InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Zakelijk > Deurwaarder, beroepsethiek en integriteit

Deurwaarder, beroepsethiek en integriteit

Deurwaarder, beroepsethiek en integriteit Een mens mag er op rekenen, op hopen, er naar streven en er vanuit gaan dat de gemeenschap er naar streeft dat er een maatschappij komt waarin ieder mens soeverein is. Ieder mens heeft immers het recht om zijn leven te leiden zoals hij of zij dat zelf wil. Echter alleen zo lang hij of zij datzelfde recht van ieder ander persoon ook maar blijft respecteren. Dat politici en andere overheidsdienaars door de macht steeds arroganter worden, is een bekend feit. Dat geldt voor praktisch alle mensen die uit het belastinggeld worden betaald. Het wordt de laatste tijd wel heel erg duidelijk dat deurwaarders het financieel erg moeilijk hebben. Er gaan zelfs deurwaarders failliet.

Deurwaarderstaken

De belangrijkste taak van de deurwaarder is om namens de Koning geld in te vorderen bij mensen die door de rechtbank veroordeeld zijn om een openstaande rekening te betalen. De veroordeling komt tot stand doordat de eisende partij, middels een exploot van dagvaarding, een openstaande rekening betaalt probeert te krijgen. Zo vordert de eisende partij, door het laten uitbrengen van een dagvaarding door de deurwaarder, een veroordeling tot betaling aan de rechtbank. Indien de rechter van mening is dat de eisende partij gelijk heeft, dan wordt de gedaagde veroordeeld in de betaling van het gevorderde bedrag. Het gevorderde bedrag kan door de rechter nog worden verhoogd met:
  • Deurwaarderskosten;
  • Rente;
  • kosten rechtbank;
  • salaris;
  • vastrecht;
  • buitengerechtelijke kosten;
  • overige kosten van het geding.
De deurwaarder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissing van de rechtbank.

Deurwaarderspraktijken

Een deurwaarder moet ook aan zijn bedrijfsvoering denken en zorgen dat er dus voldoende inkomsten zijn. In de praktijk heeft de deurwaarder nogal eens de schijn tegen dat de deurwaarder niet geheel zuiver volgens de letter van de wet en ook niet altijd in overeenstemming met de verwachtingen van de burger werkt. De deurwaarder heeft immers het psychologische voordeel dat een burger bang is voor het bezoek van de deurwaarder en snel aan het betalen slaat als de deurwaarder op bezoek is geweest. Onderzoeken onder accountants en bij toezichthouders op de deurwaarder hebben een discrepantie laten zien tussen de zorgplicht van de deurwaarder en de dagelijkse praktijk. Zo zou er geconstateerd zijn dat deurwaarders aan zelfverrijking doen. Aan zelfverrijking door bedragen in te vorderen of extra en onnodige kosten te maken, die niet met de opdrachtgever worden verrekend. Vastgesteld is in (fiscale) onderzoeken dat hier geen afdoende sanctie en ook geen afdoende controlemogelijkheid voor is.

Praktijkervaringen met deurwaarders

Regelmatig verschijnen er in de media artikelen over deurwaarders en hun deurwaarderspraktijken. Een vastgestelde onzorgvuldigheid in de deurwaarderspraktijk is dat de deurwaarder kan handelen zonder machtiging van de opdrachtgever of zich verschuilt achter een opdracht van meer dan zeven jaar oud. In de media verscheen onlangs een bericht van een deurwaarderskantoor die na 25 jaar nog geld ging incasseren. Bij onderzoek bleek dat de betaalde bedragen nimmer bij de oorspronkelijke opdrachtgevers terechtkwamen, sterker nog de opdrachtgever wist niets van de invordering af.

Mediafeiten

Een ander voorbeeld uit de media is dat een deurwaarder, nadat de hoofdsom aan de schuldeiser was voldaan, nog snel even een aantal beslagen uitvoerde uit naam van de opdrachtgever en ook deze (onnodige) kosten op deze manier bij de schuldenaar wist weg te halen. De betrokken deurwaarder kwam ermee weg door te stellen dat het een communicatiefout betrof en niet was geïnformeerd door de schuldeiser dat de hoofdsom reeds was voldaan.

Onrechtmatige daad

Een andere vraag waarop in de media nog geen antwoord te vinden is, zijn de rechten die een gedaagde heeft. Uit de praktijk blijkt dat als een gedaagde aan een deurwaarder ten onrechte heeft betaald, gedaagde vaak minder geld terugontvangt, dan dat de deurwaarder heeft ontvangen. Ook blijkt uit de afrekening van de deurwaarder dat er rekenfouten worden gemaakt, niet alleen in de berekening van de rente, maar ook in de berekening van de kosten. Het gevolg is dat de schuldeiser minder geld van de deurwaarder ontvangt dan waarop deze, volgens de veroordeling van gedaagde door de rechtbank, recht zou hebben. Overigens blijkt uit onderzoeken ook dat eisers zelden of nooit bedragen die ontvangen worden van de deurwaarder narekenen en er blindelings op vertrouwen dat de deurwaarder integer handelt.

