel goed te begrijpen dat het aanvragen van bijstand voor veel ouderen een hele hoge drempel was die men maar moeilijk kon overschrijden. Bij de invoering van de bijstandswet in 1965 werd de bijstand tot een recht, de overheid kreeg de plicht om de wet uit te voeren.

Wat is bijstand

Iedere Nederlander die hier ten lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij/ zij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien heeft recht op bijstand van overheidswege. Zo luidt artikel 7 eerste lid van de Algemene bijstandswet.

De ABW is een vangnet voorziening als sluitstuk van de sociale zekerheid. Pas wanneer de middelen of het vermogen minder bedragen dan de bijstandsnorm en als deze niet kunnen worden aangevuld door een andere voorziening dan ontstaat recht op bijstand voor personen van 18 jaar en ouder. De kosten van de bijstand worden geheel betaald uit de opbrengsten van belastingen. Het zijn daarom Gemeenschapsgelden.

Taken van de Sociale Dienst

In het begin van de zeventiger jaren voerde de sociale diensten een aantal wetten uit o.a.
  • de Algemene Bijstandswet. de ABW
  • De Wet werkloosheidsvoorziening. deWWV
  • de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers. De RWW

Tevens verzorgde de sociale dienst de betaling voor verzorgingshuizen waar ook de inkomenstoets geldend was.

De algemene bijstandswet was vooral bestemd voor ouderen die niet voldoende AOW kregen of bijzondere kosten hadden en tevens gezinnen waarvan de ouders gescheiden waren en de man des huizes geen alimentatie betaalde. De Wet werkloosheidsvoorziening was bestemd voor mensen die een half jaar werkloosheidsuitkering hadden ontvangen en daarna kreeg men twee jaar wwv. De WWV. bedroeg 70% van het laatst verdiende inkomen. (Was dus inkomensafhankelijk).
Vervolgens kwam men dan terecht in de RWW. Deze regeling was even hoog als de bijstandsnorm en was bestemd voor mensen die ingeschreven stonden bij het arbeidsbureau en werkzoekend waren. Het betrof hier vaak zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten of afgestudeerde studenten.

Hoe werd een aanvraag ingediend

Iemand meldde zich bij de sociale dienst en vertelde wat er aan de hand was in een kort gesprek. Er werd uitgelegd aan welke voorwaarden men moest voldoen om bijstand te verkrijgen. Meestal ging het om inschrijving in het bevolkingsregister en opgave van tegoeden en /of schulden.Tevens moesten werkzoekenden hun inschrijving bij het GAB tonen en hun arbeidsverleden. Er volgde altijd huisbezoek om na te gaan of de gegevens klopten en dit huisbezoek werd regelmatig herhaald. Soms werd een voorschot verstrekt als de situatie nijpend was maar meestal moest de cliënt wachten op de beschikking. Zo kon het ook gebeuren dat iemand in bezwaar gegaan was tegen een besluit van de bedrijfsvereniging en tijdelijk een bijstandsuitkering kreeg.

Nu is het zo dat bij iedere wet die wordt gemaakt er altijd zaken in zitten die niet rechtvaardig worden geacht. Zo heb ik altijd moeite gehad met het feit dat een alleenstaande vrouw die slechts één kind had zich moest laten inschrijven bij het GAB en werk aanvaarden. Was men dezelfde alleenstaande vrouw en had men twee kinderen dan gold deze verplichting niet. In de zeventiger jaren was er nog niet zo'n goede kinderopvang dus dit kon leiden tot schrijnende toestanden.