Zorgplicht

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de deurwaarders niet of nauwelijks aan zorgplicht doen. Onderzoek onder deurwaarders geeft aan dat de deurwaarder opdrachten accepteert zonder aan waarheidsvinding te doen. Fraudehelpdesk ontvangt veel klachten over malafide praktijken en niet zelden is daar direct of indirect ook een deurwaarder bij betrokken. Opvallend is, dat als een deurwaarder wordt gewezen op het malafide handelen van een klant, dat het betreffende deurwaarderskantoor plotseling niet meer blijkt te werken voor deze opdrachtgever. Ook afspraken met deurwaarders, dat tegen finale kwijting betaald wordt, heeft geen enkele invloed. Zelfs niet als deze schriftelijk aan de betreffende deurwaarder zijn bevestigd. Deze doet eventuele klachten van een schuldenaar af met een dooddoener.

Stuiting

Een andere opvallende deurwaarderspraktijk is om vlak voor dat er vijf jaar zijn verstreken nog even snel een stuitingsbrief te sturen om een al dan niet terechte vordering veilig te stellen. Navraag bij de schuldeiser, namens wie de deurwaarder zegt de brief te hebben geschreven, leert niet zelden dat deze niets af weet van de brief en de genoemde vorderingsbedragen allang in zijn boekhouding heeft afgeschreven. Het sterkste deurwaardersstaaltje, dat de media haalde, was de deurwaarder die in een deurwaardersexploot stelde voor een hoofdkantoor van een bank te werken en de vordering zelf maar had bedacht om aan inkomsten te komen of de deurwaarder die een vordering niet wist te bewijzen, vervolgens maar een andere deurwaarder inschakelde om gedaagde voor een zitting bij de rechtbank te dagvaarden. Ook hier wist (volgens de media) de opdrachtgever niets van de dagvaarding af.

Kantoorhandboek

Advocaten zijn volgens de wet verplicht om een kantoorhandboek te hebben en er ook naar te leven. De Deken ziet toe op het juiste handelen van een advocatenkantoor en kan disciplinaire sancties opleggen als een advocaat niet voldoet aan de regels van zijn eigen kantoorhandboek. Sancties die zelfs kunnen gaan tot het niet meer laten uitoefenen van het beroep van advocaat.
Ook de notaris ligt bij de wetgever onder vuur en moet zijn integriteit en vakbekwaamheid kunnen aantonen. Vreemd is dat de deurwaarder nog steeds kan leven als “God in Frankrijk”en zich blijkbaar niet aan de eigen beroepsregels rond integriteit hoeft te houden en er volgens de overheid blijkbaar ook geen toezicht op het handelen van een deurwaarder hoeft te zijn.

Lees verder

© 2013 - 2017 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Beroepen: DeurwaarderDe meeste mensen denken bij een deurwaarder waarschijnlijk aan een gespierde man met een zware, donkere stem. Hij is mee…
Help! Ik heb een dagvaarding ontvangenHet zal je maar gebeuren, opeens staat er een deurwaarder voor je deur met een dagvaarding. Oftewel je moet voor een rec…
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…
Zelf aanvragen van een faillissementZelf aanvragen van een faillissementWanneer u ziet dat uw bedrijf failliet aan het gaan is kunt u het beste zelf het faillissement aanvragen. Dit is om te v…
Procedure bij faillissementProcedure bij faillissementWat is een faillissement en in welke fasen verloopt een faillissement? Hoe wordt het vermogen van de persoon die faillie…
Bronnen en referenties
  • www.kvbg.nl
  • www.kranten.com
  • www.rechtspraak.nl

Reageer op het artikel "Deurwaarder, beroepsethiek en integriteit"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Kromhout (infoteur), 18-05-2014 16:37 #1
In een contract ( of algemene voorwaarden) kan worden opgenomen dat het de schuldeiser verboden is om zijn vordering op de schuldenaar aan derden over te dragen en in het verpanden. nu in 2014 heeft de HOGE RAAD een einde gemaakt aan het goederen rechtelijke effect van contactuele cessie- en verpandingsverboden dit bereikt de HOGE RAAD artikel 3 :83 lid 2 BW Reactie infoteur, 21-05-2014
De tekst van artikel 3:83 luidt:
Artikel 83

1. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.

3. Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.

Behalve dat bij wet bepaalde rechten overdraagbaar zijn, is het voor een ieder die een contract met een ander sluit raadzaam om naar de algemene voorwaarden te kijken hoe de overdraagbaarheid van de betalingsverplichting is geregeld.

Het zou in de praktijk goed zijn als deurwaarders bij het aannemen van een opdracht, maar ook de Rechtbank, toets of vorderingen wel aan de voorwaarden van dit artikel voldoen en alle behorende brondocumenten van het recht op invordering wel aanwezig zijn.

TekstSchrijverT

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 20-08-2017
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Zakelijk
Special: Geld besparen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!