De grote veranderingen

Langzaam begon in de zeventiger jaren de situatie zich te wijzigen onder invloed van de grote maatschappelijke veranderingen. Jongeren gingen zich verzetten tegen hun ouders en vaak werd bijstand aangevraagd en gekregen na een conflict met ouders. Zij werden bijgestaan door het JAC.(Adviescentrum voor jongeren). De ouders moesten dan een bijdrage betalen voor de verleende bijstand en dit leidde tot veel problemen. Druggebruikers vonden een plaats in kraakpanden. Er kwamen veel Surinamers naar Nederland die geen inkomen hadden en dus aangewezen waren op de bijstand. Langzaam kwamen er ook meer Turken, Marokkanen en andere nationaliteiten. Sommigen kregen een vluchtelingenstatus en hadden op grond daarvan recht op een uitkering. Het onderzoek of iemand aan de basisvoorwaarden voldeed werd steeds moeilijker. Er was een taal- en communicatieprobleem. Sommige mensen konden zelf niet lezen of schrijven en waren afhankelijk van een tolk. Namen en geboortedata waren lastig te controleren.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam enorm toe en het toezicht op een juiste naleving van de plichten werd moeilijker.Op 1 januari 2004 is de Algemene Bijstandswet ingetrokken en vervangen door de Wet werk en bijstand.
In mei 2010 kwam staatssecretaris Bijleveld met het voorstel om de werkdruk te verminderen voor de sociale diensten en zij wilde de maandelijkse verklaring waarbij de cliënt aangeeft dat er geen inkomsten zijn geweest afschaffen. Ook is inmiddels gebleken dat er geen koppeling meer is met de gegevens van de basisadministratie van de gemeente.Dit was één van de belangrijkste mechanisme voor controle. Waar woont iemand en met hoeveel personen wordt een huishouding gevoerd? Regelmatig bereiken ons berichten over fraude met bijstand gelden. Dit zal nooit geheel uit te roeien zijn maar daarom is een goede controle van essentieel belang. Daarbij is wel van belang om te bedenken dat wanneer iemand korte tijd op bijstandsniveau leeft dat wel zal lukken. Echter gedurende lange tijd op het huidige bijstandsniveau leven is een haast onmogelijke opgave. Het is niet voor niets dat men overal voedsel banken ziet verschijnen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Doelstellingen

De doelstellingen voor de bijstandswet zijn eigenlijk nog hetzelfde gebleven. De gemeenten zijn vrijer geworden in het uitvoeren van de wet. Maar nog steeds wordt de bijstand betaald uit belastinggeld wat de burgers betalen en wat de overheid aan de gemeente verstrekt.

Toename aantal bijstand ontvangers

eind 2008 259.000
eind 2009 270.000
eind 2010 307.000
eind 2015 450.000

Wanneer men deze cijfers bekijkt dan lijkt het logisch dat een aantal maatregelen genomen dienen te worden om de bijstandsverlening af te remmen. Echter wel met inachtneming van de goede ethiek. Een rijk land als Nederland heeft de plicht om goed voor haar burgers te zorgen. Echter als mensen met meerderen één huishouding voeren dan kost dit minder geld dan wanneer ieder alleen woont en zelf wonen, gas en licht moet bekostigen. Ook het samen eten is voordeliger dan wanneer ieder voor zich moet koken.

Heel vroeger gaven inwonende kinderen hun hele inkomen aan de ouders en er werd voor hun gespaard voor als ze het huwelijksbootje in stapten. Later werd het toch belangrijk dat kinderen zelf leerden hun geld te beheren en werd er kostgeld betaald. De concept voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en er zal door de regering bij onderhandelingen worden ingeleverd. Maar als het eindresultaat zou zijn dat kinderen verplicht worden een financiële bijdrage te leveren in het huishouden dan denk ik dat de tekst in de Volkskrant van 26 febr.2011 toch als wat tendentieus kan worden bestempeld.

Lees verder

© 2011 - 2017 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis o…
Hoogte bijstandsuitkering 1 januari 2012De bedragen voor de bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2012, voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en samenwonenden/…
Vormen van bijstandVormen van bijstandBijstand of de algemene bijstand is een inkomensondersteuning die door de overheid aan haar inwoners wordt uitgekeerd. E…
Uitkering WWB berekenen: hoeveel geld krijg ik?Uitkering WWB berekenen: hoeveel geld krijg ik?Wat zijn de normen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2012? Wanneer heb je recht op bijstand? Hoeveel gel…
WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012In 2012 zal er een aantal veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de WWB (bijstand) en WIJ. Zo wordt de WIJ in 201…
Bronnen en referenties
  • Volkskrant 26 febr.2011.
  • Wikipedia de Algemene bijstandswet
  • De ABW in kort bestek
  • http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/29/cbs-aantal-mensen-in-de-bijstand-blijft-groeien

Reageer op het artikel "De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 11-04-2017
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Financieel
Bronnen en referenties: 4
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!